Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

INTERVISTA FUQ SUPER 1 (7th ANNNUAL BIRD SHOW)

IL - GALAH PARROT (Eolophus roseicapillus)

Il-pappagall Galah huwa wiehed mill-iktar pappagalli komuni ta’ l-Awstralja, u jinstab itir f’areas miftuhin. Tant huwa komuni li f’hafna postijiet huwa konsidrat bhala pest. Il-kuluri tieghu huwa roza, abjad u griz. Fuq rasu ghandu ‘crest’, peress li dan l-ghasfur jaghmel parti mill-familja tal-cocatoos. Ragel jintaghraf minn-mara ghaliex ikollu ghajnejh skuri. Dan il-pappagall m’ ghandux lehen attraenti.

Il-Galahs frieh ikunu tajbin ghat-tghammir xi 4 snin wara li jfaqqsu. Zmien in-namra taghom huwa bejn Frar u Lulju. Il-bejta tinbena go xi sigra b’ haxix u zkuk. Il-mara tbid xi 3 bajdiet u toqghod fuqom ghall-xi 30 jum. Wara xi 6 gimghat il-frieh ikunu indipendenti.

IT – TUKAN (Rhamphastidæ)

It-Tukan huwa wiehed mill-isbah ghasafar li jezistu. Jista jinstab itir fis-selvagg fir-rainforests tas-south America. Fid-dinja hawn madwar 37 speci differenti ta’ Tukan. It-Tukan huwa ghasfur kulurit hafna b’munqar kbir. Dan l-ghasfur jiekol frott u haxix, izda gieli jiekol xi rettili zghar u insetti. It-Tukan ibejjet go toqob gos-sigar u jimla l-bejta bil-haxix niexef. Il-mara tbid 6 bajdiet u jiguinkubati mil-mara u mir-ragel ghal xi hmistax. Il-frieh jikru bil-moghod hafna. Meta l-frieh ikunu indipendenti jibqaw mal-genituri taghom ghal xi ftit xhur meta fl-ahhar il-familja tissepara ghall-kollox. Dan l-ghasfur tant huwa abbundanti fl-abitat tieghu li n-nies ta’ dawk il-postijiet jieklu dan l-ghasfur.

IL – GOULDIAN FINCH (Chloebia Gouldiæ)

Il-Gouldian jinstab imxerred mat-tramuntana ta’ l-awstralja. Jghix fi gruppi kbar go msagar qrib xi xmara jew nixxiegha ta’ l-ilma. Il-Gouldians jbejjtu fir-rebbiegha. Il-par jibni bejta ta’ haxix u zkuk go xi sigra. Il-mara tbid xi 6 bajdiet (li jkunu bojod). Il-par idum fuq il-bajd xi 16 –il gurnata u l-frieh ikunu indipendenti wara 21 jum. Fiz-mien 1880 John Gould importa l-ewwel Goulddian finches u beda jrabbihom fil-maghluq. Mal-milja taz-zmien hafna mutations gew mahluqin u l-Gouldian kiseb popolarita’ kbira fuq il-bank tal-wirja. Il-popolazzjoni tal-gouldian fis-sevagg naqset dawn l-ahhar 50 sena minhabba l-esportazzjoni lejn l-ewropa

L-M.C.B.A. JUNIOR SECTION

The Malta Cage Birds Assaciation thaddan f’ideja diversi sezzjonijiet, fosthom is-sezzjoni juniors. Din is-sezzjoni hija miftuha ghat-tfal ta’ eta’ bejn 6 snin u 16-il sena, li huma dilettanti tat-trobbija ta’ l-ghasafar. Fil-prezent is-sezzjoni ghanda 33 membru. Din is-sezzjoni hija miftuha kemm ghas-subien kif ukoll ghall-bniet. Fil-futur is-sezzjoni ser tkun immexxija minn-sottokumitat (li bhalissa ghadu qed jinghaqad) Id-dmir ta’ dan is-sottokumitat huwa li jorganizza xi wirjiet zghar (table shows), laqghat u talks kif ukoll iressaq xi suggerimenti jew proposti lill-kumitat generali. gewwa s-sezzjoni hemm 4 sezzjonijiet zghar li huma; Type (kanarini), Colour (kanarini), Finches u Parrotlike. Biex tidhol membru cempel lis-Sur Charles Pirotta fuq 21 491830. Il-prezz huwa ta’ Lira.

Ghall aktar informazzjoni jcemplu lili fuq 21416669, 79261195. Inselli ghalikom

Mattia Felice
President
your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005406 seconds
61