Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

It-Tieni mawra tieghi fil Messiku

minn Amante Darmanin

It-raba' parti

Coryphantha macromeris;
Oho de Dolores, Jimenez, Chihuahua.

12-7-1998 Qbadt karozza tal-linja biex forsi tehodni sal-periferija ta'Jimenez, izda din baqghet iddur u spiccajt minn fejn bdejt. Min jaf kemm rani stramb ix-xufier! Mort ghand tat-taxi, li kien l-istess tal-gurnata ta` qabel, u offrieli li jehodni hu, izda ma kienx se jerga' jgibni lura. Qabel tlaqna

Echinomastus durangensis;
Oho de Dolores, Jimenez, Chihuahua.

zgurani li kont se naghmel gennata ghax kienet hafna shana u biex nigi lura kien hemm it-tul. Qalli xi tliet darbiet biex jara jekk hadtx ilma bizzejjed. Wassalni sa post, li skond hu, kien jintuza bhala shooting ranch, u hekk kien ghax ma' l-art kien hemm hafna skratac. Qalb l-arbuxelli bdejt insib l-Echinocereus pectinatus u l-Opuntia grahami. Kien hawn il-Manfreda singuliflora u xitla ohra li ma nafx il-generu taghha ghax fjuri ma kellhiex. Qisha xi Agave zghira ferm. Fuq gholja zghira li kien fuqha kien hemm il-microwave towers sibt il-Coryphantha salm-dykiana u l-Escobaria strobiliformis. Speci ohra kienet l-Opuntia rufida, din tixbah hafna l-Opuntia microdysis fa. rubra, izda din ta` l-ewwel hija aktar wieqfa. Kien hawn xitla ta' l-Coryphanthsalm-dyckiana. Imxejt aktar fix-xaghri u sibt il-Mammillaria egregia. Din skont Hunt tissejjah M. lasiacantha, izda kemm Stephen Brack u kemm Alfred Lau isejhu l-Mammillaria ta' dawn l-inhawi M. egregia. Il-Mammillaria kienet ferm camouflage qalb il-gravel u wara hafna tfittxija fuq irkopptejja sibt erba` xtieli ohra. Jien ma rajtilha l-ebda differenza mill-M. lasciantha. Fil-boghod stajt nara tren ghaddej u ghalhekk gbidt f`dik id-direzzjoni. Fortunament gejt f`highway li tintuza bil-hlas (toll highway) u qghadt nistenna sakemm ghaddiet coach li tasal sa Jimenez.

Manfreda singuliflora; Jimenez, Chihuahua.

Mammillaria egregia; Jimenez, Chihuahua.

13-7-1998 Jekk f`Jimenez sibna s-shana, f`Bermejillo (tinqara Bermehijjo) sibna forn, ghax it-temperaturi kienu fuq l-40°C, fid-dell. Bermejillo qieghda fl-Istat ta' Durango. Rahal zghir ta' ftit toroq. It-triq principali tghaqqad mat-toroq kollha tal-kontinent Amerikan. Trakkijiet bil- containers kbar il-hin kollu ghaddejin minn hawn, lejl u nhar u xi kultant jieqfu biex jixtru. Ir-rahal qieghed fid-dezert ta` Mapimi. Desert li ssib anke l-fkieren, u parti minnu tissejjah zona del silencio minhabba li r-raggi tar-radju ma jippropagawx. Jghidu li fih hafna metjoriti u hawn min ighid li jinzlu l-UFOs. Qghadna go Motel fejn mill-kamra fejn konna stajna naraw gholja, xi kilometru boghod. Peress li wasalna xi l-hdax ta` filghodu stajt immur nesplora. Imxejt sa din l-gholja u sibt double fence u twissija biex ma tidholx. Li ssib fence hija komunissma fil-Messiku u dan generalment tkun tal-barbed wire u kull ma trid taghmel hu li tghaddi bejn il-wire. Izda dan kellu fence iehor, madwar metru u nofs mill-ewwel wiehed u dan li kien bic-chicken wire, kien gholi sew u milwi fuq naha wahda. Izda la wasalt s'hawn iddecidejt li naqbez ghan-naha l-ohra u hekk ghamilt.Kien hawn hafna Agave lechuguilla kemm taht l-gholja kif ukoll fuqha, tant li l-gholja bdiet tidher safra bil-kulur taghhom. Dawn l-Agave m`humiex kbar, izda ghandhom xewka kbira fit-tarf tal-weraq li taghmilha perikoluza ferm biex timxi fosthom. Martinez (botanista) jikkalkula li meta jkun hemm hafna, jkun hemm madwar 21,000 u 30,000 f'kull etteru ta' art. L-A. lechuguilla hija velenuza ghal-baqar, moghoz u naghag, u jekk jikluha jmutu, ghalhekk jevitawha. Ghandha sustanza ta` smilogenin li jintuza bhala steroid. F'dan il-post kien hawn clumps ta' l-Echinocereus conglomeratus. Skont N. Taylor din hija biss forma ta` l-E. stramineus. Perň l-E. conglomeratus fihom anqas irjus mil-E. stramineus u jitwalu aktar. Sibt il-Hamatocactus hamatacanthus (Ferocactus hamatacanthus) u l-Glandulicactus uncinatus v. wrightii. Dan ta' l-ahhar ghandu x-xewk twil ferm u ggangjat. Ix-xewk ilahhaq mal-11cm. Kemm il-Hamatocactus kif ukoll il-Glandulicactus sibthom biss ma' l-art u mhux fuq l-gholja. Mal-hitan ta' l-gholja sibt clumps tal-Mammillaria pottsii (leona) kif ukoll ta' l-E. conglomeratus. Kien hawn hafna xtieli tal-Yucca u d-Dasylirion(?) Kien hawn ukoll it-Thelocactus bicolor. Sibt ukoll xitla ta' l-Ariocarpus li kien niexef u mejta. Ma tantx habbilt rasi ghax hsibt li nista' nsib xi wahda hajja. Izda gharrali ghax fil-quccata sibt ohra mejta u maqlugha, u ma sibtx ohra. Jien nahseb li kienet l-A. fissuratus v. lloydii, din, skond N. Taylor tinstab fil-Lvant ta' Toreon (fi Coahuila) u mhux fil-Punent (f'Durango). Izda Toreon hija vicin Bermejillo. Stephen Brach sab l-A. fissuratus v. lloydii SB1156 f`Rodeo, Durango, din qieghda fil-Punent ta' Toreon, izda qieghda wkoll fis-Sud ta' Bermejillo. Alfred Lau sab l-A. intermidius L792 f`Nazas fis-Sud ta' Bermejillo, f`Durango ukoll. L-A. intermidius hija meqjusa sinonima ma` l-A. fissuratus v. lloydii. Ritratt ma hadtx ghalkemm video taghha ghandi. Inzilt min-naha l-ohra u imxejt sal-highway li taghti sa Bermejillo. Fuq ix-xefaq hemm il-muntanji: Sierra Mapimi u bejnietna art ramlijja li fuqha bdew jiffurmaw hafna dust devils. Il-cameras bis-shana bil-kemm stajt nissaportihom f'ědeja u l-ilma sar mishun.

14-7-1998 Imxejt sal-highway li taghti ghal Mapimi u qbadt coach ghal dan ir-rahal. Imxejt fix-xaghri u sibt il-Glandulicatus uncinatu. Tielgha l-muntanji sibt it-Thelocactus bicolor. It-T. bicolor komuni hafna u sibtu drabi ohra fil-vjagg ta` qabel dan. Kull meta nsib dawn il-kakti dejjem niehu pjacir ghax nara l-varjazzjoni taghhom. Dawn kienu fix-xquq tal-blat li kien u minnu kien hiereg materjal kulur is-sadid. Mapimi hija maghrufa ghal hagar semi-prezzjuz, u

Echinocereus conglomeratus, Bermejillo, Durango.

A.lechuguilla; Bermejillo, Durango.

fuq din il-muntanja sibt attentati ta' thaffir li forsi sfumaw fix-xejn. Kien fihom hafna gebel li meta jaqbad ix-xemx tghidx kemm jleqq. Kien hawn ukoll il-Mammillaria pottsii fuq il-blat u hafna tipi ta' Yucca. Sibt Agave kbira u anke Opuntia. Il-Fochoeria splendens ma naqsitx lanqas. Hawnhekk il-kaktus deher b`sahhtu ferm, kuntrarju ghal Bermejillo li qed ibati hafna shana u nixfa. Kien hawn ukoll il-Coryphantha salm-dykiana u speci ta' Escobaria. Kien hawn hafna kaktus u sthajjiltni qieghed fi gnien botaniku. Malli nzilt inhsadt ghax hareg kajoti (Cayote) minn go hofra, tghidtx kemm gera, anqas tani cans nigbidlu ftit film. Taht arbuxelli tal-mezquite sibt forma ta' l-Echinocereus pectinatus sabiha ferm. Nahseb li lanqas fil-kollezzjonijiet ma ssib hekk. Irritornajt lejn Bermejillo. Peress li kien ghadu l-hin u mohhi beda jtanbar kif nista' nsib l-Ariocarpus, ergajt tlaqt ghall-gholja tal-gurnata ta' qabel. Sibt Mammillaria kbira daqs platt u nofsha mahruqa. Bdejt tiela' l-gholja u ngharrex biex forsi nsib l-Ariocarpus. Issa fenomenu eccitanti ferm beda jifforma fis-sema. Minn wara l-gholja beda jifforma shab u bdiet traxxax ix-xita. Taqtir kbir izda ftit wisq. Il-qtar bil-kemm beda jmiss ma' l-art li ma bediex jinxef. Fil-faccata l-ohra ta' fejn kont jien, is-sema deher jinqasam, nofsu kien kannella u fuq kien ghadu ikhal. Kienet riesqa maltempata tar-ramel. Qamet ziffa sew u l-arbuxelli madwari bdew jiccaqilqu. F'kemm ili nghid ir-ramel kien fuqi u kull ma stajt nara kien biss ftit metri. Ramel ma kullimkien, l-aktar haga li nkwetatni kienet, li kien ghad baqaghli ninzel l-gholja u naqbez il-fence doppju. Sadanittant, Monica tghidtx kemm thassbet u nkwetat meta ndunat x'kien qed jigri. Mhux talli ma bdietx tara l-gholja, imma l-anqas il-bitha tal-Motel mil-bieb tal-kamra. Izda rnexxieli b'xi mod u rrtornajt fil-Motel. Sirt mimli ramel anke go halqi kien hemm. Il-maltempata malajr ghaddiet. Kienet esperjenza gdida ghalina izda ghan-nies ta' hemm nahseb li hi xi haga komuni ghax hargu jfarfru l-imwejjed u komplew b'xogholhom. L-Ariocarpus bqajt ma sibtux.

Glandulicactus uncinatus v. wrightii; Bermejillo, Durango.

15-7-1998 Tlaqna ghal Saltillo (tinqara Sajtijjo), il-kapitali ta' Coahuila. Saltillo ga kont zortha darba ohra. Belt kbira ferm, xi 360km boghod minn Bermejillo. Wasalna filghaxija u sibna lukanda qrib l-istazzjon tal-coaches.

cont. in part 5

Part 5

Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006349 seconds
61