Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

It-Tieni mawra tieghi fil-Messiku

minn Amante Darmanin

L-Ewwel parti

Kultant jigri li meta tkun tixtieq xi haga, tghid li jekk takkwistaha tkun kuntent u ma titlobx ghal aktar. Hekk kont nahseb meta mort ghall-ewwel darba l-Messiku. Hsibt li se naqta' xewqti u daqshekk. Izda gharrali ghax lanqas ilhaqt wasalt Malta li ma bdejtx intella` u nnizzel biex nara kif se nerga' nzur l-abitat tal-kaktus. L-ewwel darba li mort kien fl-1996 (ara Kakti u Sukkulenti Ohra-Nru 29-1998 pagna 23) u kellhom jghaddu sentejn biex ergajt qtajt xewqti.

Din id-darba ddecidejna li mmorru jien u l-mara, Monica, kif ukoll it-tfal, Sarah u Martha, li kien ghad kellhom sitt snin u tlieta rispettivament. Mill-ewwel sibt oppozizzjoni. Kien hemm min qalli li kont se naghmel gennata, kien hemm min qalli li l-Messiku perikoluz u li sahansitra jahtfu t-tfal biex ibighuhom ghall-organi. Kien hemm min semma` l-mard jew il-kriminalità gholja. Kien ghalhekk li domna ma ghidna lill-genituri taghna ghax tghidx kemm kienu jinkwetaw, u bir-ragun. Ghidnielhom fl-ahhar gimgha wara li konna lestejna kollox. Dubji kellna kemm trid. Konna kapaci mmorru u nigu qawwijien u shah? Ir-responsabbiltà tat-tfal kienet kbira. Kieku gralhom xi haga konna nibqghu ddispjacuti ghal ghomorna.

22-6-1998 Il-vjagg kien minn Malta ghal Heathrow, imbaghad ghall-belt tal-Messiku. Vjagg li jekk tghodd is-sighat li domna f`Heathrow jammonta ghal madwar 20 siegha. Tlaqna xi s-sebgha ta` filghodu, hin ta` Malta u wasalna fit-tmienja ta` filghaxija hin tal-Messiku, dan peress li trid tnaqqas 7 sighat tad-differenza fl-arlogg bejn iz-zewg pajjizi.

L-ivvjaggar ma tantx ghamel tajjeb lill-mara u tfal ghax spiccaw imdardra u sofor lellux. Mill-ajruport qbadna taxi ghall-istazzjon tal-ferrovija, kif kont ghamilt sentejn qabel. Izda li ma konniex nafu kien li ma kienx hemm ferroviji ghal hafna postijiet, u l-ahhar wahda waslet xi nofs siegha wara. Li stajna naghmlu kien li naqbdu taxi ohra u mmorru go l-istazzjon tal-coaches, izda kien dahal hafna hin u tawna parir biex norqdu hemm. Ghalhekk, wara li l-mara u t-tfal mteddu fuq il-bank malajr raqdu waqt li jien bqajt ghassa, ghalkemm kont ghajjien mejjet. Ma kelliex ghalfejn noqghod ghassa ghax konna ahna, familja ohra u l-haddiema ta` l-istazzjon. Il-familja l-ohra kienet tikkonsisti f`zewg irgiel u tlett itfal li qattghu l-lejl jinsgu l-kpiepel tat-tiben biex filghodu jbighuhom.

23-6-1998 Fis-sitta ta` filghodu konna xi ftit ahjar u tlaqna ghall-istazzjon tal-coaches, biex minn hemm tlaqna ghall-belt ta` Zacatecas, fl-Istat li jgib l-istess isem. Vjagg twil iehor li hadilna sal-hamsa ta` wara nofs in-nhar. Wara li ssetiljajna f'lukanda stajna nohorgu nieklu u nergghu lura biex norqdu. Martha bdiet tibki ghax riedet il-hobz tal-Malti! Ilma biex ninhaslu ma tantx kien hemm. Il-pressa kienet baxxa u ma tantx beda jitla` fit-tankijiet.

Mappa tal-Messiku li tindika l-postijiet li morna fihom

24-6-1998 Il-belt ta` Zacatecas ghandha popolazzjoni t`195,000 ruh u qieghda 2445 metri `il fuq mill-bahar. Maghrufa l-aktar ghal minjieri tal-fidda u ghalhekk l-ewwel zjara li ghamilna kienet li nzuru wahda minn dawn il-mini. Il-ftehim li kelli mal-mara kien, li huma joqoghdu jduru l-postijiet filwaqt li jien infittex il-kaktus. Izda xorta ridt inwassalhom sal-minjiera, imma meta wasalna din kienet ghadha ma fethitx.Ghalhekk, sakemm qaghdu jistennew, tlajt fuq l-gholja Cerro Pico del Grillo ,li go fiha hemm skavata din il-mina, Mina el Eden .

Mill-ewwel stajt nara li kien hemm xi tlett speci differenti ta' Opuntia, Stenocactus zacatecasensis, Mammillaria gummifera u fuq bicca blata aktar `il fuq kien hemm speci ta` Mammillaria sabiha ferm. Kienet tinstab fuq din il-blata u mkien aktar. Wara ftit inzilt, izda ghamilt il-hsieb li nerga` nitla` aktar tard. Issa l-mina kienet fethet u stajna nidhlu go fiha permezz ta` tren zghir li wasslitna sal-qalba ta' l-gholja. Go fiha kien hemm hwienet tas-souviners u wara gejna mdawra mal-mini, ghalkemm stajna nifhmu ftit li xejn. Hrigna minn go post iehor li kien 'il boghod ferm mid-dahla. Issa ahna konna hallejna l-buggy hdejn id-dahla u ghalhekk hadt battikata sakemm ergajt mort ghaliha. Biex naqsmu ghal fuq gholja ohra kien hemm cable car li huma jsejhulha Teleférico.

Echinocereus enneacanthus
Ojo de Dolores

L-gholja jisimha Cerro de la Bufa. La Bufa ma fihiex kaktus ghax kienu saru hafna battalji fuqha. Izda l-inhawi ta` madwar jissejhu wkoll La Bufa u Stephen Brack ghandu xi zerriegha ghall-bejgh minn dawn l-inhawi. Infridt mill-familja. Huma daru lura u jien bqajt miexi ghal ghonq it-triq. Kien hawn li hadt skoss f`sieqi li kawza tieghu bdejt inzappap. Imma la wasalt s`hawn xejn ma kien se jaqtaghli qalbi. Ftit 'il boghod fuq gholja ohra ma stajtx nidhol ghax kien hemm sinjal li juri li kien hemm fabbrika ta` l-esplossivi, izda xi nofs kilometru `il boghod iddecidejt li nitla` gholja ohra. Din ma tantx kellha kaktus bhala speci imma bhala kwantità kienet mizghuda bil- Stenocactus zacatecasensis.

Kien hemm speci ta' Opuntia bhal ma kont sibt qabel, izda ukoll speci ta' Agave, x`aktarx l-A. durangensis. Din l-Agave tvarja hafna fil-kobor, izda dawn ma kinux kbar. Pjuttost zghar, mhux aktar gholjin minn 30cm. L-anqas id-distribuzzjoni taghhom ma hija kbira ghax jinstab grupp madwar il-belt ta` Zacatecas u grupp iehor madwar il-belt ta` Durango. Din l-ispeci ghandha xewk twil iswed fil-ponot tal-weraq. Wara li ma stajtx insib xejn aktar dort lura.

Agave parryl Creel,
Chihuahua

25-6-1998 L-ghada bakkart u ergajt tlajt Cero Pico del Grillo. Din l-gholja thares lejn il-punent u ghalhekk kienet ghadha fid-dell. Bhall-gurnata ta` qabel bdejt insib lis-Stenocactus zacatecasensis u l-Mammillaria gummifera kif ukoll it-tlett speci ta' Opuntia, wahda minnhom bil-pal irregolari. Agave durangensis ma kienx hemm. Aktar `il fuq go blat izolat sibt il-Mammillaria.

Wara sirt naf li kienet il-M. zacatecasensis, xitla li tixbah lill-M. jaliscana, izda li tinstab madwar il-belt ta` Zacatecas biss. Il-fjuri taghha huma bojod jaghtu fl-isfar filwaqt li tal-M. jaliscana huma roza. Din l-ispeci nstabet fl-1958. Komplejt tiela` `l fuq sakemm wasalt fil-quccata. Din l-gholja ma tantx kienet difficli biex titlaghha, izda kien hemm daghbien li jaghtu ghal gol-Mina el Eden, li saru bhala ventilazzjoni ghall-arja. Fortunatament dawn kienu mdawrin b`hajt baxx u ghalhekk wiehed jekk ma jkunx aljenat seta` jevitahom. Hawnhekk sibt Stenocactus zacatecasensis li kien kristata.

Agave Durangensis?
La Bufa, Zacatecas, Zacatecas

In-naha l-ohra ta` l-gholja ma kienx hemm kaktus, fenomenu li osservajt drabi ohra u li ma nistax nifhem, kif fuq naha issib u fuq naha ohra ma ssib xejn. Din in-naha kienet taghti ghal go wied li kien aktar fond u ghalhekk kien aktar difficli ghalija biex ninzel. L-aktar ghax bdiet terga' tugaghni rkoppti u aktar ma nimxi aktar beda jzid l-ugigh.

Fil-qiegh ta` l-gholja kien hemm ftit ilma niezel li kien qed jattira hafna nsetti, l-aktar dubbien zghir, izda xi friefet wkoll. Bqajt miexi ghal ftit u tlajt lura mill-istess naha, izda mhux mill-istess post. Malli tlajt fil-quccata nsib ruhi go binja ta` kerrejja (shanti town) li jinstabu tista` tghid ma` dawn it-tip ta` bliet kollha. Peress li kien ghadu kmieni ddecidejt li mmur fuq gholja ohra, u peress li Zacatecas hija mdawra bil-muntanji, qbadt karozza tal-linja biex nara fejn se tehodni. Ma haditnix qrib l-gholjiet izda mbaghad qbadt ohra li ghaddiet bizzejjed vicin gholja fejn stajt ninzel. Xorta kelli nimxi bicca mhux hazin u saqajja aktar bdiet tkiddni. Fl-ahhar wasalt taht l-gholjiet, li kienu jharsu lejn l-gholja del Grillo min-naha l-ohra tal-belt, izda 'l boghod ferm.

Dawn l-gholjiet kienu jiffurmaw hajt ma jaqta` xejn ma` din in-naha tal-belt, u kienu oghla ferm minn ta` qabilhom. L-ahhar ftit metri biex tilhaq li-quccata kienu vertikali. Ergajt bdejt insib lis- Stenocactus zacatecasensis u xejn aktar. Tlajt sa fuq nett u qghadt nistrieh filwaqt li nitpaxxa bil-veduti. Minn dan l-gholi tista` tara l-belt u lil hinn minnha. Dawn il-veduti qatt ma xbajt inhares lejnhom, avolja kont ghajjien. Flejt il-hitan t`hemm fuq u ma stajt insib xejn ghalkemm dehru promettenti. Kif bdejt nahseb biex ninzel sibt il- Mammillaria cowparae qalb ix-xquq tal-blat. Issa aktar ghamilt il-kuragg; ma sibtx aktar minn erba` xtieli, kollha ghall-irdoss tal-blat. Biex inzilt rajt martirju shih ghax kull darba li bdejt nirfes fuq sieqi tal-lemin bdejt noghtor u ghalhekk kelli ninzel bicca sew naqra, naqra fuq il-warrani. Kull ma kelli bzonn kien mistrieh, izda ma ridtx nitlef mument wiehed minn din l-avventura.

Mammillaria cowperae bejn il-blat.
Zacatecas, Zacatecas

26-6-1998 Tlaqna ghal Fresnillo (tinqara Fresnijjo), belt xi sittin kilometru boghod minn Zacatecas. Il-vjagg servieni tajjeb ghax stajt inserrah xi ftit sieqi, ghalkemm kelli noghqod inggor il-bagalji kull darba li mmorru minn post ghall-iehor. Qisek qed issiefer kull darba. Il-buggy ta` Martha servietna tajjeb ghax bdejna nitfghu l-bagalji fuqha.

Wara li sibna lukanda fil-qalba tal-belt bl-isem ta` Hotel Maya u ssetiljajna l-affarijiet, erhejtilha ghan-naha tal-Lvant fejn kienet tidher gholja qrib din il-belt. Wara li mxejt mhux hazin sibt li bl-ebda mod ma stajt nidhol. Minn hafna metri 'il boghod l-gholja kienet imdawra b`fence gholji, parking tal-karozzi u ufficini bejniethom. Irrealizzajt li din l-gholja kienet qed tintuza bhal speci ta` barriera biex minnha jiehdu l-gebel jew iz-zrar bhal ma naghmlu hawn Malta. Kienu qed ihottu din il-gholja ftit, ftit. Min jaf kemm il-kaktus u hlejjaq ohra kienu qed jinqerdu fil-process. Wara li domt nimxi hafna biex nipprova ninnaviga minn fejn nista` ndur biex nidhol, fl-ahhar qtajt qalbi u dort lura. Sieqi kienet qed terga' tipprotesta.

27-6-98 Gieli jigri li timmarka gholja jew muntanja minn certu distanza u tibda miexi lejha ghax tahsibha ftit kilometri boghod. Meta tkun imxejt hafna tinduna li l-gholja tkun aktar 'il boghod milli hsibt, minhaba li tkun akbar milli tidher. Hekk grali f`din il-gurnata. Imxejt kilometri shah sakemm hrigt mill-belt u mbaghad imxejt aktar sakemm bdejt ghaddej mix-xaghri u l-ghelieqi ta` madwar. B`xorti tajba bdejt insib il-kaktus.

Ergajt sibt il-Mammillaria gummifera. Bdejt insib ukoll Mammillaria kbira d-daqs ta` madwar 12-il cm dijametru. X`aktarx din hija l-Mammillaria imsejha M. obscura li skont Hunt hija forma tal-M. petterssonii jew tal-M. gigantia. Però din hija differenti ferm minn dawn, ghall-anqas, mill-ispeci b'dan l-isem li ghandi fil-kollezzjoni tieghi. Din kienet mdahhla kollha fl-art, bil-quccata biss tidher. Kien hemm ukoll xi hames speci ta' Opuntia kollha jikbru fl-istess post, fosthom l-O. tunicata li tixbah hafna lill-O. cholla u li hi perikoluza ferm minhabba x-xewk taghha. L-O. imbricata tikber hafna u bil-fjuri sbieh, vjola. Hawn sibt ukoll speci ta' Corypahantha. F'dan il-post kien hawn xi sitt baqriet mejta. M`ghandix idea biex setghu mietu, izda hawn kien mimli dubbien li ghamel festa mill-gharaq tieghi u mill-ilma li kont qed ingorr.

Aktar `il quddiem sibt xitla tat-Thelocactus lloydi. Dan qeghdin iqisuh forma tat-T. hexaedrophorus li ghandu range kbira u jvarja hafna, izda grupp dilettanti Olandizi ma jaqblux ma dan ghax minn din l-ispeci ghat-T. hexaedrophorus hemm gap ta' aktar minn 100 km. Il-Mammillaria obscura kienet tidher kollha hawnhekk u miniex cert jekk setghetx kienet speci ohra differenti minn dik ta` qabel. Imxejt aktar sakemm wasalt hdejn l-gholja li kont immarkajt b`ghajnejja u nsib li xi hadd kien haraq ix-xtieli, haga komuni fil-Messiku. Kien hemm xi ftit sukkulenti li baqghu hajjin. Sibt l-Echinocereus rubrispinus li issorprendieni ghax skond Taylor dan jinstab aktar `il fuq.

Echinocereus rubrispinus;
Fresnillo Zacatecas

Mammillaria obscura.

Din ix-xitla hija aktar il-barra mill-art. Minn dan u ritratt sa fejn qabel kont sibt xi xtieli ohra ta' l-istess speci hemm madwar kilometru differenza; Fresnillo, Zacatecas.

Kien hemm ukoll lis-Stenocactus zacatecasensis li ltqajna maghha f`Zacatecas ukoll. Kien hemm uhud minnhom bil-fjuri, sofor zghar u nsinifikanti. Wara li strihajt ghad-dell ta' Yucca gganteska komplejt indur ma' din il-gholja u ergajt lura lejn Fresnillo. Kont tbighedt mhux hazin ghax il-belt kienet tidher biss fuq ix-xefaq. Stajt nara ukoll hafna dust devils; trombi zghar ta` l-arja li jkunu ffurmaw minn arja shuna. Fuq naha ohra, kien hemm muntanji maestuzi li kienu 'l boghod hafna. Wara li ghaddejt minn xi erba` ghelieqi, rajt il-barrin u qghadt attent li nnehhi l-beritta peress li din kienet hamra. Ma ridtx li niffastidja lil xi wiehed u jispicca jigri warajja. Kelli nghaddi wkoll minn xi ghelieqi kollha dranagg taz-zwiemel, fejn kelli noqghod naqbez minn "gzira” niexfa ghall-ohra. Kont kuntent li sibt hafna kaktus u li issa sieqi ma tantx telfitni.

28-6-1998 Din kienet gurnata ohra ta` vjaggar. Issa tlaqna ghall-belt ta` Durango fl-Istat ta` Durango. Minn fejn qbadna coach iehor ghal El Salto, rahal zghir fuq il-muntanji tas-Sierra Madre Occidental, madwar 160 km boghod minn Durango. Ghaddejna minn hafna veduti u pajsaggi sbieh qalb il-muntanji. Din it-triq li minn Durango taghti ghal El Salto tissejjah El Espinaso Del Diablo, jew ahjar, "ix-xewka tad-dahar tax-xitan". Dan ghaliex isserrep hafna qalb il-muntanji, b`naha minnhom il-hajt tal-muntanja u n-naha l-ohra fondoq kbir. Tant isserrep din it-triq li kultant tista` tara t-triq li tkun ghaddejt minnha n-naha l-ohra. Kif bdejna noqorbu lejn El Salto bdiet nizla ix-xita bil-qliel. Kien lahaq dalam meta wasalna u x-xita ma riditx tbatti. Staqsejna lix-xufier jekk kienx hemm xi lukanda u qal li ma kienx jaf. S`issa dejjem konna sibna lukanda u ma ridtx nahseb xi stajna naghmlu li kieku ma sibniex. Il-coach kien l-ahhar vjagg! Stkennejna kif stajna ghand hanut tat-twiebet, u l-passiggieri li nizlu qabilna stkennew f`hanut tal-haxix. Sakemm kulhadd hatt il-bagalji sirna ghasra minn fuq s`isfel bil-bagalji b`kollox. Mort infittex lukanda, li sibt wahda xi zewg kantunieri boghod. Hekk stajna niehdu r-ruh.

29-6-1998 Malli sebah filghodu, stajna nosservaw is-sbuhija ta` dan il-post. Il-bini kollu huwa mibni bis-soqfa mzerzqa, dan peress li tinzel hafna xita, qiesek qed tara xi pajjiz fit-Tramuntana ta` l-Europa. Ir-rahal qieghed mibni fuq tarf ta` daghbien (canyon) fond hafna. Peress li qieghed qalb il-muntanji f`gholi t`2400 metru, huwa post umdu hafna.

Tlaqt kmieni biex nara x`se nsib, u kif kont qed noqrob il-genb tal-wied iltqajt ma` wiehed ragel. Offrieli li jzommli l-affarijiet u jien irrifjutajt ghax deher xi ftit suspettuz, izda huwa kompla jippersisti u tajtu l-basket ta` l-ikel. Il-camera u video camera zammejthom jien. Komplejna ghal ghonq it-triq u qbadna parlata. Qalli li kien ipejjep il-haxixa (cannabis). Hu qal, li dera jehodha wara li kien marad meta kien zghir u kienu jaghtuhielu biex itaffi l-ugigh. Baldazar, ghax hekk kien jismu, offra li jurini fejn kienu jinstabu l-kaktus u minn hemm `il qudiem sirna hbieb. Imxejna ghat-tarf tal-wied fejn sibna l-Echinocereus acifer. Dan il-kaktus kien rega' nstab minn Alfred Lau (missjunarju u botanista) wara zmien mitluf. Kien hemm hafna clumps minnhom. Sibna wkoll il-Mammillaria senilis. Xitla sabiha hafna ghax il-fjura taghha hija unika. Ghamlet xi zmien bl-isem ta' Mammillopsis senilis.

Mammillaria senilis;
El Salto, Durango

Kien hemm il-fehma li din ma taghmilx offsets, izda wara kien instab li kien hemm minnhom li jaghmlu l-clumps kif huwa fil-kaz t`El Salto. Kienu nstabu wkoll xtieli bil-fjuri bojod minflok homor lewn l-iskarlat. Izda din ma tantx taghmel differenza. Baldazar kien midhla sew ta` dawn ix-xtieli u meta wrejtu li l-frott ta' l-E. acifer huwa facli biex tnehhilu x-xewk huwa kiel wahda minnhom. Kiel ukoll weraq tal-Begonia li hawnhekk kienu qed jikbru fl-istat naturali taghhom, taht is-sigar tal-ballut u cipress. Barra dawn ix-xtieli kien hemm speci nana ta' Opuntia robusta li ma tantx kienu qed jikbru sew, nahseb minhabba l-ammont ta' umdità u cpar li jifforma fuq il-pal. Speci ta' annimali rajna zring li kien camouflage u gremxula xi ftit ikbar minn dawk ta' Malta.

Staqsejtu jekk kienx jaf b`xi kaskata (waterfall), qalli li 'l boghod kien hemm tnejn, izda wahda minnhom kienet aktar vicin. Alfred Lau kien sab il-M. longiflora v. stampferi propju vicin kaskata f`El Salto. Ghalhekk tlaqna ghall-aktar wahda vicin. Domna ftit nimxu u zgur li ma kontx insibha minghajr l-ghajnuna ta` Baldazar. Fl-ahhar wasalna hdejn il-kaskata maghrufa bhala Mil Dies jew ahjar "elf u ghaxra" (1010). Ma kienx jidher li hemm xi Mammillaria ghalkemm jien ma qsamtx ghan-naha l-ohra, u qghadt biss nitpaxxa bil-kaskata. Minn fuq stajt nara li kwazi taht il-kaskata kien hemm clump tal-kaktus x`aktarx ta' l-Echinocereus acifer li min jaf kemm jaqla` raxx ta' l-ilma. Dan kien qed jikber fuq blata xi metru u nofs mill-ilma. Wara ftit dorna lura. Matul il-lejl regghet ghamlet ix-xita.

30-6-1998 Filghodu pparkjajna, izda peress li l-coach kellu jghaddi minn El Salto ghal habta ta` nofs inhar, mort in-naha l-ohra tal-wied. Il-wied kien ghadu mimli cpar li beda jevapora hekk kif bdiet izzid ix-xemx. Ergajt sibt l-istess speci tal-gurnata ta` qabel u dawn kienu kollha mxarrbin. Xhieda ta` kemm jifilhu ilma dawn ix-xtieli. Sibt ukoll speci ta' Sedum zghir hafna u Orchidea zghira. Ma` din in-naha n-nies ta` El Salto qed jarmu z-zibel ghal isfel u hemm il-periklu li jeqirdu dan il-post tant sabih.

Tlaqna ghal Mazatlan, post turistiku li qieghed fl-Istat ta` Sinaloa, fuq l-ocean Pacifiku. Il-vjagg kien xi ftit perikoluz, ghax l-istess tip ta` triq, bhal dik ta` Durango/El Salto kienet dik El Salto/Mazatlan, bil-konsegwenza li kien waqa` xi gebel matul il-lejl f`hafna postijiet u dan kien jaghmel il-manuvrar tat-triq aktar difficcli. Stajna naraw li hafna mill-hitan kienu mimlija b`diversi speci ta' Yucca u Agave. Ahna u sejrin waqafna f`post biex nitrejqu. Hawnhekk sibt hajt li kien mimli speci differenti ta` bahrijiet (moths). Ghoddejt madwar ghoxrin speci. Kien hemm ukoll xi hanfus. Jista' ikun li dahlu jistkennu jew inkella attirathom ir-riha tal-birra peress li dawn l-insetti jhobbu l-birra.

Wasalna Mazatlan b'wicc il-gid u rkibna taxi li haditna sal-lukanda Holywood, ftit ghaxriet ta` metri 'l boghod mill-bahar. Il-klima ukoll inbidlet ghax issa gejna fi shana tremenda. Mazatlan mimlija lukandi wahda hdejn l-ohra u hafna minnhom mibnija fuq ir-ramel u l-kosta tibqa' sejra kemm ittik il-vista ta`ghajnejk, xi haga li meraviljatna. L-gholjiet kienu 'l boghod hafna u ma stennejtx li nsib xi kaktus. F`nofs din ix-xtajta hemm madwar tliet gzejjer li jvarjaw mid-daqs ta` Kemuna ghad-daqs ta' Filfla. Xtaqt li kieku nghum ghalihom izda hawnekk il-bahar beda jtella' l-mewg tip ta` surfers, u ghalhekk qghadna nghumu vicin hafna r-ramel. Biex tghaxxaqha, fuq naha minnhom kien hemm bandiera hamra u meta staqsejna qalulna li dik kienet twissija biex ma jsirx ghawm hemmhekk ghax kienu tilfu hajjithom xi tmienja u erbghin persuna daqs kemm jobrom. Xorta wahda hadna hafna pjacir nghumu.

cont. in part 2

Part 2

Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.007724 seconds
61