Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Speci gdida f'Genus gdid

minn Ren Zahra

Niftakar fi zmien meta sena wara l-ohra kienu jinstabu numru kbir ta' speci godda kemm tal-familja tal-kaktus kif ukoll tas-sukkulenti l-ohra. Illum il-gurnata ftit li xejn nisimghu bi speci godda ghaliex donnu li dak kollu li jezisti dig nstab. Mela ma niskantawx meta xi xitla gdida taghmel daqhekk furur.

Dan is-sajf kont l-Ingilterra u kulhadd kien qieghed jitkellem fuq kakrus li kien instab fl-Argentina. Staqsi 'l hawn u staqsi 'l hemm fl-ahhar kelli l-istorja kollha kif ukoll hafna informazzjoni fuq din l-ispeci gdida.

Tlitt snin ilu tliet dilettanti mill-Iszizzera kienu qeghdin jesploraw ghall-kaktus f'parti fejn l-Argentina tmiss mal-Bolivja. Fil-muntanji ta'dawn l-inhawi sabu kaktus li qatt ma kienu raw bhalha, izda minhabba li din ma kelliex fjuri u zerriegha ma setghux ikunu mija fil-mija certi li din kienet xi haga gdida u jekk kienet f'liema genus trid titpogga. Xi ftit xtieli li hadu maghhom baqghu m'ghamlux fjuri. Wiehed minn dawn id-dilettanti Svizzeri qal b'dan il-kaktus lil dilettant Ingliz li joqghod fil-Bolivja u dan flimkien ma hbieb ohra ftiehmu li jippruvaw jergghu jsibu l-post fejn jikber dan il-kaktus. Kellhom imorru l-Argentina f'November 2000, izda gara li f'Awissu ta' l-istess sena, Jrg Pilz, dilettant Germaniz flimkien ma' Roberto Kiesling, botaniku mill-Argentina meta kienu fl-istess inhawi sabu dan l-istess kaktus, izda ghal darba ohra ma rawx il-fjuru u z-zerriegha. Il-grupp mill-Ingilterra li wasal f'Novembru kien aktar iffortunat ghaliex sabu kemm zerriegha kif ukoll il-fjuri b'hekk kien certi li dan il-kaktus mhux biss kien jappartjeni lill-speci gdida, izda kien tant differenti minn kakti ohra li ghalih kellhom joholqu genus gdid ukoll. L-ewwel nies li sabu dan il-kaktus kienu hasbu li jaghtuh l-isem ta' Tafna, izda fl-ahhar kollox thalla f'idejn il-botaniku mill-Argentina, Roberto Kiesling li semma dan il-kaktus Yavia cryptocarpa.

Nisthajjel li lesti biex tistaqsuni biex nghidilkom xi haga fuq kif inhi din l-ispeci gdida. Minn dak li qaluli sirt naf li din hija xitla ckejkna b'gheruq hoxnin u twal. Kien hemm dawk li qaluli li qisha xi Epithelantha minghajr xewk. Ohrajn qaluli li qisha Blossfeldia kbira hafna. Wiehed jinduna li dawn iz-zewg deskrizzjonijiet, ghalkemm b'mod differenti, jaqblu perfettament.

Dawk li attendew ghat-tahditiet ta' Grahan Charles nhar 1 t' April 2001, kellhom ix-xorti li raraw is-slides ta' dan il-kaktus li kulhadd qieghed jitkellem fuqu, issa nisperaw li ma ndumux ma nsibu iz-zerriegha tieghu u nibdew nikkultivawh fil-kollezzjonijiet taghna.n


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005408 seconds
61