Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Tibdil f' certi ismijiet

minn Rene' Zahra

Kemm il-botanici, kif ukoll id-dilettanti li jkunu ilhom midhla tad-delizzju, kultant jaghmlu studji serji li b'rizultat taghhom jaslu fil-konkluzzjoni li ghandhom jaghmlu tibdil fl-ismijiet tax-xtieli li jkunu studjaw. Il-bniedem jista' jizbalja u ghalhekk jista' jigri li mhux kulhadd jaqbel ma dan it-tibdil u jew ma jigix accettat mil-ewwel, jew jerga jinbidel kollox wara xi zmien.

Fl-1994 Fred Kattermann kien ippubblika l-ktieb tieghu Eriosyce, fejn ghaqqda f'genus wiehed hafna genera ohra. Dawn kienu; Chileorebutia, Delaetia, Eriosice Horridocactus, Islaya, Neochilenia, Neoporteria, xi uhud mil-ispeci tal-Pyrrhocactus, Reicheocactus, Rodentiophila, u Thelocephala. Minhabba li l-isem Eriosyce kien l-izjed wiehed antik l-iepeci kollha ta' dawn il-gernera bdejna nsibuhom bhala Eriosyce.

Kien veru li kien hemm hafna genera li ma kienx hemm raguni xjentifika ghalihom, izda issa hafna ghandhom opinjoni ohra. Illum tmin snin wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-istudju hafna qeghdin jiddiskutu li Kattermann kien ghamel zball kbir meta ghaqqad l- Eriosyce mal-genera l-ohra ghaliex l- Eriosyce li konna nafu qabel l-1994 huma differenti hafna mill-ispeci tal-genera l-ohra u r- Rodentiophila biss huma l-istess bhal Eriosyce. Hafna qeghdin jahsbu li ma jdumx wisq ma terga' ssir revizzjoni ohra fejn Chileorebutia, Delaetia, Horridocactus, Islaya, Neochilenia, Neoporteria, xi speci tal-Pyrrhocactus, Reicheocactus, u Thelocephala jegghu ikunu nkluzi fil-genus Neoporteria, ghaliex dan huwa l-eqden isem.

Minn dan kollu wiehed malajr jifhem li ghalkemm ghandna nkunu nafu b'kull tibdil li jsir f l-ismijet, biex b'hekk ma jkollniex l-istess xtieli taht ismijiet differenti, m'ghandniex nibdlu il-labels li jkollna ma' kull tibdil li xi hadd jipproponi. n


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005272 seconds
61