Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Melocactus - kakti bit-turbant

minn George Borg Marks

L-isem ta’ dan il-genus inghata minn Link u Otto fl-1827 lill-grupp ta’ erba’ kakti li illum ma baqax hlief wiehed minnhom maghruf bhala Melocactus. L-ewwel studju serju li sar fuq il-Melocactus kien dak ta’ Miguel fl-1840 fejn dan gabar flimkien 34 speci differenti. Hafna minn dawn illum huma sinonimi ta’ Melocactus macranthos jew M. intortus u sitta biss minn xi tletin speci li huma accettati illum kienu maghrufa dak iz-zmien.

Melocactus concinnus

Britton u Rose komplew ziedu aktar speci ghal habta ta’ l-1922. Ma tantx zdiedu speci ohra sa’ l-1970, izda f’dawn l-ahhar tletin sena sar hafna tiftix fil-Brazil u fil-Venezwela minn hafna studjuzi u dawn iddeskrivew hafna speci godda. Melocacti ohra nstabu fil-Messiku tal-Punent, fil-Peru u l-aktar fil-gzejjer tal-Karibew bhal Aruba, Kuba. Puerto Rico u ohrajn. B'dan naraw il l-ispeci ta' dan il-genus jikbru fuq l-akbar medda t'art mill-genera kollha tal-kaktus, bl-eccezzjoni ta' l-Opuntia.

Il-Melocactus huma normalment xtieli globulari, kultant ftit tawwalin ukoll. Huma maghmula minn hafna kustilji armati sew b’xewk iebes. Dan jaghti dehra sabiha lix-xtieli l-aktar dawk zghar. Huma jibqghu bla frieghi sakemm il-quccata ma tintlaqatx jew b’xi mod issirlha xi hsara. F’kazi bhal dawn, huma johorgu hafna frieghi minn hafna partijiet tax-xitla.

Melocactus albicephalus

Fil-maggoranza tal-membri ta’ dan il-genus, irid jghaddi ftit zmien mhux hazin sakemm ix-xitla timmatura u tibda taghmel il-fjuri. Meta jasal dan il-waqt, ix-xitla tieqaf milli tikber u tibda tifforma qisu turban tat-torok fuq il-quccata. Botanikament, dan inghata l-isem ta’ cephalium, li tigi mill-kelma bil-Latin li tfisser ras. Dan ic-cephalium ikun maghmul minn xewk zghir, normalment ahmar, kannella jew orangjo, flimkien ma kwantita kbira ta’ suf abjad li jghaqqad kollox tant li c-cephalium ikun iebes hafna. M. matanzanus u M. violaceus jistghu jaghmlu cephalium bejn sentejn u erbgha snin minn mindu jinzerghu filwaqt li ohrajn jiehdu ferm iktar. Dawn it-tnejn, meqjusa bhala xtieli li jibqghu zghar, jikbru sa xi ghaxar centimetri fid-dijametru filwaqt li ohrajn, bhal M. intortus u M. pachyacanthus , instabu sa gholi ta’ xi metru meta tinkludi c-cephalium.

Melocactus matanzanus

Mic-cephalium johorgu il-fjuri zghar, normalment ta’ lewn ahmar jew roza. Fi stagun, tohrog kwantita kbira ta’ fjuri. Haga interessanti hi li dawn il-fjuri jizviluppaw gewwa c-cephalium u jibdew jispuntaw xi 24 siegha biss qabel jifthu. Il-fjuri jikbru malajr, jifthu tard filghodu jew kmieni wara nofs in-nhar u jaghlqu fil-ghaxija. Dawn ma jkollomx riha u, meta jinxfu, jibqghu maqbuda goc-cephalium u ma jaqghux. Hafna jiddakkru wahidhom filwaqt li l-ohrajn jiddakkru minn ghasafar b’munqar twil, nahal jew sahansitra friefet, kollha armati sew biex ikunu jistghu jilhqu l-gewwieni tal-fjuri. B’hekk, fl-ahhar ta’ l-istagun, ix-xitla tispicca b’kuruna ta’ frott kbira mhux hazin. Il-frott, normalment ahmar jew roza (ghalkemm jista jkun abjad ukoll bhal dak ta’ M. azureus), hafna drabi tinbezaq minn gos-suf sfiq tac-cephalium u tispicca biex taqa ma’ l-art hdejn ix-xitla, lesta biex tingarr jew tittiekel.

Melocactu brooderoianus

Peress li frieghi ma jaghmlux, dawn ix-xtieli jitnisslu miz-zerriegha. Din tikber ferm tajjeb u fi ftit zmien, dawn isiru xtieli mdaqqsa u armati b’xewk sabih ukoll. Minn hawn ‘il quddiem, ix-xtieli jikbru sew, sakemm dawn jithawwlu f’kompost poruz biex wiehed jizgura li l-ilma joskula tajjeb wara t-tisqija. Wiehed irid jiftakar li fl-abitat, dawn jikbru f’postijiet bi klima tropikali, hafna drabi hdejn il-bahar, fejn hemm umdita kbira u shana kwazi kostanti s-sena kollha. Huwa ghalhekk importanti li il-Melocactus jitpoggew ghal kenn, specjalment fix-xitwa. Dawn m’humiex xtieli ta’ barra u ghandhom jitpoggew fl-aktar post shun tas-serra. Fis-sajf wiehed ghandu jizgura li jkollhom ventilazzjoni tajba, filwaqt li matul ix-xhur tax-xitwa, f’xi gurnata bnazzi filghodu, xi darba fix-xahar, jaghti ftit ilma biex b’hekk ma jitilfux l-gheruq u ma tantx joghlbu. Meta jkunu zghar, tajjeb li wiehed jibdel il-kompost kull sentejn biex b’hekk ix-xtieli jibqghu jikbru tajjeb. Huwa importanti li ma jitilfux l-gheruq ghax jien sibt li ftit difficli biex jergghu johorguhom la darba jithallew niexfa hafna jew wara xi attakk ta’ xi insetti li jghixu ma l-gheruq (root mealy bug). M’hemmx ghalfejn nghidu li c-cephalium m’ghandux jintlaqat jew jixxarrab, sew biex jibqa sabih kif ukoll biex ma jkunx hemm cans li jsir xi tahsir tax-xitla.

Dawn il-ftit regoli hfief ghandhom jghinu li min jinteressa ruhu biex ikabbar dawn ix-xtieli ferm interessanti minghajr hafna problemi u biex jgawdihom ghal hafna snin. Il-forom taghhom b’dak ix-xewk b’sahhtu u b’kuliri ferm sbieh u kif ukoll meta jaghmlu c-cephalium jaghmlu dan il-genus wiehed uniku fid-dinja tal-kaktus.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005311 seconds
61