Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

SIGAR TAL BONSAI

minn Guzeppi Busuttil,

kif pubblikat fill-ktejjeb ta' l-Ghaqda Muzikali San Nikola
- Festa 1997.

Is-sigar tal-'Bonsai' kienu bdewhom Ic-Cinizi u warajhom, il-Gappunizi. Fl-1834, il-Gappunizi kienu ghamlu l-ewwel esebizzjoni tas-sigar tal-'Bonsai' gewwa Parigi u fl-1909 ghamlu ohra f'Londra. Wara l-ahhar gwerra, l-arti tas-sigar tal-'Bonsai' bdiet tinfirex fil-Punent ukoll. Hawn Malta, din l-arti dahlet u nfirxet sewwa, tant li l-Ghaqda tal-'Bonsai', jew kif inhi maghrufa "Bonsai Culture Group", ilha hafna mwaqqfa. Meta wiehed jara dawn is-sigar tal-'Bonsai', wiehed jistaqsi, "kif jista' jkun li zomm sigra bhal prinjola, zebbuga jew cipressa gholja ftit centimetri, go recipjent baxx, minkejja li jghaddu hafna snin minn fuqha?"

Jien ili ghal dawn l-ahhar hamsin sena nkabbar is-sigar tal-'Bonsai'. Mill-ewwel issahhart warajhom dawn is-sigar tant zghar. Kont nghid bejni u bejn ruhi, "kif stajt jien, li tant inhobb is-sigar, inzomm harruba jew zebbuga f'recipjent baxx u ncahhdilha l-izvilupp normali taghha?" Izda minkejja l-ghaks li suppost dawn is-sigar kienu soggetti ghalih, mhux talli ma kienux jidhru skuntenti u minghajr sahha, talli kienu jixhdu l-kuntentizza u s-sahha. Il-'Bonsai' huma sigar ordinarji bhal sigar ohra. Iridu l-istess xoghol Bhal sigar ohra. Trid tizborhom biex taghtihom il-forma kif irriduha u anki kultant zmien, taqtaghlhom l-gheruq. Biex wiehed jaghmel il-'Bonsai', ma hemmx ghalfejn jonfoq flus fihom, Ghaliex jista' jaghmilhom huwa stess. Jista' jigbor Iz-zerriegha tas-sigar jew jaghmel il-bicciet fi zmienhom, u meta jaghmlu l-gheruq, jaghmilhom f'recipjent u jhallihom jikbru.

Jekk wiehed jixtieq jibda jkabbar is-sigar tal-'Bonsai', jista' jkabbar is-sigar li jikbru Malta, bhal per ezempju prinjoli ( zuber), harrub, laring, rummien, zebbug, tin, hanzalor, cipress, ballut, rand, lewz, akacia, bruka, sfejgel, 'schinus', rihan, 'murraya', 'phytolacca', klin, kappar u hafna sigar ohra li huma mdorrija fil-klima ta' Malta.

Kultivazzjoni tal-'Bonsai'

Is-sigar tal-'Bonsai' jridu joqghodu barra u mhux indahhluhon gewwa biex inzejnu bihom.

Meta ndahhluhom gewwa, jekk idumu aktar minn tlett ijiem, tigrilhom il-hsara. Ir-recipjent li-npogguhom fih, irid ikollu aktar minn toqba wahda. Dan biex iservi ghal zewg skopijiet. L-ewwel biex meta nsaqqu l-ilma johrog mill-ewwel, u t-tieni, biex minghajr ma naqalghuhom minn gor-recipjent, inkunu nistghu naqtghulhom l-gheruq li johorgu minn dawn it-toqob. Jekk tkun sigra li ma twaqqax il-weraq, ma tihux pjacir meta tinqala' mir-recipjent u titfarrkilha t-tuba. Ghalhekk huwa mportanti li fir-recipjent naghmlu daqs erba' toqbiet biex l-gheruq johorgu minnhom ghall-umdita'. Wara nkunu nistghu naqbdu mqass taz-zabra u naqtghuhom, jew naghmlu kanal madwar ir-recipjent b'sikkina li taqta' hafna u naqtghulhom l-gheruq li jkun hemm madwar ir-recipjent, u b'hekk is-sigra ma nfarrkulhiex it-tuba.

Tisqija

Il-'Bonsai' jkunu jridu hafna ilma fis-sajf jew f'xi gurnata li jaghmel hafna rih. Dan minhabba li jkunu mhawwla f'recipjent baxx. Fis-sajf, gieli jkun hemm bzonn insaqquhom darbtejn kuljum. Fix-xitwa trid toqghod attent kemm taghti ilma. Meta tara li l-hamrija ghada umda, m'ghandekx issaqqi ghaliex taghmel hafna hsara.

Iz-zbir u L-'WIRING'

Iz-zbir isir biex tinghata sahha gdida lis-sigra u fl-istess hin naghtuha dik l-ghamla li inkunu nixtiequ. Il-'wire' nuzawh biex il-frieghi nghawguhom u naghtu lis-sigra l-pozizzjoni li rridu. Il-'wire' irid ikun tar-ram, daqsxejn ohxon. Dan il-'wire' irridu, l-ewwel nghawguh kif irridu naghhtu l-pozizzjoni lis-sigra, imbaghad indeffsuh fil- hamrija magenb is-sigra li nkunu ser nghawgu. B'wire' irqiq tar-ram norbtu l-fergha tas-sigra ma' dan il-'wire' l-ohxon. Biex naghmlu dan ix-xoghol, irridu nhallu s-sigra daqsxejn bil-ghatx biex meta tigi biex iddawwar il-fergha, din iddurlek. Wiehed irid joqghod attent biex meta jkun ser idawwar il-fergha, ma jdawwarhiex f'salt imma kull tant zmien, jghawweg ftit ftit, sakemm tigi fil-pozizzjoni li tkun tridha.

Hamrija u sustanzi

It-tahlita tal-hamrija trid tkun maghmula minn tliet partijiet hamrija taflija u zewg partijiet kompost. Il-'Bonsai' irridu naghtuhom ftit sustanzi, imma rridu noqghodu attenti kemm naghtuhom. Ma naghtux sustanzi meta s-sigra tkun rieqda. Dan probabbli jkun Iz-zmien ta' bejn Ottubru u Marzu. Meta nhawwlu sigar godda, ma naghtuhomx sustanzi. Ta' l-anqas iridu jghaddu bejn xahrejn jew tliet xhur biex ma naghmlux hsara lill-gheruq.

Jekk wiehed irid ikabbar il-'Bonsai', jehtieg ikollu ftit tal-pacenzja. Jekk wiehed jaghmel l-affarijiet bil-ghaqal, wara jara li r-rizultat ikun tajjeb.


Donated by the Bonsai Culture Group. visit MAS club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004639 seconds
61