Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-EWWEL BONSAJIST F'MALTA

Imwieled fis-Siggiewi, nhar it-tlieta u ghoxrin ta'Frar 1926, Guzeppi Busuttil huwa meqjus bhala l-ewwel Malti li zamm u kabbar Bonsaj f'dawn il-Gzejjer. Hu ha l-edukazzjoni tieghu fl-iskola Primarja tas-Siggiewi. Wara dan beda jghin lill-missieru fil-forn tal-familja taghhom fl-istess rahal.

Nhar is-sitta u ghoxrin ta' Settembru 1948, Guzeppi zzewweg lil Nikolina Schembri mill-Marsa. Huma kellhom zewgt ibniet u tifel, Eleonara, Marlene u Salvinu. Fis-sena 1952, dahal jahdem bhala gardinar fil-Gonna tal-Argotti, fejn baqa' jahdem sa ma rtira. Hemmhekk huwa tghallem sew is-sengha ta' gardinar, tant li s-superjuri tieghu, kif ukoll shabu, lkoll dejjem fahhru xoghlu. Iktar minn hekk deher f'diversi programmi televizivi dwar sigar u pjanti.

Guzeppi kien ukoll membru ta' hafna ghaqdiet marbutin ma' l-Agrikoltura u l-Ortikoltura. Hu kien jiehu sehem f'diversi wirjiet dwar l-istess suggetti. Pjanti, sigar u xoghlijiet ohrajn imkabbra jew maghmula minnu kienu jkunu rebbieha, jew fost l-ahjar esebiti f'wirjiet li kienu jsiru f'San Anton, fil-Buskett, u fil-Lukanda Phoenicia, fost l-ohrajn. In-nammra tieghu mal-Bonsaj bdiet iktar minn hamsin sena ilu, meta ftit jew hadd ma kien ghadu jaf xejn fuqhom hawn Malta. Mela nistghu nghidu li tghallem kollox wahdu. Is-sigar li kabbar Guzeppi huma ta' ghamliet u suri li jvarjaw minn semplici sa ohrajn mibrumin sew, imma lkoll huma maturi u hafna minnhom ghadhom sal-lum mimlijin hajja.

Mibarra l-Bonsaj, Guzeppi kellu delizzji ozrajn bhal sports, futbol u baskitbol, waqt li t-talent artistiku li kellu jidher meta wiehed ihares lejn ftit mix-xoghlijiet tieghu li rajna. Xoghlijiet ta' l-arkett, interzjar, kif ukoll pittura fuq it-tila u paviljuni tal-festa, jaghtu xhieda li Guzeppi kien tajjeb f'iktar minn fergha wahda ta' L-Arti. Ghalkemm huwa kien misthi u kien isibha bi tqila biex jaghti tahditiet quddiem il-pubbliku, Guzeppi xorta ghamel hafna gid billi ghallem lill-ohrajn b'kitbiet dwar is-sengha tat'tkabbir tal-pjanti u l-kura taghhom fil-magazin "Is-Siggiewi" u f'dak tal-Banda ta' l-istess rahal. Gieli kiteb ukoll fil-gurnali. Prezentaturi ta' programmi tat-televixin mhux darba u tnejn zaru lil Guzeppi fid-dar tieghu sabiex juru pjanti, kif ukoll Bonaj minn tieghu.

Guzeppi Busuttil huwa bir-ragun kollu meqjus minna li nhobbu l-Bonsaj bhala Missier il-Bonsajisti Maltin. Huwa inghaqad mal-Hallieq fit 2 ta' Jannar 1998.


Donated by the Bonsai Culture Group. visit MAS club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005258 seconds
61