Articles
Malta Rabbit Club
National Rabbit
Society

Competition


Dogs Exotic Cats Fish Birds PetNGarden Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

STATUTE

-STATUT-

NATIONAL RABBIT SOCIETY

Isem

L-isem ufficjali ta din l-ghaqda huwa; “NATIONAL RABBIT SOCIETY (of Malta & Gozo)”, filwaqt li l-isem fil-qosor ghandu jkun; “N.R.S.”

LOGO

Il-logo ufficjali tan- National Rabbit Society (of Malta & Gozo)huwa dan;

Deskrizzjoni tal-logo ufficjali; fenek fin-nofs ta’ cirku ta’ kulur ahmar u abjad, l-ilwien tal-bandiera nazzjonali Maltija. Mad-dawra b’ kulur blu hemm isem l-ghaqda, National Rabbit Society (of Malta & Gozo). Jispikka minn wara hemm is-Salib ta’ Malta bi tmin ponot, fejn jispikkaw fih mill-gdid il-kuluri abjad u ahmar tal-bandiera Maltija.

FINIJIET TAL-GHAQDA

 • L-ghaqda ghandha tkun minn ta quddiem sabiex tinkoragixxi lil membri taghha, Maltin u Ghawdxin sabiex irabbu il-fniek ghad-delizzju.
 • L-ghaqda ghandha thares l-interessi tal-membri kollha taghha.
 • L-ghaqda tintrabat li tghaddi informazzjoni u tiprovdi pariri professjonali lil membri taghha rigward dak kollu li ghandu x’ jaqsam mat-trobbija tal-fniek, b’ diversi mezzi ta komunikazzjoni.
 • L-ghaqda ghandha torganizza diversi attivitajiet f’ l-orjentazzjoni ghal membri taghha.
 • L-ghaqda ghandha sservi ta centru socjali ghal membri taghha
 • L-ghaqda tintrabat li zzomm l-aqwa relazzjonijiet possibbli mal-gvern tal-gurnata, filwaqt li ghandha tkun l-avukat tal-membri taghha, fid-diversi htigijiet taghhom quddiem il-Gvern u l-Awtoritajiet.

SHUBIJA

 • Dawk kollha li jrabbu l-fniek bhala delizzju jistghu jissiehbu man-National Rabbit Society (of Malta & Gozo)
 • Dawk kollha li ma jrabbux fniek, u jinteresshom li jiehdu tgharif rigward fniek, jistghu jissiehbu man-National Rabbit Society (of Malta & Gozo)
 • Kull membru gdid prospettiv, ghandu jakkwista kopja tal-Membership Form, jimlija bid-dettalji kollha u jibghata lil Membership Officer tal-ghaqda, flimkien ma cekk pagabbli lir- National Rabbit Society (of Malta & Gozo))
 • Il-membership fee ghandha tkun maqbula mil-kumitat u imxandra ma dawk li jixtiequ jissiehbu minn zmien ghal zmien f’kaz li tinbidel.
 • Kull membru prospettiv ghandu jaqra, jifem u jaccetta l-Istatut, ir-regoli u l-proceduri kollha ta’ din l-ghaqda.
 • Kull applikazzjoni ta’ membru gdid ghandha tigi approvata unanimament mil-kumitat.
 • Il-kumitat izomm id-dritt li minghajr il-bzonn li jghati spjegazzjoni, ma jaccettax xi membru gdid prospettiv.
 • It-tigdid tas-shubija ma hix awtomatika, imma hija suggetta ghad-decizjoni tal-kumitat.
 • Is-sena finanzjarja tan-National Rabbit Society (of Malta & Gozo) hija kif gej; mil-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru
 • Kull membru li ma jibqax membru, ghandu jigi infurmat permezz ta ittra mil-Membership Officer tal-ghaqda
 • Membru regolari ma jibqax membru jekk;
 • Jirrezenja.
 • Ma jhallasx is-shubija tieghu fiz-zmien stipulat ta aktar minn xahrejn fuq is-sena finanzjarja.
 • Jikser xi regolament tal-ghaqda u jitkecca mil-Bord tad-Dixxiplina tal-ghaqda, ta liema ghemil jinzamm responsabbli personalment ghal konsegwenzi.

IL-KUMITAT

 • Il-kumitat ghandu jigi mghazul fil-Laqgha Generali Annwali li tinzamm kull sena f’ l-ahhar tas-sena finanzjarja mil-membri li jattendu dik il-laqgha.
 • Il-kumitat huwa responsabbli mit-tmexxija tal-ghaqda.
 • Il-kumitat ghandu ikollu dawn il-karigi; President, Vici-President, Segretarju Onorarju, Tezorier Onorarju u 5/3 membri ohra.
 • Kull membru fil-kumitat tan-National Rabbit Society (of Malta & Gozo) ma jistax ikun membru f’ kumitat ta Ghaqda ohra li jkolla l-istess jew simili linji ghal ta din l-ghaqda.
 • Jekk membru tal-kumitat ma jkunx jista jattendi ghal xi laqgha tal-kumitat, ghandu jinforma lill-President jew lis-Segretarju Onorarju u jitnizzel bhala ‘skuzat’ mil-laqgha.
 • Jekk membru tal-kumitat ma jattendix laqgha tal-kumitat minghajr ma jinforma lil persuni responsabbli, jitnizzel ‘assenti’.
 • Jekk membru tal-kumitat ma jattendix 3 laqghat tal-kumitat in-fila bla ebda gustifikazzjoni, jitqies li ma ghadux membru tal-kumitat u jigi informat b’ ittra mis-Segretarju Onorarju.
 • F’ kaz li xi membru tal-kumitat jirrezenja, il-membru li jkun gab l-akbar ammont ta voti fil-Laqgha Generali Annwali imma ma jkunx gie elett, jimla l-post battal.
 • F’ kaz li xi membru tal-kumitat jirrezenja u ma jkunx hemm membri mhux eletti mil-Laqgha Generali Annwali, il-kumitat jista’ jikkopjta membru li jidhirlu hu.
 • Il-kumitat ghandu id-dritt li jibqa imexxi f’ kaz li jitlaq xi membru mil-kumitat minghajr ma jdahhal lil hadd jimla’ il-post battal.

DMIRIJIET U DRITTIJIET INDIVIDWALI TAL-UFFICJALI TAL-KUMITAT

 • Il-President ghandu jipresiedi il-laqghat tal-kumitat, laqghat generali/straordinarji u l-Laqghat Generali Annwali.
 • Il-President ghandu dritt jahtar persuna sabiex tiraprezenta lil ghaqda, f’ xi attivita jew attivitajiet partikolari.
 • Is-Segretarju Onorarju ghandu jirregistra dak kollu li jsir f’ kull laqgha tal-kumitat, u jzomm il-minuti ta kull laqgha tal-kumitat.
 • Is-segretarju Onorarju ghandu izomm l-ittri kollha li jircievi u jzomm kopja ta l-ittri kollha li jibghat.
 • Huwa dmir ta kull membru tal-kumitat li jghaddi lis-Segretarju Onorarju kopja ta kull korrispondenza li jkun ircieva u bghat f’isem l-ghaqda.
 • Hadd ma jista jikkomunika ma terzi persuni b’xi mezz ta’ komunikazzjoni, jekk mhux bl-awtorizazzjoni tal-President jew is-Segretarju Onorarju.
 • Is-Segretarju Onorarju huwa l-persuna rikonoxxuta mil-Awtoritajiet responsabbli tal-ghaqda.
 • F’ kazi legali jew gudizzjarji, il-President u s-Segretarju Onorarju jiddeciedu min jirraprezenta lil ghaqda.
 • F’ kaz li s-Segretarju Onorarju jkun ‘skuzat’ minn seduta tal-kumitat, ghandu jghaddi ir-responsabilitajiet kollha tieghu lil Assistent tieghu.
 • It-Tezorier Onorarju ghandu izomm il-kotba kollha relatati mal-finanzi tal-ghaqda.
 • It-Tezorier Onorarju ghandu izomm rendikont dettaljat ta x’ dahhlet u x’harget l-ghaqda f’ kull zmien, huwa l-persuna responsabbli mil-finanzi kollha.
 • Huwa l-obbligu tat-Tezorier Onorarju li jirraporta lil kumitat f’ kull seduta dak li jkun sar fil-finanzi tal-ghaqda u jinforma lil kumitat bil-qaghda finanzjarja.
 • It-Tezorier Onorarju ghandu jiddepozita l-flus il-bank.
 • It-Tezorier Onorarju jista’ jigbed flus mil-bank b’ l-approvazzjoni tal-President biex ihallas xi kontijiet.
 • It-Tezorier ghandu dejjem ihallas b’cekk, liema cekk ghandu ikun iffirmat mil-President u t-Tezorier Onorarju.
 • It-Tezorier Onorarju ghandu jirraporta lil President u lil kumitat fl-ewwel opportunita jekk jinnota xi hlasijiet mhux regolari.
 • It-Tezorier Onorarju ma jistax jghamel infieq ta aktar minn Lm10 minghajr permess tal-President/Segretarju jew tal-kumitat.
 • It-Tezorier Onorarju ma jistax izomm aktar minn Lm20 f’ idejh.
 • It-Tezorier Onorarju ghandu jigbor il-flus tas-shubija.
 • It-Tezorier Onorarju huwa responsabbli mil-korispondenza kollha tal-ghaqda rigward finanzi.
 • Il-Vici-President ghandu jippresedi il-laqghat tal-kumitat meta l-President ikun ‘skuzat’
 • L-Assistent tat-Tezorier Onorarju ghandu jassumi ir-responsabbilta tat-Tezorier Onorarju bil-limitazzjonijiet tieghu f’ kaz li t-Tezorier Onorarju ikun ‘skuzat’ u ghandu jghin lit-Tezorier Onorarju fil-qadi ta’ dmirijietu.
 • L-Assistent Segretarju Onorarju ghandu jghin lis-Segretarju Onorarju fil-qadi ta’ dmirijietu u jidhol jaqdi id-dmirijiet ta Segretarju Onorarju meta ikun nieqes jew indispost.

PROCEDURA TAS-SEDUTI TAL-KUMITAT

 • Min tal-anqas, ghandhom isiru 5 seduti f’sena tal-kumitat.
 • Is-Segretarju Onorarju huwa responsabbli li jinforma lill-membri tal-kumitat bis-seduta permezz ta ittra.
 • Biex laqgha tal-kumitat titmexxa, jehtieg ikun hemm quorum, 5 membri jekk il-kumitat ikun fih 9, u 4 jekk il-kumitat ikun fih 7.
 • Id-data tal-laqgha ghandha tigi delegata bejn il-President u s-Segretarju Onorarju u tal-anqas tigi avvzata lil membri erbat ijiem qabel id-data tal-laqgha.
 • Jekk il-laqgha tkun wahda ta natura urgenti, is-Segretarju Onorarju jista’ jhabbar il-laqgha lill-membri tal-kumitat permezz tat-telefon.
 • Waqt seduta tal-kumitat, il-President biss ghandu dritt jghati l-verdett tieghu fejn il-kwistjoni tkun f’sitwazzjoni ta parita jekk id-decizjoni ma tkunx ser tittiehed b’vot sigriet.
 • Hija responsabbilta tal-President li jzomm l-ordni waqt seduta tal-kumitat u ghandu jkun il-President li jwaqqaf xi membru tal-kumitat li jkun qieghed jikser ir-regoli ta dan l-istatut.
 • Il-President ghandu id-dritt li jkecci membru tal-kumitat li jisfida lil awtorita’ jew ma jobdix xi direttivi.
 • Il-President ghandu dritt ta vot u ‘casting vote’ f’ laqgha tal-kumitat.
 • Il-kumitat irid japprova il-minuti li jipprepara is-Segretarju Onorarju f’ kull seduta tal-kumitat tal-laqgha ta qabel, u il-President u s-Segretraju Onorarju ghandhom jiffirmaw dawn il-minuti.
 • Il-laqgha ghandha titmexxa fuq l-agenda, jew tinbidel b’ l-approvazzjoni tal-maggoranza tal-kumitat.

SOTTO KUMITATI

 • In- National Rabbit Society (of Malta & Gozo)ghandha id-dritt li tahtar sotto kumitati fuq dawn il-linji;
 • Membri ta xi sotto kumitat ghandhom jimxu mal-Istatut ta’ din l-ghaqda.
 • Il-kumitat jista’ jahtar sotto kumitat, liema irid ikun fih mhux anqas minn tlett membri mghazula mil-kumitat
 • Il-membri tas-sotto kumitat jistaw ikunu membri tal-kumitat tal-ghaqda jew membri regolari.
 • F’kaz li s-Segretarju Onorarju tal-ghaqda ma jkunx jifforma parti mis-sotto kumitat, is-Segretarju tas-sotto kumitat ghand l-obbligu li jirraporta x’ikun gie diskuss fil-laqghat taghhom lis-Segretarju Onorarju.
 • Is-Segretarju Onorarju hu obbligat li jirraporta lil kumitat x’ikun qieghed isir fil-laqghat ta xi sotto kumitat.
 • Meta l-kumitat ikun ser jiddiskuti xi rakomandazzjoni tas-sotto kumitat, il-membri tas-sotto kumitat jistghu jattendu il-laqgha tal-kumitat.

BORD EDITORJALI

L-ghaqda tintrabat li tippubblika fuljetti jew cirkularijiet ta taghrif generali u taghrif specjalizzat fuq il-fniek ghal membri kollha taghha fuq bazi regolari, liema publikazzjonijiet jistaw jinbieghu bi prezz ragjonevoli lil pubbliku ingenerali ta’ Malta u Ghawdex. Ghaldaqstant l-ghaqda ghandha tahtar Bord Editorjali li jkun responsabbli minn dawn il-publikazzjonijiet. Il-karigi fil-Bord Editorjali ghandhom ikunu dawn; Editur, Assistent tal-Editur, Segretarju, Public Relations Officer (tal-publikazzjoni), Sponsorship Manager, u xi membri skond il-htiega.

L-Editur tal-Bord Editorjali ghandu ir-responsabbilta li jirraporta lil Kumitat tan-National Rabbit Society (of Malta & Gozo)b’ dak li jkun ghaddej fil-Bord Editorjali minn zmien ghal zmien.

BORD TAD-DIXXIPLINA

L-ghaqda ghandha id-dritt li tifforma Bord tad-Dixxiplina sabiex jinvestiga kazi eventwali li jistaw jinqalghu. Ir-regolamenti tal-Bord tad-Dixxiplina, ghandhom jigu ffurmati mil-Kumitat tal-gurnata u jistghu jinbidlu skond il-htiega.

LAQGHA GENERALI ANNWALI

Il-kumitat qabel il-Laqgha Generali ghandu jara li;
 • Jahtar Awditur.
 • L-Awditur huwa obbligat li jezamina il-kotba tal-ghaqda u jghamel ir-rakomandazzjonijiet kollha li jidhirlu huma importanti
 • L-Awditur, permezz kolaborazzjoni mat-Tezorier Onorarju, ghandu jipprepara rapport analitiku tal-finanzi tal-ghaqda.
 • Il-Laqgha Generali Annwali ghandha titressaq ta’ kull sena f’ gheluq is-sena finanzjarja.
 • Il-Laqgha Generali Annwali ghandha tigi avvzata minn ta l-anqas tletin jum qabel mis-Segretarju Onorarju.
 • L-applikazzjonijiet ghal kandidatura ghal kumitat jintlaqaw mis-Segretarju Onorarju sa data mhabbra fic-cirkostanzi ta dak il-mument.
 • Il-President jiddikjara li fethet il-laqgha.
 • Il-Laqgha Generlai Annwali ghandha titmexxa mil-President fuq agenda li tkun giet ippublikata qabel.
 • Is-Segretarju Onorarju ghandu jaqra l-minuti tas-seduta ta qabel.
 • Is-Segretarju Onorarju ghandu ihejji rapport amministrattiv dettaljat tas-sena li tkun qieghda tghalaq, liema rapport ghandu jitqassam lil membri prezenti. Fir-rapport amministrattiv ghandu ikun hemm rendikont tal-attendenza tal-membri tal-kumitat.
 • Il-minuti jistghu jintalbu mil-membri.
 • It-Tezorier Onoraju ghandu jipprepara rapport finanzjaru, igibu ghal attenzjoni tal-membri prezenti u irid jigi approvat.
 • Kopja tar-rapport ghandha tinghata lil President u lis-Segretarju Onorarju biss.
 • Ir-rapport finanzjarju ghandu jigi approvat u iffirmat mil-Awditur tal-ghaqda.
 • Jekk xi membru ikun irid iressaq xi emenda f’ l-istatut, ilment jew xi petizzjoni f’isem grupp ta’ membri, li taccedi trid tkun taccedi il-50% tal-membri regolari, ghandu jinforma lis-Segretarju Onorarju minn hmistax qabel.
 • Proposta ghal emenda f’ l-istatut, trid tghaddi b’maggoranza ta zewg terzi minn fost il-membri prezenti. F’ kaz ta parita, l-President ghandu d-dritt tal-casting vote.

ASSIKURAZZJONIJIET

Il-kumitat ghandu jara li;
 • Jinzammu fi stat tajjeb l-assi kollha tan- National Rabbit Society (of Malta & Gozo)permezz ta diversi mizuri.
 • Izomm l-ordni fost il-membri meta ikunu mghaqudin flimkien f’isem l-ghaqda.
 • Ma jsirux atti kontra il-ligijiet ta’ Malta, kemm mil-membri tal-kumitat u mil-membri komuni, u f’kaz li jsiru, jirraporta dawn il-kazi minnufih lil Awtoritajiet kompetenti.

L-ASSI TAL-GHAQDA U L-LIKWIDAZZJONI TAGHHOM

 • L-ghaqda ma tistax tinhall jekk ma tkunx taht it-tlettax –il membru. Jekk dawk il-membri jaqblu b’ mod unanimu bejniethom li jxolju l-ghaqda, ghandha tithares din il-procedura;
 • L-Assi kollha, kemm fissi u mhux fissi, jghaddu f’idejn id-Direttur tad-Dipartiment tal-Affarijiet Rurali u Ambjent
 • Jekk fi zmien sentghejn mid-data ufficjali tax-xoljiment tigi ffurmata ghaqda fuq l-istess binarji ta din l-ghaqda, u tkun ila ffurmata ghal mhux ghanqas minn hames snin, ghandha dritt li tiehu l-assi kolla li tkun iggenerat in- National Rabbit Society (of Malta & Gozo)
 • F’ kaz li l-assi jibqghu ghand l-Awtoritajiet ta’ Malta ghal aktar minn sentghejn, ghandha ssir likwidazzjoni xierqa taghhom u l-flus migbura imorru ghal skopijiet karitattivi.

STATUT – EMENDI F’ L-ISTATUT

 • Huwa dritt ta’ kull membru gdid li jinghata kopja ta’ dan l-istatut
 • Kull emenda li tkun trid issir f’ dan l-istatut ghanha l-ewwel tghaddi b’ maggoranza semplici mil-kumitat, u wara tghaddi b’ maggoranza ta 2/3 f’ laqgha straordinarja mil-membri regolari.
 • Dan l-istatut gie mhejji mil-ewwel Kumitat tan-National Rabbit Society (of Malta & Gozo) fis-sena 2003.

Anthony Gatt - President

Miriam Cutajar - Segretarja Onorarja


Donated by the National Rabbit Society Club. visit National Rabbit Club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004954 seconds
61