Articles
Malta Rabbit Club
National Rabbit
Society

Competition


Dogs Exotic Cats Fish Birds PetNGarden Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

National Rabbit Society

- WHERE EXHIBITION AND LEARNING ARE A PLEARSURE !!!


Hija bla dubju socjeta, socjeta ta nies, socjeta ta nies li flimkien jiffurmaw sahha wahda. L-ghan hu komuni, nies dilettanti tal-fniek. Fejn hemm l-ghaqda hemm is-sahha, allura bla dubju, il-futur huwa felici u dan diga huwa ovvju minn issa. Meta bhalissa ninsabu fit-tfulija tal-ghaqda, meta suppost l-affarijiet huma iebsin, ghax l-ewwel pinta qarsa, kollox qieghed jinghaqad ma xulxin. Dan ghaliex nerga’ ntenni hemm is-sahha ta grupp ta nies li kkommettew ruhhom li jahdmu. L-entuzjazmu, l-ideat moderni u godda, ir-rieda u l-fiducja ser iwassluna fejn irridu.

Il-messagg tieghi bhala President tal-Kumitat provizorju huwa wiehed. Bhal ma diga semmejt, l-ghaqda tghamel is-sahha u din diga hi evidenti. Ejjew nibqghu mghaqudin sabiex naslu u nibdew nibnu storja eccellenti ta’ din l-ghaqda. L-entuzjazmu tal-kumitat issa irid jinxtered fost il-membri numeruzi li diga ghandna, l-istess ghar-rieda ta gid, tama u fiducja. Il-principju fundamentali taghna hu wiehed, min mhux kontra taghna huwa maghna, u allura dan l-ideal jghamilna moralment sinjuri. Il-koalizzjoni ta nies dilettanti tal-fniek li qieghdin diga minn issa nigbru maghna hija impressjonanti u allura l-awguri tieghi huma f’ waqthom. Nawgura success lil kulhadd, lil membri shabi tal-kumitat li welldu lil din l-ghaqdna, lil membri shabi regolari taghna u lil kull min fil-futur ghad irid jinghaqad maghna. Inghaqdu flimkien, zommu spirtu ta hbiberija f’ socjeta wahda, f’ din is-socjeta zghazugha li ghad trid tkompli u tkompli tikber taht l-isem majestuz taghha, National Rabbit Society (of Malta & Gozo)

Newsletter

Miscellaneousyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004427 seconds
61