Articles
Malta Rabbit Club
National Rabbit
Society

Competition


Dogs Exotic Cats Fish Birds PetNGarden Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

KUNTATT MAGHKOM

CIRKULARI UFFICJALI NRU; 01 DATA; 9/12/2003

B’SENS TA’ KURAGG, FIDUCJA U ENERGIJA FINA NFUSNA, MHUX TALLI KAPACI NASLU, TALLI KAPACI NIKSBU L-AKBAR SUCESS! – Anthony Gatt, President

MERHBA

Merhba lil kulhadd.

Qed inhossni onorat li illum ghandi ir-responsabilita li nkun jiena li niftah ufficjalment ic-cirkulari ufficjali tan-National Rabbit Society b’ artiklu minn tieghi.

Bla dubju dan huwa mument komemorattiv, huwa moment storiku u zgur jghaddu kemm jghaddu snin, ta’ l-ewwel jibqa’ dejjem ta’ l-ewwel. Allura ghandi ragun li llum qieghed inhossni onorat u ixxurtjat li kont propju jiena, Anthony Gatt li ftaht din ic-cirkulari.

GHANIJIET TA’ DIN IC-CIRKULARI

L-ghan ta’ din ic-cirkulari, li ser tkun qieghda zzomm lil membri tan-National Rabbit Society aggornati b’ dak kollu li jkun qieghed isir huwa l-istess sinifikat tal-isem, ‘kuntatt maghkhom’. Ser inzommukhom aggornati b’dak kollu li nkunu qieghdin nghamlu fi hdan l-ghaqda taghna bhala kumitat. Mhux ha nkun jiena biss li qieghed nikteb, ser tkunu tistghu ssibu diversi rapporti ta membri ohra tal-kumitat tal-ghaqda aktar il-quddiem meta l-affarijiet ikunu aktar ufficjali milli huma llum. Ovvjament dan huwa l-bidu u l-affarijiet ghadhom f’ fazi inizjali. F’ mument bhal dan wiehed ikun ghadu ma darax il-procedura kollha, biss pero tistghu sserhu raskhom. Fil-hargiet li jmiss zgur tidraw is-sistema u tifmu bhalna kemm huwa genwin l-iskop ta dawn ic-cirkularijiet li ser inkunu qieghdin nippublikaw.

IN-NATIONAL RABBIT SOCIETY U T-TWAQQIF TAGHHA

Hija bla dubju socjeta, socjeta ta nies, socjeta ta nies li flimkien jiffurmaw sahha wahda. L-ghan hu komuni, nies dilettanti tal-fniek. Fejn hemm l-ghaqda hemm is-sahha, allura bla dubju, il-futur huwa felici u dan diga huwa ovvju minn issa. Meta bhalissa ninsabu fit-tfulija tal-ghaqda, meta suppost l-affarijiet huma iebsin, ghax l-ewwel pinta qarsa, kollox qieghed jinghaqad ma xulxin. Dan ghaliex nerga’ ntenni hemm is-sahha ta grupp ta nies li kkommettew ruhhom li jahdmu. L-entuzjazmu, l-ideat moderni u godda, ir-rieda u l-fiducja ser iwassluna fejn irridu.

Bhalissa l-kumitat huwa wiehed provizorju. Dan ghaliex il-kumitat li ghandna bhalissa ma giex elett b’elezzjoni. Pero dan ser jibqa’ iservi biss sa ftit iehor, dan ghaliex fil-futur vicin hafna mistennija tinzamm laqgha generali fejn waqt il-laqgha mistenni jinhatar l-ewwel kumitat b’ elezzjoni. Il-membri kollha li diga huma membri, ma dawk li ghad iridu jigu approvati l-quddiem, qabel il-laqgha generli ser ikunu msejjha sabiex jivvutaw fil-laqgha generali. Din il-laqgha ser isservi ukoll bhala unawgurazzjoni ufficjali tal-ghaqda.

Bhalissa l-kumitat huwa wiehed provizorju kif diga ghidt qabel. Dan ma jfissirx li mhux qieghed diga jwettaq xoghol siewi ghal gid tal-ghaqda. Ix-xoghol jinsab fi stat avvanzat ferm, u sabiex is-sorprizi jinghataw fl-ahjar hin opportun ghal gid tal-ghaqda, ma nixtiequx nikxfu idejna minn issa. Ovvjament bil-kisbiet li diga qieghdin nghamlu ser tkunu mgharrfa il-quddiem meta kollox ikun milqum kif ghandu ikun.

KUMITAT – PROVIZORJU

Il-kumitat tan-National Rabbit Society huwa wiehed provizorju minhabba li ghadu ma giex elett b’ elezzjoni. Dawn huma l-karigi ufficjali ta xi membri tal-kumitat;

President; Anthony Gatt
Vici-President; Harold Attard
Segretarja Onorarja; Miriam Cutajar
Tezorier Onorarju; Tony Cutajar
Membri; Jamie Fields
Il-messagg tieghi bhala President tal-Kumitat provizorju huwa wiehed. Bhal ma diga semmejt, l-ghaqda tghamel is-sahha u din diga hi evidenti. Ejjew nibqghu mghaqudin sabiex naslu u nibdew nibnu storja eccellenti ta’ din l-ghaqda. L-entuzjazmu tal-kumitat issa irid jinxtered fost il-membri numeruzi li diga ghandna, l-istess ghar-rieda ta gid, tama u fiducja. Il-principju fundamentali taghna hu wiehed, min mhux kontra taghna huwa maghna, u allura dan l-ideal jghamilna moralment sinjuri. Il-koalizzjoni ta nies dilettanti tal-fniek li qieghdin diga minn issa nigbru maghna hija impressjonanti u allura l-awguri tieghi huma f’ waqthom. Nawgura success lil kulhadd, lil membri shabi tal-kumitat li welldu lil din l-ghaqdna, lil membri shabi regolari taghna u lil kull min fil-futur ghad irid jinghaqad maghna. Inghaqdu flimkien, zommu spirtu ta hbiberija f’ socjeta wahda, f’ din is-socjeta zghazugha li ghad trid tkompli u tkompli tikber taht l-isem majestuz taghha, National Rabbit Society (of Malta & Gozo)

TELEFONATI ANONIMI

Kultant nistaqsi lili nnifsi jekk wasalniex fis-sena 2003 jew fl-1903! Possibli ghad fadal min hu miskin daqshekk li jisthi juri l-identita tieghu???

Telefonati anonimi lili mhux talli ma jffetwawnix talli ghandhom effett doppju bil-kontra tal-ghan taghhom, dak li bil-lingwa ingliza jissejjah multiplier effect! Id-determinazzjoni u r-rieda b’ attegjamenti bhal dawn lili jkomplu aktar iqawwuli qalbi u jhegguni nahdem ghal l-ghan li jkolli. Aktar u aktar meta naf, bil-konferma ta dawn it-telefonati stess li bla dubju diga minn issa qieghed nolqot il-musmar fuq rasu flimkien mal-membri shabi.

Mela min ghogbu icempilli anonimu rigward l-ghaqda, u naf x’ jiena nghid, nistiednu jerga jcempilli ghax vera qawwieli qalbi u ghamilli kuragg, nirringrazzjah u niskura ruhi mieghu li neffaqtu/hom telefonata/i. Biex ma jiskomodax ruhu min cempilli anonimu u joqghod ifittex in-numru tieghi hu, ha ntijulu jiena stess; 99824542.

NHARSU L-QUDDIEM B’ LENTI OTTIMISTA

Il-futur huwa diga minn issa kif spjegajt sabih, il-prospetti huma ideali u bid-direzzjoni koretta ser naslu mija fil-mija. Zommu qrib taghna gheziez membri taghna diga minn issa. In-novitajiet li ghandna lesti ghalikhom diga minn issa huma fantastici li zgur ser ihallu l-kulhadd impressjonat. Harsu l-quddiem b’ lenti ottimista, ersqu qrib taghna aktar u aktar u kunu maghna f’ kull pass li niehdu. L-attenzjoni taghkhom hija prezzjuza ghalina. Minn issa nirringrazzjawkhom tal-koperazzjoni.

ANTHONY GATT, PRESIDENT
(miktub fl-10 ta’ Novembru ’03)


Ippublikat L-istatut

Bla dubju il-grazzi kbira taghna ghandha tmur ghal isponsors li bejniethom hallsu il-publikazzjoni kollha tal-istatut ta din l-ghaqda. Diga minn issa nirringrazzjaw lil min ghin tal-fiducja tieghu.

Ghandna diga min issa ghaliex inkunu kburin, l-istatut taghna huwa ippublikat f’ forma ta ktejjeb zghir, pulit u adattat hafna ghaz-zminijiet tal-lum. Dan ser ikun ukoll on-line fuq il-web page ta din l-ghaqda. Affarijiet diga indikattivi ghat-triq li qieghdin naqbdu, fejn il-modern, is-serjeta u t-trasparenza qieghdin jirrenjaw.

Kull membru gdid ser jinghata kopja tal-istatut ghaliex dak hu dritt li kif jghid l-istess statut ghandu kull membru. Dawk il-membri godda li issiehbu ricentament u ghadhom ma hadux il-kopja taghhom, huma gentilment mitluba jikkuntatjaw lil xi membru tal-kumitat sabiex jigbru l-kopja taghhom.

Anthony Gatt, President


Pedamenti Sodi

Insellem lil membri kollha tan-National Rabbit Society.

Konna litteralment skantati kif malli habbarna li ser niffurmaw ghaqda gdida tal-fniek f’pajjizna, gejna ibbumbardjati bl-applikazzjonijiet ghal shubija. Meta tqis li fl-ewwel gimghat, ghax lanqas ilna xahar iffurmati, qbizna diga it-tletin membru mhallas ghal sena, wiehed ghandu ghaliex ikun kburi. Meta tqis li ghaqdiet bhal taghna ohrajn tal-annimali ibghatu fis-shubija f’ termini reali u mhux retorici, diga lahhaqna tajjeb maghhom. Nerga nghid, dan meta ilna biss gimghat u lanqas xahar wiehed li iffurmajna.

Fil-harga li jmiss ser inzomm l-appuntament tieghi maghkhom billi naggornakhom bil-qaghda ta shubija, kif ukoll ser nara li tigi ippublikata membership form sabiex tkunu tistghu ddahhlu aktar membri shabkhom.

Nirringrazzjakhom tal-koperazzjoni

Jamie Fields, Membership Officer


Donated by the National Rabbit Society Club. visit National Rabbit Club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004739 seconds
61