Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Michael Zahra Torca Interview Pictures 2010

bird cages
Bird Cages

show birds
Greenfinch Cages

feeding greenfinch
Feeding young greenfinch

feeding greenfinches
Feeding young birds

greenfinch nest
Greenfinch nest

greenfinches nest
greenfinches nest

juvenile greenfinch
Juv. Greenfinch

two greenfinch young
Young Greenfinch

pair greenfinches young
Pair greenfinch young

fife young canaries
Fife young birds

domestic dove
Domestic dove called Gamumija

trophies and prizes
Trophies and prizes showcase

In-namra lejn l-ghasafar li rnexxilu jibdilha f’wahda ta’ success

F’pajjizna ssib hafna maltin li jemmnu li kemm fi sports u kemm f’affarijiet ohra ftit li xejn nistghu verament nikkompetu ma’ pajjizi ohra. Issemulek diversi ragunijiet fosthom id-daqs tal-pajjiz komparat ma’ pajjizi ohra barranin. Madanakollu issib hafna ohrajn li minkejja l-problemi u d-diffikultajiet kollha, jemmnu li bi preparazzjoni u rieda tajba xorta wahda nistghu naslu u nikkompetu ma’ pajjizi ohra ikbar min taghna.

Wiehed minn dawn huwa Micheal Zahra miz-Zejtun, persuna ddedikata mmens fit-trobbija ta’ l-ghasafar, tant li tul dawn l-ahhar tmintax-il sena li ilhu jikkompeti f’kompetizzjonijiet internazzjonali ta’ l-ghasafar, dejjem kien fost l-aqwa kompetitur bir-rebh ta’ hafna tazzi, midalji u premjijiet ohra.

Iltqajt ma’ Micheal fid-dar tieghu fiz-Zejtun. Mil-ewwel tilqghek vetrina kbira mimlija tazzi u midalji li rebah tul is-snin. B’sodisfazzjon u b’certa dettall spjegali dwar il-kompettizzjonijiet li ha sehem fihom fejn fihom gie ppremjat b’dawn il-hafna tazzi u midalji.

Stedinni nidhol mieghu biex nara’ b’ghajnejha l-ghasafar, l-aktar vrieden u kanali, li jrabbi b’tant ghozza u b’dedikazzjoni. ‘Nemmen li n-namra lejn l-ghasafar tkun go fik. Tista’ tghid li trabbejt fl-ghelieqi u sa minn meta kont tifel kont inhobb l-ghasafar. Infatti bdejt sa minn meta kelli tnax-il sena u kont minn ta’ l-ewwel li bdejt nibbridja l-vrieden jiena stess’.

Fost hafna tisfir u ghana ta’ l-ghasafar spjegali dwar kif thajjar jibda jiehu sehem fil-kompetizzjonijiet. Qalli li kien thajjar madwar tmintax-il sena ilu wara li mar jara wirja ta’ l-ghasafar u iddecieda li jidhol membru ta’ l-ghaqda li organizzat il-wirja. ‘Bdejt bil-mod il-mod. Fil-bidu kont gibt ghasafar ta’ razez internazzjonali l-aktar minn Skozja u minn Wales. Maz-zmien tghallimt kif anke jiena nista’ nibbridja minn minn dawn ir-razez puri. Infatti illum il-gurnata ghandi b’aktar minn tlieta u ghoxrin razza differenti ta’ vrieden u kanali. Filfatt b’kollox ghandi l’fuq minn mitt Verdun u kanal li huma tajbin biex nikkompeti bihom’.

Madanakollu, ghal Micheal, din in-namra lejn l-ghasafar tirrekjedi hafna hin u dedikazzjoni. Qalli li jqatta’ hafna mil-hin tieghu mdawwar ma’ dawn l-ghasafar. ‘Hemm hafna xoghol xi jsir bhal tindif u biex taghlef specjalment lil frieh. Hemm xoghol iehor li jirrekjedi hafna hin u hsieb meta nkun qed nibbridja biex b’hekk dejjem ikolli l-aqwa kwalita. Barra minnhekk ix-xoghol jizdied specjalment meta tkun gejja xi kompetizzjoni fejn inhejji l-ghasafar biex dejjem ikunu f’forma perfetta’.

Ikkellimni ftit dwar id-diversi kompetizzjonijiet li ha sehem fihom kemm f’Malta kif ukoll f’pajjizi barranin. B’certa nostalgija qalli dwar l-ewwel kompetizzjoni li ha sehem f’Malta fejn mil-ewwel kien rebah fost eluf t’ghasafar li kien hemm ghal kompetizzjoni. Infatti minn dakinhar qatt ma hares lura u tul dan iz-zmien ha sehem f’kompetizzjonijiet f’diversi pajjizi fosthom fil-germanja, fl-italja, fil-portugal u fl-olanda.

‘Irbaht premju kwazi f’kull kompetizzjoni li saret barra l-pajjiz. Inzomm records ta’ kull premju bid-dati ta’ meta jkunu saru’. Hawnhekk Micheal urieni ntervista li kienu ghamlu mieghu u li kienet giet ippublikata f’rivista germaniza wara li kien irnexxilu jirbah f’kull kategorija f’kompetizzjoni li kienet saret fl-italja. Staqsejt lil Micheal kemm it-trobbija ta’ l-ghasafar specjalment dawk ta’ razez puri huwa popolari kemm f’pajjizna u kemm barra minn xtutna. ‘Nista’ nghidlek li hawn Malta hawn hafna delettanti fejn b’kollox hawn madwar 1600 membru f’diversi ghaqdiet lokali. Il-livell tant huwa gholi li sahansitra ghandna diversi judges maltin li jigu maghzula f’kompetizzjonijiet barranin. Barra minnhekk l-entuzjazmu fost pajjizi ohra huwa wkoll kbir tant li tista’ tghid li ssib delettanti minn madwar id-dinja kollha. Fil-fatt f’Jannar li gej se jsiru l-kompetizzjoni tal-mondjal fejn ikun hem mil-partecipazzjoni ta’ kull pajjiz fid-dinja fosthom f’Malta’.

Spiccajna l-intervista u qabel nohrog nergghu nieqfu quddiem il-vetrina mimlija tazzi u midalji li hija tant ghal qalb dan id-delettant. ‘Din hija l-aktar parti li nhobb fid-dar kollha. Kull meta nhares lejn din il-vetrina nhoss sodisfazzjon tal-hidma li ghamilt tul dawn it-tmintax-il sena. Barra minnhekk ittini l-kuragg biex flimkien mal-kapacita u l-esperjenza nkompli ghaddej b’din in-namra tieghi li tant tatni sodisfazzjon’.your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005069 seconds
61