Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

LEHEN IS-SEZZJONI ‘JUNIORS’ TAL-M.C.B.A. - Dicembru 2002

Il-Bejta

Hbieb,

Kif intkom? Kuntent li nghid li s-7 Wirja Annwali kienet success kbir. Prosit lil min rebah xi haga! Grazzi kbira lil kull min attenda, ezebixxa jew ghen b’xi mod jew iehor. Issa tajjeb li nahsbu biex nippreparaw ghall-istagun tal-breeding billi nnaddfu l-gaggeg b' xi prodott ghall-kontra l-hurrieq, nisprejjaw l-ghasafar, nixtru l-affarjiet u nordnaw il-closed rings (aktar informazzjoni tinghata aktar il-quddiem). Waqt il-granet tal-wirja l-ghaqda kienet mistiedna fuq xi programmi televisivi. Aktar l-isfel hemm l-ewwel parti ta’ l-iscript ghall fuq wiehed mill-programmi.

Mattia Felice

IL - GALAH PARROT (Eolophus roseicapillus)

Il-pappagall Galah huwa wiehed mill-iktar pappagalli komuni ta’ l-Awstralja, u jinstab itir f’areas miftuhin. Tant huwa komuni li f’hafna postijiet huwa konsidrat bhala pest. Il-kuluri tieghu huwa roza, abjad u griz. Fuq rasu ghandu ‘crest’, peress li dan l-ghasfur jaghmel parti mill-familja tal-cocatoos. Ragel jintaghraf minn-mara ghaliex ikollu ghajnejh skuri. Dan il-pappagall m’ ghandux lehen attraenti.

Il-Galahs frieh ikunu tajbin ghat-tghammir xi 4 snin wara li jfaqqsu. zmien in-namra taghom huwa bejn Frar u Lulju. Il-bejta tinbena go xi sigra b’ haxix u zkuk. Il-mara tbid xi 3 bajdiet u toqghod fuqom ghall-xi 30 jum. Wara xi 6 gimghat il-frieh ikunu indipendenti.

WEBSITE GDIDA

Grazzi lit-team tal-Petngarden.com li tawna l-opportunita’ ta’ website. L-indirizz huwa: www.petngarden.com/mcbajuniorsection Fuq il-website issib xi artikli u newsletters tas-sezzjoni taghna. Il-Logo il-gdida giet mahluqa apposta ghal din l-okkazjoni.

AVVIZ

  • PRESENTATION DINNNER dan ser isir is-Sibt 7 ta’ Dicembru fis-Sol Suncrest Hotel, il- Qawra. (Il-Menu u l-prezzijiet hargu fic-cirkolari ta’ qabel il-wirja) Biex tibbukkjaw cemplu lis- Sur Charles Pirotta fuq 21 49 18 30. Ahsbu kmieni, postijiet limitati.
  • LAQGHA TA’ WARA L-WIRJA Il-Hadd 8 ta’ Dicembru fic-centru ta’ l-ghaqda.
Inselli ghalikom

Mattia Felice
President
your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004218 seconds
61