Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

LEHEN IS-SEZZJONI ‘JUNIORS’ TAL-M.C.B.A. - Ottubru 2002

Il-Bejta

Gheziez Membri tal junior section:

Nispera li tinstabu tajbin. Ghandi pjacir nghid li t-table show li saret il-hadd 29 ta’ Settembru kienet success, Grazzi lill-kull min esebixxa. Aktar ma jghaddi z-zmien iktar riesqa l-wirja l-kbira. Tajjeb li nghazlu l-gasafar li ser indahhlu u nippreparawhom u soppost min ser jesebixxi ikollu l- gaggeg lesti. Tajjeb li nsemmi li din is-sena il-qieghen tal-gaggeg tal-wirja iridu jkunu mimlija bl- anticocci (dan jista jinxtara mic-centru ta’ l-ghaqda bi prezz ragonevoli). F’ din il-harga ta’ ‘mill-bejta’ ser jigi ppublikat il- program tal-wirja u l-ismijiet tal-judges. Il- Kitba ta’ l-ghasafar ser issir il-hamis 24 ottubru – filghaxija, Il-gimgha 25 ottubru – filghaxija u l-hadd 27 ottubru – filghodu.

Judges tal- Wirja

Kanarini tal-kulur
Francois van Boven – Belgjan, Aldo Donati – Taljan

Kanarini Type
Simon Tammam – Ingliz , Ron Jones – Ingliz

Finches
Frans Coppieter – Belgjan , Louis Raats – Belgjan

L-ISTORJA TAL-KANARIN

hafna nies f’Malta (kif ukoll f’pajjizi ohra) ghandhom Kanarin bhala pet, izda ftit jafghu fuq l-istorja tieghu, ghalihom huwa biss ghasfur isfar u helu li jkanta (suppost tghid jghanni). Ghalekk illum ser naghtikhom ftit taghrif fuq l-istorja ta’ dan l-ghasfur ferm popolari.

Il-Kanarini kollha li naraw bhalissa (serinus canaria domesticus) kollha hargu mil-Kanarin selvagg (serinus canaria) li tista’ tarah itir fil-liberta fil-Gzejjer Kanari (canary islands). Il-Kanarini mhumiex endemici ghall-dawn il-Gzejjer, izda gew introdotti bi zball. Leggenda antika tghidilna li gifen mghobbi b’hafna gaggeg mimlijin bil-Kanarini tfarrak vicin tal-Gzejjer Kanari u wiehed bahri (li kien probabli dilettant ta’ l-ghasafar) fetah il-gaggeg (ghax ma riedx jara l-ghasafar jerqghu). hafna Kanarini waslu l-art , sabu hafna ikel u postijiet ghall-kenn u baqghu joqghodu hemmek. MetaI-Ispanjoli saru jafu bil-Kanarini, dawn bdew jonsbulhom u jrabbuhom fil-gagga. Biex il-monopolju jibqa dejjem f’idejhom l-Ispanjoli bdew jesportaw l-irgiel u n-nisa jzommuhom huma. Il-Kanarin malajr sar pet popolari, specjalmant meta hargu l-Kanarini tar-razza u tal-kulur

Programm tal-Wirja

L-Erbgha 13 ta’ Novembru – Dhul ta’ l-ezebiti ( 10am – 8pm)
Il-hamis 14 – gudikar
Il-gimgha 15 – gudikar (filghodu) Tiftah ghall-publiku fis-6pm – 9pm
Is-Sibt 16 – Tkun miftuha 9am – 2pm, 4pm – 9pm
Il-hadd 17 – Tiftah fit- 8am – 8pm. L-ghasafar jingabru wara 8pm

Laqgha ta’ qabel il-wirja

Il-Laqgha ghall-ezebituri ta’ qabel il-wirja ser issir nhar il-hadd 10 ta’ Novembru 2002. Aktar dettalji fil-harga ta’ Novembru.

Inselli ghalikom

Mattia Felice
President
your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005623 seconds
61