Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Sezzjoni Kulur

Waslet l-ahhar Wirja tal-Millenju. Din is-sena l-wirja ser tara hafna innovazzjonijiet.

Saru diversi laqghat mill-Kummissjoni tal-Kulur fejn flimkien iddecidejna fuq xi stajna nirrangaw biex ikollna wirja ahjar, li tkun ta' sodisfazzjon ghall- membri kif ukoll mezz ta' taghlim. Ghalhekk il-gudikatura ser tkun ghall-ewwel darba bil-punti, sistema mmirata biex l-esibitur ikun jaf fejn huma l-pregji u d- difetti fl-ghasafar tieghu. Il-gudikatura ser issir minn zewg Olandizi b' esperjenza kbira.

L-ghasafar ser jinqassmu fi tlett kategoriji principali. L-individwali ser tinqassam fl 'owner bred' u 'open' filwaqt li ser tiddahhal sistema ta' 'teams'. Ser tinbidel is-sistema ta' premijiet fejn ser jizdiedu diversi fosthom l-ahjar team, l-ahjar ghasfur tal-kulur, kif ukoll l-ahjar esibitur. Diversi tibdil sejjer isir ukoll waqt il-gudikatura, bl-aktar sinifikanti hija li din is-sena r-rizultati tal- wirja ser jitwahhlu fuq 'notice board' immedjatament wara li l-judge ikun spicca jiggudika. B' hekk inkunu nistghu nilhqu l-iskop taghna li ma nzommux l- esibituri fuq ix-xwiek, sa ma tintemm il-gudikatura, kif ukoll inqanqlu interess waqt il-gudikatura.

Nappella lill-esibituri biex jikkollaboraw u jekk ikun hemm xi ilment jew xi suggeriment ma jiddejqux iresquh lill-Kummissjoni. Niehu din l-okkazzjoni biex nawgura lill-kulhadd il-wirja t-tajba u nfakkar li l-wirja tigi biex wiehed jiehu pjacir ma shabu d-dilettanti aktar milli biex wiehed jirbah.

Sergio Ebejer
Chairman Kummissjoni tal-Kulur
Kummissjoni (Joe Farrugia, Joe Cassar, Willie Fleri Soler, Carmel Abela, Paul Micallef)

Sezzjoni - Kulur

Mill-wirja ta' Novembru '99, is-sezzjoni tal-kulur ser tintroduci s-sistema ta' punti. Il-premjijiet johorgu b'dan il-mod:

  • 93 punt L-ewwel
  • 92 punt It-tieni
  • 91 punt It-tielet

Jekk dawn il-punti ma jintlahqux, il-puntegg jinfetah ghall-

  • 93-90 punt L-ewwel
  • 89 punt It-tieni
  • 88 punt It-tielet

Jekk dawn il-punti ma jintlahqux, ma johrog premju.

Is-sezzjoni tal-kulur ser ikollha zewg sezzjonijiet, dik 'OWNER' u dik 'OPEN'. L-Owner bred irid ikun imlibbes curkett maghluq, bl-identita ta' sidu (skond kif registrat ic-curkett waqt il-kitba). Ghasafar, minghajr curkett 'split ring', jew imlibbsin curkett ta' haddiehor, jew inxtraw minn barra jidhlu fil- kategorija OPEN. Jekk xi hadd jikteb xi ghasfur fl-Owner, u jinstab li kellhu jkun fl-Open, jigi frodi, w l-ghasafar kollha ta' dak l-esebitur jigu skwalifikati.

TEAMS
Sezzjoni ohra gdida ghall-din is-sena hija dik tat-Teams. Team irid ikun maghmul minn

  • a) Tlett ghasafar b'curkett lokali
  • b) Ta' l-istess sess (fejn jidhlu Mosaic u ghasafar ohra li hemm differenza bejn irgiel u nisa)
  • c) Ta' l-istess tip
  • d) Ta' l-istess kulur

L-ghasafar f' Team, l-ewwel jigu ggudikati individwalment u wara jinghataw dawk li jissejhu 'Harmony Points'. Iktar ma ikunu jixtiebhu, aktar jgibu 'Harmony Points' u aktar ikun ic-cans li jirbhu.

BEST EXHIBITOR
Din hija challenge cup gdida, li fiha wiehed irid minn qabel jiddikjara hames ghasafar li bihom jikkompeti ghall-din ic-challenge cup. Kull ma wiehed irid jghamel huwa li jnizzel it-tag numbers tal-hames ghasafar fuq l-entry form. L- ghasafar iridu jkunu Owner Bred. L-entry fee hija ta' 30c ghall-kull ghasfur li biha tkun tista tikkompeti ghal din it-tazza. Wiehed jista jghazel li jibqa barra minn din il-kompetizzjoni. Ir-rebbieh huwa dak li l-hames ghasafar tieghu igibu l-aktar punti. Tinghata minature lir-rebbieh, 1st runner up u second runner up.

Biex ghasfur jirbah challenge cup irid ikun gab 90-93 punt. Jekk ikun hemm zewg ghasafar bl-istess puntegg, il-judge jghazel, by comparison, l-ahjar ghasfur. Jekk l-owner bred, ikunu gew iggudikati mal-Open, u rebbieh tas- section, ma jkunx owner bred, immorru ghat-tieni w jekk dan ikun gab punti bejn 90-93 jirbah il-BEST.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004047 seconds
61