Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Sezzjonijiet - Finches / Type u Parrot Like

Mill-wirja ta' Novembru '99 is-sezzjonijiet Finches, Type u Parrot Like ser ikollhom zewg sezzjonijiet, dik 'OWNER' u dik 'OPEN'. L-Owner bred irid ikun imlibbes curkett maghluq, bl-identita ta' sidu (skond kif jigi registrat ic-curkett waqt il-kitba). Ghasafar, minghajr curkett, jew jkunu mlibbsin curkett 'split ring', jew imlibbsin curkett ta' hadd iehor, jew inxtraw minn barra jidhlu fil-kategorija OPEN. Jekk xi hadd jikteb xi ghasfur fl-Owner, u jinstab li kellhu jkun fl-Open, jigi frodi w l-ghasafar kollha ta' dak l-esebitur jigu skwalifikati.

TEAMS
Sezzjoni ohra gdida ghall-din is-sena hija dik tat-Teams. Team irid ikun maghmul minn

  • a) Tlett ghasafar b'curkett lokali
  • b) Ta' l-istess sess (ghasafar li hemm differenza bejn irgiel u nisa biss)
  • c) Ta' l-istess tip
  • d) Ta' l-istess kulur

L-ghasafar f' Team, l-ewwel jigu ggudikati individwalment u wara jinghataw dawk li jissejhu 'Harmony Points'. Iktar ma ikunu jixtiebhu, aktar jgibu 'Harmony Points' u aktar ikun ic-cans li jirbhu.

BEST EXHIBITOR
Din hija challenge cup gdida, li fiha wiehed irid minn qabel jiddikjara hames ghasafar li bihom jikkompeti ghall-din ic-challenge cup. Kull ma wiehed irid jghamel huwa li jnizzel it-tag numbers tal-hames ghasafar fuq l-entry form. L- ghasafar iridu jkunu Owner Bred. L-entry fee hija ta' 30c ghall-kull ghasfur li biha tkun tista tikkompeti ghal din it-tazza. Wiehed jista jghazel li jibqa barra minn din il-kompetizzjoni. Ir-rebbieh huwa dak li l-hames ghasafar tieghu igibu l-aktar punti. Tinghata minature lir-rebbieh, 1st runner up u second runner up. Jekk ikun hemm zewg ghasafar bl-istess puntegg, il-judge jghazel, by comparison, l-ahjar ghasfur. Jekk l-Owner bred, ikunu gew iggudikati mal- Open, u r-rebbieh tas-section ma jkunx owner bred, imorru ghat-tieni w jekk dan ikun gab l-aktar punti jirbah il-Best.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004654 seconds
61