Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Kelmtejn mis-Segretarju

minn Adrian Portanier Mifsud

Gheziez hbieb,
Ghaddiet sena ohra, u minghajr ma nafu kif regghet waslet il-wirja annwali, zmien li kulhadd ikun qieghed jistenna hekk kif tkun ghadha kif ghaddiet.

Kienet l-ewwel sena li kellna post attrezzat u komdu ghas- servizz tal-membri, organizzajna laqghat edukattivi, informattivi u table shows. Minbarra dawn il-laqghat, il-premises ikun miftuh kull nhar ta' Hadd filghodu u wiehed seta' jiltaqa' u jghid kelma ma' hbieb dilettanti.

fl-kumitat flimkien mal-kumitat tekniku hadem biex nibdlu xi affarijiet waqt il-wirja, sabiex dejjern nghollu l-livell tal-wirja. Introducejna s-sisterna tal-punti ghas-sezzjonijiet kollha min- barra l-Parrot Like, nehhejna z-zrieragh mill-art tal-gaggeg tal- kulur, finches u parrot like.Emendajna l-klassifikazzjoni ta' l- ghasafar biex nipprovaw nevitaw il-problemi li kellna fil- wirjiet li ghaddew.

Dan kollu jirrikjedi xoghol minn nies volontarji li jiltaqghu biex jiddiskutu dawn l-affarijiet minflok ma jqattghu l-ftit hin liberu taghhorn ma' l-ghasafar taghhom jew mal-familji taghhom. Ta' dan ghandna nappoggjawhom u napprezzaw ix- xoghol utili taghhom. Fuq kollox dan huwa delizzju biex niehdu pjacir u ninsew xi ftit mill-problemi li niffacjaw ruhna maghhom fil-hajja ta' kuljum.

Nixtieq niehu l-okkazjoni biex nirringrazzja lil shabi tal- kumitat kollu ta' l-ghajnuna u l-appogg li tawni fil-kariga tieghi bhala segretarju minhabba xi impenji ohra li kelli. Naghlaq billi nawgura success lill-esebituri kollha fil-wirja li jmiss u nfakkarkom li ghalkemm kulhadd jiehu pjacir jirbah, din hija kompetizzjoni u ghalhekk xi hadd irid jirbah u xi hadd jitlef. Niehdu pjacir dawn it-tlett ijiem 'ta mistrieh' li gejjin.

Inselli ghalikom Adrian Portanier Mifsud Segretarju


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004158 seconds
61