Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Centru M.C.B.A. Ufficjalment Miftuh

Kumitat 1999/2000, li wassal holma f'realta

Il-gurnata sabiha tal-Hadd 29 ta' Ottubru kienet memorabbli ghall-M.C.B.A. Kienet il-gurnata li kull membru tal-Malta Cage Birds Association ilu jistenna. Qed nirreferi ghall-gurnata ta' meta l-M.C.B.A. fethet ic-'Centru' taghha ufficjalment. Issa li dan ic-'Centru' huwa miftuh ufficjalment, inheggu lill- membri kollha biex jigu jarawh u jaghmlu uzu minnu. F' temp sabih il-membri bdew jingabru minn kmieni ghal din l-okkazjoni. Waslu ukoll il-mistednin, li fosthom kien hemm l-Onorevoli Ministru Tonio Borg u s- Sindku ta' B'Kara is-Sur Tonio Fenech. Dawn gew milqughin mill-President ta' l-Ghaqda s-Sur Joe Pace flimkien mal-membri l-ohra tal-kumitat. Din l-okkazjoni hekk importanti bdiet billi s-segretarju s-Sur Adrian Portanier Mifsud ghamel introduzzjoni qasira fejn ta' merhba lill-mistednin prezenti. Wara huwa stieden lid-Direttur Spiritwali ta' l-Ghaqda Fr. Tony Agius sabiex ghamel il-hsieb spiritwali ghal din l-okkazjoni. Il-President is-Sur Joe Pace wara li ghamel id-diskors tieghu tal-okkazjoni, stieden lil Onor. Tonio Borg biex jaghmel id-diskors u jiftah ic-Centru billi jikxef il-plakka kommemorativa li wara din giet imbierka minn Fr. Agius.

Dehra generali tas-sala tac-'Centru M.C.B.A.'

Ghal din l-okkazjoni kien hemm ukoll mistednin l-Onor. Michael Refalo, l-Onor. Evarist Bartolo u l- Onor. Joe Mizzi, li jiddispjacina li minhabba impenji ohra ma' setghux jattendu.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004016 seconds
61