Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Kelma tal-President

Din hija l-hames Wirja Annwali li qed ittella' l-M.C.B.A. u l-ewwel wahda ta' dan il-Millenju. Il-Monument tal-Ghaqda taghna ghall-Millenju l-gdid hu l-post Ii jinsab fl-Imriehel u li gie inawgurat bhala c-centru M.C.B.A. Issa jiddependi minna lkoll kemm dan il-monument taghna nuzawh tajjeb.

Ghalkemm din is-sena I-Ghaqda m' hijiex f' pozizzjoni Ii taghti xi premjijiet specjali minhabba n-nefqa kbira Ii saret sabiex jigi rrangat dan il-post, nahseb Ii I- premises tac-centru fih in-nifsu huwa premju specjali ghall-membri kollha. Ringrazzjament specjali jmur lejn dawk kollha, Ii b' sagrificju personali, hadmu minghajr gheda bla ebda interess personali.

Jiena nawgura lill-Ghaqda u lilkom I- membri kollha, Ii kif sar s'issa, dan il- premises jibqa' jintuza ghal skop tajjeb, u Ii dan dejjem ghandu jkun ic-centru ghal taghrif edukattiv ghall-membri kollha tal- M.C.B.A.

Din is-sena gie mwaqqaf ukoll Board Tekniku. Dan jigbor fih l-ahhar elementi li stajna nsibu lokalment. L-iskop ta' dan il-Board huwa Ii jimmeIjora dejjem it- trobija ta' l-ghasafar u esebiti fuq il-bank tal-Wirja.

Bhala persuna Ii ghal dawn l-ahhar hames snin hallejtuni responsabli mit- tmexxija ta'din I-Ghaqda, ghall gid ta' din l-istess Ghaqda nhoss Ii ghandi naqsam wahda mill-preokkupazzjonijiet tieghi maghkom. Dan ghaliex jien inhoss, Ii filwaqt Ii bhala Ghaqda l-M.C.B.A. ghamlet passi ta' ggant 'il quddiem, fil- qasam tas-sezzjonijiet hemm xi ftit ta' I- izbilanc fir-rigward ta' Membri attivi Ii lesti jghatu s-sehem taghhom.

Hbieb, dejjem ghandna niftakru Ii ghandna nzommu saqajna ma' l-art u ma nhallux l-entuzjazmu zejjed jigri bina. M' ghandniex naraw kbir u dejern ghandna nibqghu nimxu posittivament il-quddiern u ghandna nkunu ragjonevoli sabiex id- decizjonijiet Ii jittiehdu jkunu biss dawk li jhallu I-frott tajjeb ghall-Ghaqda taghna. Dan jista' jsir billi nisimghu lil kullhadd u niddeciedu biss wara Ii nixtarru tajjeb dak Ii jkun qieghed jintqal. Wiehed irid izomm quddiem ghajnejh Ii fl-Ghaqda Hemm Is- Sahha. Minghajr din, malajr naqbdu t-triq tan-nizla.

Nahseb biex naghlaq billi nawgura lil membri kollha, u minn hawn naghti I- awgurju tieghi lil dawk Ii bil-hidma taghhorn jirnexxilhorn johorgu rebbieha bl- ahjar ghasafar taghhom.

Nixtieq ukoll nawgura lill-Membri kollha sabiex jiehdu pjacir bil-Wirja. Nitlob il-koperazzjoni taghkom ilkoll u nispera li jkollna festa ohra tajba flimkien, fejn nikkontrollaw lilna nfusna f' atmosfera sportiva u nkunu kapaci nacettaw ir- rizultati, u l-Kritika ghandha tkun wahda kostruttiva w mhux distruttiva.

Grazzi mill-gdid lil kul min hadem biex dan kollu seta jsir f' perjodu ta' zmien qasir.

Joe Pace


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.003868 seconds
61