Articles
Malta Rabbit Club
National Rabbit
Society

Competition


Dogs Exotic Cats Fish Birds PetNGarden Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Il-Fiera tal-Fniek – 2003

L-iskop tal-Fiera tal-Fniek huwa li l-membri tal-Malta Rabbit Club ikollhom okkazjoni specjali biex ibieghu l-fniek taghhom lill-pubbliku permezz ta’ attivita’ organizzata apposta ghalihom, attivita’ li tipprovdilhom “vetrina” kif ukoll pubblicita’ vasta, kif ukoll l-organizzazjoni u l-logistika kollha mehtiega u sahansitra anke it-“timbru” ta’ l-ghola awtorita’ f’Malta fuq il-kwalita’ tal-fniek, biex igibu prezzijiet tajbin u gusti ghall-prodotti taghhom waqt li fl-istess hin il-kompratur ikollu mohhu mistrieh kemm jista’ ikun fuq il-genwinita’ ta’ dak li qed jixtri. Il-Malta Rabbit Club ghandha d-dover li tipprotegi l-interessi ta’ kull min irabbi l-fniek f’Malta kemm jekk ikun membru tal-Ghaqda kif ukoll jekk ma jkunx (jifieri kemm il-bejjiegh kif ukoll il-kompratur).

Ghalheqq il-piz fuq il-Malta Rabbit Club huwa tqil ferm. Trid tassigura li l-fniek fil-wirja jkunu f’sahhithom u li d-deskrizjoni taghhom tkun korretta kemm jista’ ikun, fi kliem iehor li l-fniek ikunu genwini. Pero’ fl-ahharnett ma tistghax terfa’ r-responsabbilta’ u din tibqa totalment fuq ix-xerrej.

Programm tal-Fiera;

Nhar is-Sibt 21 ta’ Mejju - mitt-7.45 a.m. sat-8.30 a.m. - DHUL TA’ L-ESEBITI.
8.30 a.m. Tibda l-Wirja – Introduzjoni u spjegazjoni ta’ l-iskop u r-Regolamenti.
Mill-9.00 a.m. sas-2.00 p.m. - Judging.
Miss-2.30 p.m. sat-3.00 p.m. - Il-bejgh jibda ghal-membri tal-Kumitat u fil-pront warjhom ghal-helpers.
Mitt-3.30 p.m. sal-4.30 p.m. isir il-bejgh ghall-membri kollha l-ohra tal-Ghaqda. Mill-5.00 p.m. u l-Hadd kollu l-bejgh ikun ghall-pubbliku kollu.
Miss-5.00 p.m. sat-8.00 p.m. – Il-Wirja miftuha ghall-pubbliku.
Nhar il-Hadd 22 ta’ Mejju – Mid-9.00 a.m. sat-8.00 p.m. – Il-Fiera miftuha ghall-pubbliku.
Fit-8.05 p.m. – Irtirar ta’ l-esibiti fl-istess ordni bhal tal-Wirja ta’ Mejju.

Il-fiera ser titella fil-premises tal-Malta Rabbit Club; In-Nissen Hut, Luqa Road, Qormi. (faccata tal-Kullegg tal-Agrikoltura)

Statistika. Ser ikun hemm il-fuq minn 250 fenek ghall-bejgh differenti, minn fniek dwarfs sa giants.Donated by the Malta Rabbit club. visit Malta rabbit club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005456 seconds
61