Articles
MAS Club
Competition


Dogs Fish Cats PetNGarden Birds Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

From an anatomical point of view, the domestic koi is a carp with a few modifictions brought about by modern day breeders

Minn punt anatomiku, il-koi domestiku huwa carp bi ftit modifikazzjonijiet mill-breeders moderni. Naturalment, bit-tibdil u l-modifikazzjonijiet kollha li saru lil Koi tal-lum il-gurnata, l-anatomija generali hija ovvjament l-istess, imma l-forma u l-proporzjon jiddependu fuq il-varjeta. Li wiehed jifhem l-anatomija tal-Koi jista’ jghin fis-sahha generali u t-trattament tal-hut tieghek. Hawn taht hawn mudell ta’ l-anatomija tal-Koi b’deskrizzjonijiet ta’ l-anatomija u l-fizjologija tal-Koi.

1

Ghajnejn

L-ghajnejn huma ezatt quddiem il-gargi.   Il-Koi jistghu jaraw f’zewg direzzjonijiet fl-istess hin – fuq kull naha tal-gisem kif ukoll fuq jew taht kull naha tal-gisem.

2

Imnifsejn

L-imnifsejn huma ezatt quddiem u kemm xejn il-fuq mill-ghajnejn. L-imnifsejn huma uzati purament ghax-xamm.

3

Barbel

Il-barbels (jew, mustacci) jinsabu fuq ix-xoffa ta’ fuq tal-Koi u ghandhom hafna riceveturi tas-sensi li jghinu biex jinstab l-ikel.

4

Gargi

Il-gargi ghanhom funzjoni simili ghal dik tal-pulmun.  Il-gargi huma moqdija minn numru ta’ vini fini.  Meta l-ilma jghaddi minn fuq il-gargi, l-ossignu jigi assorbit mill-vini u mbaghad jigi trasportat direttament ghal gol-gisem.  Carbon dioxide jigi ritornat ghal go l-ilma permezz tal-gargi.

5

Gewnah (Pettorali)

Il-gwienah pettorali huma maghqudin u jinstabu fuq in-nahat ta’ wara tal-koi. Jistghu jintuzaw biex idawru lill-koi fuq kwazi l-istess post, dan isir billi wahda mill-gwienah taqdef fin-naha opposta ta’ l-ohra.  Ghandhom ukoll il-funzjoni ta’ brejkijiet, u jaghmlu dan billi johorgu l-gwienah il-barra biex jipprovdu surface area kbira ma xiex jahbat l-ilma.  Juzawhom ukoll meta jkunu qed ifittxu l-ikel biex icaqalqu l-qiegh.

6

Fwied

Il-fwied jghin biex jitnehha hmieg minn god-demm u jikkontrolla l-uzu ta’ ikel digestit.  Jipproduci wkoll il-bili li jigu uzati fid-digestjoni / l-assorbiment ta’ xaham.

7

Buzzieqa tal-marrara

Ezattament taht il-fwied, il-buzzieqa tal-marrara tahzen il-bili u tirrilaxxah biex tghin id-digestjoni.

8

Gewnah (Pelvic)

Il-gwienah ventrali jew pelvikali huma maghqudin u jinstabu fuq in-nahat ta’ wara tal-koi, bejn wiehed u iehor fin-nofs tal-gisem.  Il-gwienah pelvikali jghinu lil koi biex titla’ u tinzel hi u tghum, wiehed jista’ jghid li huma bhal hydrofoils.

9

Milsa

Il-milsa tipproduci lymph cells (fluwidu isfar li jikkonsisti l-iktar fi plasma tad-demm u celluli bojod) u tahzen celloli homor.

10

L-imsaren

Ara Sistema Digestiva ghal aktar dettalji.

11

Organi tar- riproduzzjoni

L-organi sesswali interni tar-ragel huma t-testikoli u tal-mara huma l-bajd.  Kemm fir-ragel kif ukoll fil-mara dawn jinstabu taht il-buzzieqa ta’ l-awrina. Il-bajd u l-isperma johorgu mill-gisem mill-gonopores li jinstabu ezattament quddiem il-fetha ta’ l-awrina.  Il-gonopores huma maghqudin mill-gonoduct.

12

Pora anali

Il-pora anali jinstab ezattament quddiem il-gewnah anali.  Il-hmieg tas-sistema digestiva tal-koi jigu mixhut il-barra permezz tal-pora anali. Ilma fil-forma ta’ urina ukoll jigi mixhut il-barra permezz tal-pora anali.

13

Buzzieqa ta’ l-urina

Il-buzzieqa ta’ l-urina ghandha parti importanti ghall-koi.  Billi l-livell tal-melh tal-koi huwa iktar gholi minn dak ta’ l-ilma fejn tghix, il-gisem tal-koi il-hin kollu idahhal ilma li jipprova jibbilanca l-koncentrazzjoni tal-melh, dan jissejjah osmosis. Minhabba dan il-process il-koi ikollha terhi l-ilma zejjed, ghax inkellha tintefah bhal buzzieqa.

14

Gewnah anali

Il-gewnah anali jinstab ezattament quddiem id-denb u huwa primarjament ghal-istabilizzazzjoni.

15

Caudal jew denb

Il-caudal (denb) ghandu l-funzjoni bhala tmun tal-koi u jista’ jintuza biex tintlahaq il-velocita/imbottatura massima.

16

Fwied

.

17

Swim Bladder

L-iswimbladder, li jinsab ezattament taht is-sinsla tad-dahar, jikkonsisti f’zewg taqsimiet ta’ qies differenti. Il-hut jirrangaw il-pozizzjoni taghhom billi jonfhu jew icekknu dawn it-taqsimiet, dan ibiddel id-densita relattiva ma’ l-ilma tal-madwar.  Flimkien mas-sistema oditorja, din tikkontrolla l-orjentament tal-hut, il-livell li fih jghumu, ecc.

18

Gewnah tad-dahar

(Dorsal fin)

Il-gewnah tad-dahar li jinsab fuq il-gisem tal-koi huwa l-gewnah li principarjament jistabilizza lil huta.  Jahdem simili hafna ta’ prim ta’ daghjsa billi jzomm lil koi wieqfa dritta.  Il-koi jistghu ibaxxu l-gewnah tad-dahar biex joholqu effett iktar lixx meta l-koi ikollha bzonn timxi b’velocita’ iktar qawwija.

19

Stonku

Ara Sistema Digestiva ghal aktar dettalji.

20

Pyloric Caeca

.

21

Linja laterali 

Il-linja laterali tghaddi fuq fuq tul il-parti tan-nofs tal-gisem tal-koi.  Il-linja laterali hija ringiela ta’ pori specjali li jaghtu ghal gol-kanal li jiehu sar-ras u l-mohh tal-koi. Il-kanal huwa mimli b’soluzzjoni viskuza li hija estremament sensittiva ghal vibrazzjonijiet fl-ilma.

22

Qoxra (Scales)

.

23

Widnejn

Il-hut ghandhom widnejn interni li jirrispondu ghal vibrazzjonijiet fl-ilma.  Il-kanal uditorju (tas-smiegh) huwa konness mal-iswimbladder u huwa uzat ghall-bilanc.

24

Halq

Il-halq tal-koi jinsab f’pozizzjoni inferjuri – mhux ezattament fix-xifer tar-ras imma ftit taht. Dan jindika li tiekol mill-qiegh.

25

Kulur

Il-varjazzjonijiet ta’ kulur fil-koi huma determinati mill-ammont ta’ celloli guanin (tessuti riflessivi) fil-gilda taht il-qoxra (dermis). Ic-celloli guanin ikollhom hmieg rizultat tal-metabolizmu tal-gisem.  Ic-celluli tas-saff ta’ barra (epidermis) ghandhom pigmenti tal-kulur, dawn huma Erythrophores (ghandhom bicciet ta’ pigmenti homor jew orangjo), Melanophores (ghandhom il-pigment iswed melanin), Xyanthophores (ghandhom bicciet ta’ pigmenti sofor). Il-pozizzjoni taghhom fil-gilda tiddetermina l-kulur ta’ koi. Iktar mas-saff tac-cellola guanin ikun komplut, iktar ma l-apparenza tal-koi tkun metallika u jekk dan is-saff ma jkunx jezisti (parzjalment jew kompletament) ikun iktar vizibbli fil-fond.

26

Saff tal-mucus

Is-saff tal-mucus jghatti l-parti ta’ barra kollha tal-koi. Is-saff tal-mucus jipprovdi protezzjoni ghal-batterja u fungus u bih il-koi tinhass tizloq. Huwa ghalhekk importanti li idejk ikunu mxarrba qabel tmiss il-koi, biex tassigura li s-saff tal-mucus ma jsirlux dannu.

27

Sistema digestiva

Is-sistema digestive tal-koi hija bejn wiehed u iehor bhal dik ta’ kwalunkwe animal superjuri iehor imma hija fl-istess hin differenti minn ta’ hafna minhabba l-fatt li l-koi m’ghandux ezattament stonku. L-ikel jidhol mill-halq u jigi imkisser bla grazzja mis-snien pharyngeal (progezzjonijiet ta’ ghadam mill-appogg tal-gargi).  Minn hemm jghaddi ghal esophagus u mbaghad ghal go l-imsaren.  Il-parti ta’ wara ta’ l-imsaren huma minfuha u jixbhu hafna lil stonku.  L-imsaren huma twal u mibruma, hafna drabi minn 4 sa 5 darbiet it-tul tal-koi. Dan minhabba l-fatt li l-materja vegetali li tittiekel mill-koi ghandha bzonn iktar hin fil-gisem biex tigi maghguna u b’hekk it-tjubija tohrog. L-imsaren johorgu mill-gisem mill-por anali.

28

Sistema Nervuza

Is-sistema nervuza ta’ koi tkkonsisti f’nervaturi ottici u sensorjali li  jiddu mir-ras.  Fibri fini fit-trufijiet tan-nervaturi jittrasmettu u jircievu messaggi mill-mohh tal-koi, li huwa relattivament semplici Ix-xewka tad-dahar tal-koi tghin biex tipprotegi s-sistema central nervuza li testendi ghal-partijiet kollha tal-gisem.


Donated by the Malta Aquarist Society Club visit MAS club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.008831 seconds
61