Articles
MAS Club
Competition


Dogs Fish Cats PetNGarden Birds Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Akkwarju "Childproof"

minn Ray Caruana

M:It-tfal jixtiequ akkwarju fil-kamra taghhom biex irabbu ftit hut zghir. Minhabba li dan jahdem bl-elettriku nixtiequ jkun safe kemm jista jkun.Kif nista naghmel dan?

T:Meta jiena stess armajt akkwarju ghall-uliedi,dawn il-mistoqsijiet kienu gew f'mohhi wkoll.Veru li generalment l-akkwarju jahdem bl-elettriku,imma l-uzu tieghu jista jitnaqqas hafna jekk nillimitaw ruhna fl-ghazliet li naghmlu.Fl-istampa tista tara akkwarju li ma' fih l-ebda kuntatt dirett mal-elettriku.L-apparat tieghu jahdem bl-arja u d-dawl huwa l-boghod mill-akkwarju.Il-pompa tal-arja titpogga f'post fejn ma' tintlahaqx u l-hijter jista ma' jintuzax jekk jinzammu hut tal-ilma kiesah biss.Minflok akkwarju tal-hgieg nuzaw wiehed tal-plastik jew acrylic biex neliminaw anki l-periklu tal-hgieg.

Coldwater minflok tropikali

Nahseb li l-aktar bicca apparat li jinkwieta lin-nies huwa l-hijter. Minbarra li dan huwa l-aktar apparat fl-akkwarju li juza energija elettrika,il-hijter huwa wkoll kagun ta' hafna biza mill-genituri. Ghaldaqstant f'dan il-kaz l-ghazla taqa' fuq dawk l-ispeci li jghixu f'ilma ta' temperatura baxxa. L-aktar huta komuni ghall-dan it-tip t'ambjent hija l-Goldfish.Din giet imnissla f'diversi varjetajiet bhall-fantail,lionhead,veiltail,etc.Barra minn din hemm speci ohrajn li jistghu jinzammu f'temperatura ta' madwar 18oc.Fosthom insibu l-American Flagfish (Jordanella floridae),il-Whitecloud mountain minnow li tghix fi qtajja zghar u r-Rosy barb.Hut ohrajn li jadattaw ruhhom sewwa ghall-ilma ta' din it-temperatura huma l-Weather loach,il-Mosquito fish(Gambusia affinis),iz-Zebra danio u l-Variatus.

Il-filter

Akkwarju minghajr filter ta' daqs xieraq huwa destinat ghall-falliment.Ma' nistghux nghaddu minghajru,specjalment jekk sid l-akkwarju m'ghandux esperjenza fil-passatemp.Ghalkemm il-filters tal-lum huma tista tghid kollha double-insulated u safe hafna,xorta wahda nistghu nuzaw wiehed li jahdem bl-arja.Dan jista jkun sponge filter jew corner filter.Naturalment biex jahdem dan ikun jehtieg pompa tal-arja li minn naha taghha tahdem bl-elettriku.Biss din tista tpoggieha fuq xkaffa gholja u l-boghod mill-akkwarju biex ma' jilhquhiex it-tfal.Qatt m'ghandek tpoggieha taht l-akkwarju ghax f'kaz li tmur il-provista tal-elettriku din tigbed l-ilma ghal go fiha u tigi tixxokkja.Jezistu non-return valves apposta,imma l-aktar mod cert huwa dak li tpoggi l-pompa l-fuq mill-livell tal-ilma.

Id-dawl

Ghalkemm akkwarju mixghul huwa sabih,id-dawl mhux importanti ghall-hut.Dan huwa bzonnjuz l-aktar meta fl-akkwarju inrabbu l-pjanti hajjin.Fis-suq insibu bosta units tad-dawl-xi whud minnhom ghandhom l-end caps taghhom watertight-izda jekk lanqas dawn ma' trid tafda,allura tista thalli l-akkwarju minghajr hood u tpoggieh taht tubu mdendel jew PL lamp.

Il-hgieg

Meta tpoggi l-akkwarju f'post fejn ma' jistax jintlahaq mit-tfal,m'ghandekx ghax tinkwieta fuq il-hgieg.Generalment,dan ikun ta' certa hxuna u jiflah mhux hazin.Akkwarju tal-hgieg ghandu aktar vantaggi minn wiehed tal-plastik jew acrylic-fosthom il-prezz!

L-American flagfish (Jordanella floridae)

L-American flagfish mhiex huta li tinstab regolari fil-hwienet taghna,izda kultant tidher-specjalment fix-xitwa minhabba appuntu l-adattament taghha ghall-ilma kiesah.Din hija speci antika fix-xena tad-delizzju tal-hut fl-akkwarju u ilha maghna ghall-dawn l-ahhar tmenin sena.Hija huta attiva hafna u ghaldaqstant ghandha tinzamm ma' hut iehor tal-istess temperament.

L-American flag originat fl-Amerika,precizament minn Florida sal-Messiku u tikber sa madwar 6.5 cm.Ir-ragel huwa aktar ikkulurit u anki xi ftit aggressiv lejn l-irgiel l-ohra bhalu.L-akkwarju taghhom irid ikollu hafna spazju ghall-ghawm izda fl-istess waqt armat b'hafna pjanti folti.Il-qiegh ghandu jkollu l-gravel fin ghax ir-ragel ihaffer hofra baxxa fiz-zmien in-namur.Huma jieklu kull tip ta' ikel inkluz dak b'bazi vegetali.

Il-Whitecloud mountain minnow (Tanichthys albonubes)

Il-Whitecloud ukoll hija huta li giet skoperta zmien ilu.Il-pajjiz minn fejn originat huwa ic-Cina,sewwa sew madwar il-Muntanja Whitecloud fejn Canton.Hawn min jghid li l-isem xjentifiku taghha huwa ddedikat ghal Tan,tifel Ciniz li skopriha bla ma' kien jaf.Din l-ispeci tikber sa xi 4cm u tiekol ikel niexef imfarrak irqieq.Hija tghix fi qtajja zghar u m'ghandha qatt tinzamm wehidha ghax inkella ma' iddumx hajja.Il-Whitecloud hija huta ideali ghall-beginner u titnissel facilment.

Il-Variatus (Xiphophorus variatus)

Dawn il-hut gieli nsibuhom ghall-bejgh,izda mhux kulhadd jaf li l-Variatus hija xi ftit differenti mill-Platy komuni.Ghalkemm jixiebhu fizikament ghax huma ta' l-istess generu,iz-zewg speci jinhtiegu kura kemmxejn differenti.Il-Variatus originat fin-nixxieghat muntanjuzi u allura tghix fl-ilma ta' temperatura baxxa filwaqt li l-Platy komuni tinstab fix-xmajjar u l-lagi relattivament shan tal-Messiku.Infatti,hawn Malta l-Variatus tbati xi ftit fil-jiem shan tas-sajf u jirnexxilha tghix l-aktar fil-vaski u gwiebi,fejn l-ilma ma' jkun daqstant shun.Hemm diversi varjetajiet ta' dawn il-hut u kollha huma adattati ghall-akkwarju kiesah.

Il-Variatus tikber sa madwar 6cm. u hija Livebearer,jigifieri twelled il-friegh taghha hajjin.Hija tiekol dieta varja hafna izda ghandek taghzel ikel li fih ammont mhux hazin ta' materjal vegetali.L-akkwarju m'ghandux ikun izghar minn zewg piedi tul ghax din hija huta attiva ferm.

Ir-Rosy barb (Babus conchonius)

Kull min ra r-ragel ta' din l-ispeci jista jixhed kif baqa' msahhar bl-ilwien ileqqu li ghandu.Minbarra li hija huta li facli trabbiha u tnissilha,hija wkoll attiva f'kull livell tal-akkwarju.Hija tikber sa xi 7cm u tiekol minn kollox.Il-fish farms ipproducew il-varjeta' hifin li hija huta mill-isbah.Ir-Rosy barb originat ruhha fl-Indja u l-Bengal.L-akkwarju tar-Rosy barb ma' jridx ikun zghir ghax inkella tibqa kwieta hafna u tmut f'qasir zmien.Wiehed ta' l-fuq minn sebghin litru jew aktar huwa l-ideali.Barra minn hekk bhall-maggoranza tal-Barbs,ir-Rosy barb tghix fi qtajja ta' hamsa jew aktar.

Il-Weather loach (Misgurnus anguillicaudatus)

Niftakar, meta kont zghir dejjem kien ikolli xi wiehed minn dawn fl-akkwarju.Ma' nafx ghaliex imma kont nissahhar narah jghum mal-akkwarju kollu,jaghrrex u jfittex qalb il-gravel u l-gebel.Ghalija kienet huta differenti minn tas-soltu ghax tixbax xi ftit lis-sallura.Ghalkemm m'ghandiex xi lwien qawwijin jew partikolari,il-Weather loach baqghet huta popolari hafna.L-ikel mhux problema ghal din il-huta,imma d-daqs tal-akkwarju jrid ikun kbir.Mhux xi haga rari li l-Weather loach jikber 20cm.!

Iz-Zebra Danio (Brachydanio rerio)

Jekk trid huta attiva ghall-wicc tal-ilma,iz-Zebra danio hija kandidat ideali.Din ghandha dejjem tinzamm fi qtajja ta' hamsa jew aktar biex tghix hajja kuntenta.Minn din ukoll harget varjeta hifin u hija sabiha ferm,specjalment ir-ragel.Iz-Zebra originat fl-Indja u tikber xi 5cm.Id-dieta taghha ghandha tkun maghmula kemm minn flakes kif ukoll minn xi mosquito larvae tal-friza jew hajjin.Din ukoll hija facli biex tnissilha u tadatta ruhha ferm ghall-akkwarju kiesah. STAMPA: CAPTION:Innota kif l-elettriku inzamma il-barra mill-akkwarju. CREDIT:Aquarium Maint. Services RITRATTI: 1.CAPTION:American Flagfish CREDIT: 2.CAPTION:Xiphophorus variatus CREDIT:ritratt:Ray Caruana


Donated by the Malta Aquarist Society Club visit MAS club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004913 seconds
61