Articles
M.N.C.F. Club
M.C.S. Club
M.K.C. Club
Competition

PetNgarden Dogs Cats Fish Birds Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Malta Canine SocietyL-iskopijiet tal-Ghaqda huma:
 1. Li ggib 'il quddiem b'kull manjiera t-titjib tal-klieb;
 2. Li zzomm rekord tal-klieb tar-razza;
 3. Li taghmel hilitha biex tara li r-regoli tal-Ghaqda msemmija
  jkunu mwettqa matul il-wirjiet tal-klieb u fit-tmexxija
  tal- kompetizzjonijiet;
 4. Jekk xi regola tinkiser, l-Ghaqda, wara gudizzju,
  twahhal multi jew tissospendi jew tkecci;
 5. Tarbitra f'kazi kontroversjali;
 6. Li tkun affiljata fi hdan il- Maltese National Canine Federation,
  l- Ghaqda ewlenija.


Mizati

 1. Il-mizata annwali ghal membri ordinarji tkun dik is-somma li l-membri
  jiddeterninaw minn zmien ghal zmien f'Laqgha Generali. Ir-rati
  prezenti huma Lm5.50 ghall-single membership u Lm7.00 ghall Joint
  membership u LM1.50 Junior Membership. Dawn il-mizati kollha jkunu jridu
  jithallsu bil- quddiem fl-1 ta' Jannar ta' kull sena.
 2. Jekk il-mizata ta' xi membru tibqa' ma tithallasx sa l-ahhar ta' Frar li
  jmiss,il-Kumitat ikollu l-poter li jhassar l-isem tal-membru mill-lista
  tas-shubija u hu ma jibqax aktar membru minn dak il-hin.
 3. F'kazi specjali,il-Kumitat ikollu l-poter li jahfer il-mizata kollha jew
  parti mill-mizata ta' xi membru.
 4. Membru temporanju barra minn Malta ghandu d-dmir li jhallas mizata
  dovuta ghal-shubija temporanja ta' barra minn Malta; il- Mizata ghall
  - membru temporanju ta' barra minn Malta ghandha tkun ta Lm.7.00.

Visit the Malta Canine Society's Official Homepage

Malta Canine Society's Official Homepage

Newsletter

Informationyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005566 seconds
61