Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Kelmtejn t'Introduzzjoni

minn Mario Azzopardi
Vici President

Forsi ftit mill-membri ta'l-Ghaqda jahsbu ftit fuq ix-xoghol li jsir mill-membri tal- Kunsill. Dan huwa xoghol interessanti hafna ghaliex huwa b'dan ix-xoghol li nkunu nistghu nzidu l-interess fost il- membri filwaqt li nkunu wkoll t'ghajnuna.

Meta wiehed ikun membru tal-Kunsill ta' l- Ghaqda taghna, jkun ifisser li qieghed jaghmel parti mill-amministrazzjoni ta' l- Ghaqda. F'xi sitt laqghat li jkollna rridu norganizzaw l-attivitajiet kollha ta' matul is-sena li jinkludu:

  • L-organizazzjoni tal-laqghat li jkollna kull xahar.
  • L-ghazla tal-kelliemi barrani li ngibu kull sena minn barra.
  • Il-wirja tal-kaktus u sukkulenti ohra li naghmlu kull sena.
  • L-ghazla u x-xiri tal-kotba li kull sena nzidu fil-librerija taghna.

L-organizazzjoni tal-laqghat ta' kull xahar:

Nahseb li l-akbar ugigh ta' ras huwa dak ta' l-organizazzjoni tal-laqghat li naghmlu ghall-membri kull xahar. Hafna mill-hin tal-laqghat tal-Kunsill ikunu fuq is-suggett ta' dawn l-imberkin laqghat. Iridu jkunu interessanti. Irridu niftakru fil-principjanti u ghalhekk ma nuzawx kliem difficli. Irridu niftakru f'dawk li issa ghandhom xi ftit esperjenza, ghaliex inkella jiddejqu. Jekk ikun is-sajf ma naghmlux tahditiet bis- slides ghaliex jekk naghlqu mmutu bis- shana. Dawn huma xi ftit mid- diskussjonijiet li jkollna meta nitkellmu fuq dawn il-laqghat.

L-ghazla ta' kelliemi barrani:

Dan ukoll huwa suggett ta' diskussjoni, ghaliex ma nkunux irridu nonfqu l-flus fil- vojt. Minhabba dan inkunu rridu naraw fuq liema suggett sejjer ikellimna. Inkunu rridu ngibu bniedem li jaf aktar minna, biex b'hekk forsi nitghallmu xi haga gdida. Irid ikun jitkellem bl-Ingliz. Meta jigi hawn fejn sejjer joqghod? Min sejjer jilqghu u jiehdu fil-lukanda u min sejjer idur bih?

Il-Wirja tal-Kaktus u sukkulenti ohra:

Nistghu nghidu li x-xoghol li tiehu l-wirja ma jieqaf qatt. Malli tispicca l-Laqgha Generali ta' kull sena u niffurmaw il-Kunsill il-gdid, naghmlu wkoll sotto-kumitat biex jiehu hsieb il-wirja u dan il-grupp jibda jahdem u jirrapporta lill-Kunsill fuq il- progress li jkun qieghed jaghmel. L- ewwel problema tkun ta' fejn sejra ssir il- wirja. Meta sejra ssir? Tghid ikollna temp tajjeb? Kif sejrin naghmlu pubblicita' minghajr ma nizburzjaw hafna flus? Minkejja dan kollu kollox jiddependi fuq il- konkorrenza tal-membri biex igibu x-xtieli taghhom ghal wirja, u ghall-pubbliku li jattendi biex jara dak li nkunu esebejna.

Ix-xiri ta' kotba godda ghal-librerija:

Kull sena jigu ppubblikati numru kbir hafna ta' kotba fuq id-delizzju taghna. Minbarra dan hemm ukoll numru ta' magazines mahruga minn ghaqdiet bhal taghna ta' pajjizi differenti. Zgur li huwa impossibbli li nixtru kollox. L-ewwel nett tkun problema ta' fejn sejrin izzomm dawn il-kotba kollha, u t-tieni hemm ukoll il- problema tal-flus. L-Ghaqda taghna tista' tonfoq fuq il-kotba sa mhux aktar minn Lm150 fis-sena. Huwa minhabba dan li fil-Kunsill noqoghdu attenti hafna liema kotba nixtru. Ahna dejjem nixtru kotba bl-Ingliz, ghalkemm ahna wkoll abbonati f' magazin bit-Taljan. Nippruvaw nixtru kotba li minhabba l- prezz ftit gholi taghhom forsi mhux kulhadd ikun jista jaffordja. Nixtru kotba ta' referenza li l-valur taghhom maz-zmien jizdied.

B'hekk hbieb taraw li anke l-laqghat tal- Kunsill huma laqghat interessanti u varjati hafna.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004728 seconds
61