Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Intom Tistaqsuna, Ahna Nirrispondukom Mag. 2002

Minn René Zahra

Magazine 2002

Mistoqsija: Meta tixtri z-zerriegha, kif tista' taghraf jekk din tkunx friska jew le?

Risposta: Sfortunatament m'hemm l-ebda metodu biex tkunx taf jekk iz-zerriegha tkun friska jew le. Tkun taf biss jekk tkun ghamilt kollox sewwa u ma jkollox rizultati tajbin, ghaliex f'dan jekk jigri dan ikun ifisser li z-zerriegha kienet hazina.

*

Mistoqsija: Meta nkun sejjer naghmel repotting liema ghandu jkun l-ahjar daqs tal-qsari l-godda, u nista' naghmel dan ix-xoghol fix-xitwa meta jkolli aktar hin u ma tkunx shana? Naf li m'ghandix insaqqi dan iz-zmien.

Risposta: Id-daqs tal-qasrija l-gdida jrid ikun ftit akbar minn dak li kellek qabel. B'hekk meta x-xitla tithawwel fil-qasrija l-gdida jrid ikun hemm spazju ta' ftit aktar minn subgha bejn it-tarf tal-qasrija u x-xitla.

L-ahjar zmien biex wiehed ibiddel il-qsari huwa immedjatament qabel ix-xtieli taghna jibdew jikbru. Dan jiddependi hafna fuq fejn dak li jkun izomm ix-xtieli tieghu. Jekk ikollok serra allura il-kaktus jibda jikber fl-ewwel gimghat ta' Marzu u allura wiehed jista' jibda jibdel il-qsari fi Frar meta tkun ghadha x-xitwa. Jekk ikollok ix-xtieli tieghek barra allura jkollok tistenna sakemm taqta' x-xita. Wara r-repotting dejjem tridu tistennew xi ftit qabel tibdew it-tisqija regolari u jekk tkun ghadha l-kesha trid tistenna sa kemm it-temp jishon xi ftit.

*

Mistoqsija: Fis-suq hawn xkejjer ta' fertilizzant natural. Dan huwa demel tal-baqar. Dan il-fertilizant jista' jintuza fuq il-kaktus u s-sukkulenti l-ohra?

Risposta: Ghalkemm dan il-fertlizzant huwa tajjeb hafna ghall-gnien ma nirrakkomandawhx ghal gol-qsari. Dan id-demel ma jinhallx fl-ilma u fih hafna nitrogenu li ma jaghmel tajjeb lix-xtieli taghna. Dan id-demel huwa wkoll nieqes minn dawk li nsejhulhom trace elements u li huma utli hafna ghax-xtieli taghna. Minkejja dan kollu xi ftit demel ta' din il-kwalitą jista' jithallat mal-kompost ta' l-epifiti.

*

Mistoqsija: Nixtieq nibda kollezzjoni ta' genus wiehed mill-hafna li nsibu fil-familja tal-kaktus. Liema huma dawk il-genera li fihom hafna speci differenti u liema huma ideali ghall-kollezzjoni?

Risposta:Mela inti sejjer tispecjalizza. Sintendi inti ma tridx xtieli li jiehdu hafna spazju ghaliex biz-zmien isiru sigar kbar. Hemm hafna genera li fihom hafna speci li jibqghu zghar. Zgur li fuq quddiem nett insibu l-Mammillaria, izda hemm genera ohrajn ukoll. Hekk wiehed jista jaghmel kollezzjoni tal-Echinocereus, tal-Parodia tal-Coryphantha, tan-Notocactus, tal-Gymnocalycium, tas-Sulcorebutia, jew tal-Lobivia. Dawn kollha huma genera li fihom hafna speci ta' xtieli li jibqghu zghar izda jaghmlu hafna fjuri.

*

Mistoqsija: Fis-suq hawn hafna kwalitajiet ta' fertilizzanti Plant food, Kwazi kollha ghandhom bhala elementi ewlenin in-nitrogenu, ķl-fosfru u l-potassium, Minhabba dan nigi bejn haltejn x'sa nuza ghax-xtieli tieghi. Ghal success fit-tkabbir tax-xtieli taghna liema huwa l-ahjar?

Risposta: L-ahjar fertilizzanti ghax-xtieli taghna huma dawk li jkollhom persentagg ta' nitrogenu baxx u aktar fosfru u potassium. B'danakollu aktar ma jkun hemm trace elements aktar ikun ahjar. X'uhud minnhom huma: Magnesium, Kubrit, Boron, Ram, Hadid, Manganese, u ohrajn. Dan iridu jkunu prezenti biex xitla tikber sewwa. Dejjem irridu niftakru li ghall-kaktus u s-sukkulenti l-ohra rridu nuzaw nofs id-doza li nuzaw ghax-xtieli l-ohrajn.

*

Mistoqsija: Hemm xi raguni ghaliiex certi xtieli filli jkunu sejrin tajjeb u f'daqqa wahda ma jibqghux jikbru u jibdew sejrin lura?

Risposta:Jista' jkun hemm tliet ragunijiet principali ghaliex jigri dan u ghalhekk irridu naraw liema wahda minnhom tkun tapplika ghal kaz taghna.

1 - Il-kondizzjonijiet ta' fejn tkun dik ix-xitla partikolari jkunu nbidlu. Jista' jkun li inti tkun biddilt il-post ta' din ix-xitla u l-post il-gdid ma jkunx adekwat ghaliha. Jista' jkun li xi xitla qrib tkun kibret izjed minnha u issa minhabba f'hekk inbidlu l-kondizzjonijiet. 2 - Jista' jkun li l-kompost li fih tikber din ix-xitla partikolari ilu ma jinbidel. 3 - Jista' jkun li hemm xi mard ma' l-gheruq. Fl-ahhar zewg kazi l-gheruq imutu u ghalhekk ix-xitla ma tikbirx.

Ir-rimedju fl-ewwel kaz huwa li tibdel il-post ta' fejn hemm ix-xitla u tipprova terga' taghtiha l-istess kondizzjonijiet li kellha qabel, filwaqt li fl-ahhar zewg kazi trid tibdel il-kompost il-qadim kemm jista' jkun malajr.

*

Mistoqsija: Meta huwa l-ahjar zmien biex tibdel il-kompost tax-xtieli tieghek?

Risposta: Jekk inti tkun qieghed tibdel il-kompost bhala rutina u mhux ghaliex hemm xi urgenza bhal fl-kaz tal-mistoqsija ta' qabel, din l-operazzjoni ghandha ssir ftit qabel ix-xtieli taghna jibdew jikbru. Bhala regola generali ghal kaktus dan ghandu jsir f'nofs Marzu.

*

Mistoqsija: F'Marzu jiena zrajt iz-zerriegha ta' numru ta' speci differenti ta' kaktus, Meta huwa z-zmien tajjeb biex dawn ix-xtieli zghar inxettilhom, biex b'hekk ikollhom aktar spazju fejn jikbru.

Risposta: Meta xxettel jiddependi hafna fuq kemm tkun zviluppat is-seedling. Jekk inti zrajt f'Marzu l-bicca l-kbira tas-seedlings sejrin ikunu kbar bizzejjed biex jixxettlu u naghtuhom aktar spazju u kompost gdid fil-bidu ta' Mejju. Dan il-kobor jiddependi hafna fuq l-ispeci li tkun zrajt. Hekk, per ezempju c-cerei jikbru l-aktar malajr u zgur li f'Ottubru jkunu kibru bizzejjed biex jixxettlu. Dan nistghu nghijduh ukoll ghall-kakti ohra bhal Mammillaria, Notocactus, Neoporteria, Ferocactus, Gymnocalycium, Echinopsis, Lobivia Melocactus, Discocactus u hafna ohrajn. Jekk is-seedlings ikollhom diametru ta' xi 6 mm jew aktar allura jkunu kbar bizzejjed biex jixxettlu. Imbaghad hemm speci ohrajn bhal; Ariocarpus, Parodia, Strombocactus, Turbinicarpus u ohrajn li wiehed ikollu jhallihom fl-istess post fejn nibtu sa Marzu ta' wara, jew sakemm dawn is-seedlings ikollhom diametru ta' bejn 5 u 6 mm.

Importanti hafna li fl-ewwel sena ta' hajjithom dawn is-seedlings jibqghu jissaqqew anke fix-xitwa biex b'hekk jibqghu jikbru. Minhabba dan iridu jitpoggew f'post shun u xemxi.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004340 seconds
61