Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Kelmtejn tal- president 2002

Mill-President ta' l-Ghaqda Is-Sur Mario Azzopardi

Is-sena li ghaddiet kienet sena li fiha ghamilna hafna attivitajiet specjali. Mhux haga facli biex Ghaqda ckejkna bhal taghna tibqa tiffunzjona bil-mod kif niffunzjonaw ahna ghall-50 sena shah u ghalhekk ghandna biex inkunu imkabbrin hafna bil-hegga ta dawk li hadmu u ghadhom jahdmu fl-Ghaqda taghna.

Bdejna is-sena billi gibna zewg kelliema barranin li ghamlulna erba' tahditiet tassew interessanti. Biex nilhqu l-interess ta' kulhadd, tnejn min dawn it-tahditiet kienu fuq is-Sukkulenti l-ohra u t-tnejn l-ohra fuq il-Kaktus.

Hsibna wkoll biex intejbu l-magazine tal-Ghaqda. Stampajnieh fuq qoxra bil-kulur u bis-sahha tas-Sur Reuben Vella gibna xi riklami biex b'hekk intaffu xi ftit mill-ispejjez. Din il-harga kien fiha wkoll aktar pagni.

Fl-ahhar Hadd ta' Ottubru ergajna organizzajna l-wirja tal-Kaktus u s-Sukkulenti l-ohra li issa qeghdin norganizzaw kull sena. Ippruvajna intejbu din il-wirja wkoll u nahseb li nkun qighed nghid sewwa meta nghid li gew jarawha eluf ta nies. Hija haga tassew difficli biex bir rizorsi limitati taghna ntellghu wirja hekk kbira. Kieku ma tkunx l-ghajnuna kbira ta' hafna mill membri zgur li din tkun haga impossibli, izda hafna jaghtuna l-ghajnuna taghhom u ghalhekk inkunu nistghu naghmlu kuragg.

F' Novembru hsibna fil-hbieb taghna li hallewna u ghalhekk ghamilna quddiesa b' suffragju ghall-erwieh tal-membri ta' l-Ghaqda li mietu qabilna. Hafna min dawn kienu attivi sewwa fl-Ghaqda u taw kontribut kbir biex l-Ghaqda taghna mxiet 'il quddiem. Kien ghalhekk xieraq li fil-50 Anniversarju ta' l-Ghaqda niftakru fihom ukoll.

F' Dicembru ghalaqna din is-sena importanti billi ghamilna ativita' socjali ghall-membri ta' l-Ghaqda fejn xrobna grokk flimkien u onorajna lil Membri Onorarji ta' l-Ghaqda bil-plakka kommemorattiva. Dawn kienu is-Sur Mike Cassar, is-Sur Guido Lanfranco u l-Kav. Dott. Anthony Abela Medici. Dawn it-tlett sinjuri mhux biss kienu fil-passatPresidenti tal-Ghaqda taghna, izda kul wiehed minnhom ta snin twal ta' servizz indispensabbli biex l-Ghaqda taghna baqghet tiffunzjona regolarment. Inghatat plakka ohra kommemorattiva lis-Sur Rene' Zahra li ghal 39 sena shah okkupa l-post ta' segretarju ta' l-Ghaqda taghna.

Stajna naghmlu dawn l-attivitajiet kollha ghaliex bis-saport tal-membri kellna l-fondi mehtiega. Minghajr dawn il-fondi jkun impossibli li tamministra u torganizza mqar f'Ghaqda ckejkna bhal taghna. Hawnhekk irrid niehu din l-opportunita' biex nirringrazzja l-membri kollha tas-sapport materjali u morali li dejjem tawna biex l-ativitajiet taghna kienu success.

Issa bdejna t-tieni 50 sena ta' l-Ghaqda taghna, rridu nharsu 'l quddiem u naraw x' servizz aktar nistghu noffru lill-membri. Ma nistghux inserrhu rasna u nghidu li dak kollu li stajna naghmlu ghamilnieh. Cert li bl-ghajnuna taghkhom u b' volonta' shiha baqa' hafna affarijiet li jiena cert li nistghu naghmluhom fil-futur u b' hekk igawdu l-membri kollha.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004283 seconds
61