Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Kelmtejn Tal- president 2001

Mill-President ta' l-Ghaqda Is-Sur Mario Azzopardi

Din is-sena l-Ghaqda taghna ghalqet 50 sena. Minn dawn il-50 sena jien kont attiv fiha ghal dawn l-ahhar 14-il sena. Madankollu nista' nghid il fil-bidu kienu ftit ferm dawk in-nies li kienu dilettanti bis-serjetà tax-xtieli li nikkultivaw ahna. Min- naha l-ohra kienu hafna dawk li minn zmien ghall-iehor taw kontribut siewi fl-Ghaqda, anke jekk forsi ghal ftit zmien u wara ma baqghux jinteressaw ruhhom. Bhal ma jghid il-qawl Malti, kull laqxa tirfed l-imramma, u bl-ghajnuna ta' kulhadd f'daqqa mxejna u llum sirna Ghaqda stabbilita sewwa.

Ikun inutli li wiehed joqghod jiftahar biss bil-kisbiet ta' l-imghoddi jekk ma jkollux programm ghall-futur ukoll. Issa li l-Ghaqda taghna stabbilita sewwa u ghamilna certu progress, xi pjanijiet ghandna ghall-futur? Ikun inutli li l-membri tal-Kunsill wahidhom ifasslu l-futur minghajr ma jisimghu dak li jkunu jixtiequ l-membri l-ohrajn. Wiehed irid dejjem jiftakar li l-ghan primarju ta' l-Ghaqda huwa li tkun ta servizz ghall-membri fid-delizzju taghhom. Huwa propju minhabba dan li wiehed irid bilfors jisma' dak li ghandhom xi jghidu l-membri qabel ma jittiehdu inizjattivi godda.

Il-membri ta' l-Ghaqda min-naha taghhom, iridu jiftakru wkoll li mhux kull ma jipproponu jkun jista' jitwettaq. Kemm-il-darba jsiru proposti li jkunu tassew sbieh u interessanti, izda meta jigu biex jitwettqu niltaqghu ma' certi ntoppi li minhabba fihom ma nkunux nistghu nwettqu dak li nkunu tant xtaqna naghmlu. Minkejja dan kollu jista' jaghti l-kaz li xi haga li ghal xi zmien kienet impossibbli li ssir, jinbidlu c-cirkostanzi u fl-ahhar inkunu nistghu nwettquha. B'dan kollu irrid ninkoraggixxi l-membri biex ma jaqtghux qalbhom malajr u joqoghdux lura milli jressqu l-proposti taghhom.

L-attivitajiet tal-50 Anniversarju

Sa minn zmien qabel, il-Kunsill ta' l-Ghaqda hatar sotto-Kumitat biex jorganizza attivitajiet specjali biex nikkomemmoraw kif jixraq dan l-Anniversarju hekk importanti. Dan is-sotto-Kumitat ghamel sena shiha jahdem fuq numru ta' proposti u nista' nghidilkom b'wicci minn quddiem li hafna minnhom irnexxew u twettqu jew sejrin jitwettqu dalwaqt.

Hekk l-ewwel haga hsibna f'dawk il-Membri ta' l-Ghaqda li mietu. Hsibna wkoll f'dawk il-Membri li fil-passat taw xi kontribut specjali lill-Ghaqda. Gibna minn barra zewg kelliema barranin minflok wiehed li ngibu s-soltu. Ghaliex nemmnu li bil-kuntatti li jkollna ma' dawn il-barranin niksbu hafna taghlim u informazzjoni importanti. Ghamilna attività socjali ghall-Membri u ghall-familji taghhom. Ipperswadejna lill-Malta Post biex tohrog sett bolli bil-kaktus u s-sukkulenti l-ohra u hrigna dan il-magazine b'aktar pagni u b'format xi ftit differenti. Hawn nixtieq naghmel rimarka ckejkna. Ghalkemm issa ghall-magazine qieghed ikollna kontributuri regolari, jiena cert li ghad hemm Membri ohrajn li jistghu jaghtu l-kontribut taghhom ukoll, biex b'hekk il-magazine ta' l-Ghaqda taghna jkun izjed varjat, kif ukoll jirrifletti l-opinjoni ta' kulhadd.

Fl-ahharnett nispera li fil-futur inkunu nistghu nergghu nharsu lura u niftahru b'aktar progress u b'servizz dejjem ahjar ghad-dilettanti kollha tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004152 seconds
61