Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Ghaqda Maltija tal-Kaktus u Sukkulenti ohra

Il-Kelmtejn ta' Kull Xahar - Jannar 2002

Il-Laqgha ta’ Jannar

Ghandha ssir laqgha ghall-membri kollha ta’ l-Ghaqda u ghal dawk kollha li huma interessati fil-kultivazzjoni tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra, nhar il-Hadd, 5 ta’ Jannar 2003, fid-9.45 a.m., fil-Kwartieri ta’ Din l-Art Helwa, f’133, Triq Melita, l-Belt (Valletta).

(Bil-permess gentili tal-Kunsill ta’ Din l-Art Helwa).

Fil-laqgha fuq avzata s-Sur René sejjer jiftah diskussjoni illustrata bis-slides fuq f id-differenzi bejn il-genera tal-kaktus u sukkulenti ohra.

Wara li tispicca din it-tahdita huwa mahsub li jkun hemm numru sabih ta’ kaktus u sukkulenti ohra, fini u rari ghal dawk il-membri li jkunu jixtiequ jzidu xi speci ohra mal-kollezzjoni taghhom u ma jkunux jistghu jsibuhom fil-hwienet lokali.

Wara li jispicca kollox il-membri li jattendu ghal-laqgha jippartecipa f’lotterija b’xejn ghal xitla tal-kaktus jew sukkulenti ohra.

Il-Lista taz-Zerriegha

Bhalma digŕ informajniekom ix-xahar l-iehor, ma’ din ic-cirkolari qeghdin nibaghtulkom lista taz-zerriegha li din is- sena gbarna minnghand il-membri taghna. Din iz-zerriegha ngabret kollha fis-sajf li ghadda u ghalhekk ghandha taghti rizultati tajbin zgur.

Inheggukom biex tibaghtu l-ordni taghkom kemm jista’ jkun malajr, ghaliex minn certi speci ftit hemm zerriegha.

Ibaghtu l-ordni taghkom lis-

Sur Amante Darmanin, Lanata 131, Convent Street, Zabbar Infakkrukom li meta tixtru z-zerriegha li toffrilkom l-Ghaqda mhux biss tkunu qeghdin tghinu finanzjarjament l-Ghaqda stess, izda tiffrankaw hafna indrigu u spejjez zejda ta’ certifikati u posta.

Il-Librerija ta' l-Ghaqda taghna

Issa il-librerija ta’ l-Ghaqda ilha zmien twil tiffunzjona sewwa. Nistghu niftahru li ghandna numru sabih ta’ kotba u magazines li fihom minjiera ta‘ taghrif fuq kull aspett tad-delizzju taghna. Kull sena l-Kunsill jara jekk ikunx hemm pubblikazzjonijiet godda u jekk dawn ikunu interessanti zgur li b’mod jew iehor nakkwistawkom. Il-membri kollha jistghu jissellfu dawn il-kotba minghajr l-ebda hlas, basta dawn jirritornaw il-kotba li jkunu ssellfu fil-laqgha tax-xahar ta’ wara. Hija tassew hasra li ma narawx aktar membri jaghmlu uzu mill-kotba li ghandna, ghaliex zgur li lkoll nistghu nitghallmu hafna minnhom.

Ktieb gdid li ghadna kif xtrajna huwa A Cactus Odyssey, miktub tajjeb hafna minn tliet botanici li flimkien ivvjaggaw f’certi nhawi fl-Amerika t’isfel.

Is-Sena t-Tajba

Din hija l-ewwel newsletter ta’ sena gdida u ghalhekk f’ismi u f’isem il-membri l-ohra tal-Kunsill ta’ l-Ghaqda taghna nixtieq li naghti l-isbah xewqat lill-membri kollha u lill-familji taghhom. Nispera li din is-sena gdid tkun sena sabiha mimlija b’dak kollu li tixtieq qalbkom, sena mimlija b’kull rizq u gid.

Awguri ghall-hbieb taghna kollha


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004435 seconds
61