Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Tajjeb li tkun taf

mill-Editur

Hafna membri jistaqsuna xi jfisser sewwa certu kliem li nuzaw spiss fil- laqghat li jkolina kull xahar. Kien minhabba dan li hsibna li jkun tajjeb jekk f’kull harga tal-magazine taghna naghtukom tifsira ta' xi whud minn dan il- kliem.

Din hija speci ta' kuxxinett Ii jinstab fil-kaktus kollu. Minn dan il- kuxxinett johorgu x-xewk, il-fjuri, u l-frieghi. Generalment ma' dawn ikun hemm ukoll xi tajjar.

Xewk Centrali: Dan huwa xewk li jkun fic- centru ta' l-areola. Aktarx li jkun itwal, u/jew ehxen mix-xewk l-iehor li jkun mad- dawra u jissejjah; Xewk Radjali.

Xewk Pektinat: Dan huwa xewk radjali li minhabba li jkun qisu mifruq fuq zewg nahat insibuh b’dan l-isem.

Cephalium: Din tkun parti differenti hafna u kompletament separata, li tikber f'certu tip ta' kaktus. Normalment din tkun kompletament miksija b’suf u lanzit li jikber minn areoli specjali li ma jibqghux jippruducu x-xewk normali. Minn goc- Cephalium johorgu l-fjuri u l-frott. Aktarx li dan ic-Cephalium jifforma biex ikun jista' jipprotegi l-blanzuni u l-frott immatur mill- insetti li jistghu jaghmlulhom il-hsara.

Pseudo - cephalium: Din hija struttura simili ghac-cephalium, izda l-areoli ma jkunux daqshekk distinti. Li jigri huwa li dawk l- areoli li jkunu sejrin johorgu minnhom il- fjuri, jibdew jipproducu hafna tajjar u ghalhekk joholqu zona differenti, izda mhux separata.

Cerei: ll-kakti kollha li jitwalu f'forma ta' kolonna kolletivament jissejhu Cerei, izda nsibu wkoll li hafna mill-genera li l-ispeci taghhom isiru f’forma ta' kolonna ghandhom l-isem tal-genus jispicca b’cereus. Hekk insibu l-Pilosocereus, Haageocereus,Cephalocereus, Tirchocereus.

Kristati: Il-kristati huma xtieli li l-forma taghhom tvarja mill-forma normali. Normalment il-kobor fil-kaktus isir madwar centru. Huwa minhabba dan li jekk thares minn fuq, tara li dawn ix-xtieli huma tondi. Meta xitla tkun kristata l-kobor ma jsirx madwar centru, izda isir f'forma ta' linja dritta dejjem titwal. B'hekk maz- zmien ix-xitla ssir f’forma ta' mrewha, u izjed tard f’forma ta’ ghalla ta’ serduq.

Forma mostruza: Dan ukoll huwa tip ta' kobor differenti min-normali. F'xitla mostruza il-kobor ikun irregolari u b'hekk differenti minn kif suppost. Normalment anke l-kustiju jkunu mgrefxa, filwaqt li l- areoli jkunu icken minn kif suppost. Hadd ghadu ma jaf ghaliex u kif xitla normali ssir kristata jew mostruza.

Abitat: Din il-kelma tfisser il-kondizzjonijiet esterni ta' l-ambjent fejn xitla tikber b’mod naturali. L-Abitat jinkludi l-hamrija, l-klima u l-vegitazzjoni l-ohra li tikber fil-post.

Ibbridu: Din tkun xitla li l-genituri taghha ma jkunux ta' l-istess speci. Normalment l- ibbridi jkunu bejn speci ta' l-istess genus. Ghalkemm huwa possibbli wkoll, rari jsiru ibbridi bejn xtieli minn genera differenti. Teknikament huwa impossibbli li jsiru ibbridi bein speci minn familji differenti.

Epidermis: Din hija kelma teknika li fil- botanika tirreferi ghall-qoxra ta' barra tax-xitla.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005014 seconds
61