Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Ghaliex kull sena ingibu xi kelliemi minn barra

Mis-Segretarju s-Sur René Zahra

L-ewwel kelliemi minn barra minn Malta li qatt gibna biex jaghmlilna xi tahdita kien il-Professur Leonard Newton, botaniku Ingliz u dan kien fl-1981 meta l-Ghaqda taghna ghalqet 30 sena. Wara dan kien fl-40 Anniversarju ta' l-Ghaqda meta ergajna gibna xi kelliema ohra minn barra minn Malta. Minn dak iz-zmien 'l hawn bdejna kull sena ngibu kelliemi barrani kull sena u kultant gibna tnejn f'sena wahda wkoll. Biex iggib kelliemi minn barra minn Malta hija operazzjoni komplikata u li tiswilna l-flus ukoll. L-ewwelnett trid tkun taf lil min sejjer tistieden. Trid tkun taf jekk jitkellimx bl-Ingliz. Jekk is-suggett jew suggetti li jaf jitkellem fuqhom humiex interessanti u rilevanti ghall-membri taghna. Meta taghmel il-kuntatti mehtiega, trid tibbukkja il-lukanda. Meta jasal hawn Malta trid iddur bih ukoll. Dan kollu jqum il-flus u biex iggib kelliemi minn barra jiswielna b'kollox bejn Lm200 u Lm300.

Hawn membri li forsi jistaqsu jekk hemmx il-bzonn li nonfqu dawn il-flus kollha biex ingibu dawn il-kelliema barranin. Ikolli nistqarr li din il-haga idduskutajniha kemm il-darba fil-Kunsill u kull darba johorgu l-istess punti ghaliex ghandna nibqghu ingibu dawn il-kelliema barranin.

l-ewwelnett ahna hawn Malta xi ftit izolati mill-bqija tat-dilettanti fl-Ewropa. Dilettanti fl-Ewropa kollha facli li bejn il-Gimgha filghaxija u l-Hadd imorru minn pajjiz ghal iehor u jkollhom kuntatt dirett ma' dilettanti ohra hafna mili l-boghod. Din il-haga ghalina hija difficli. F'kull pajjiz l-ghaqdiet jiehdu hsieb jorganizzaw konferenzi li hafna drabi jkunu mifruxa fuq jumejn jew tlieta u fejn mhux biss jiltaqghu dilettanti mill-pajjiz kollu, izda jkun hemm kelliema minn barra l-pajjiz ukoll. Biex wiehed jattendi ghal dawn il-konferenzi jkollu jhallas hafna flus u dejjem ikollhom attendenza tajba, ghaliex b'hekk biss jista' jkun hemm bdil t'ideat bejn dilettanti minn pajjizi differenti. Zgur li l-kotba huma importanti hafna, izda zgur li meta tisma' bniedem jitkellem titghallem hafna izjed.

Kienu mela dawn ir-ragunijiet ghaliex ahna kull sena bdejna ngibu kelliemi barrani. Jiena cert li dawk il-membri li jattendu ghat-tahditiet ta' dawn il-kelliema barranin, dejjem akkwistaw xi haga gdida. Hawn nixtieq nispicca billi nghid li forsi ahna l-unika ghaqda li noffru b'xejn din il-kwalitą ta' attivitą u ma naf bl-ebda ghaqda ohra li taghmel dan. Meta l-barranin jisimghu b'dak li noffru lill-membri taghna jiskantaw kif ghaqda ckejkna bhal taghna tista' taghmel dan, izda ahna dejjem offrejna lill-membri taghna l-ahjar serzizz, bl-anqas spejjes.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004266 seconds
61