Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Ghaqda Maltija tal-Kaktus u Sukkulenti ohra

Il-Kelmtejn ta' Kull Xahar - Dicembru 2002

Il-Laqgha ta’ Dicembru

Ghandha ssir laqgha ghall-membri kollha ta’ l-Ghaqda u ghal dawk kollha li huma interessati fil-kultivazzjoni tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra, nhar il-Hadd, 1 ta’ Dicembru 2002, fid-9.45 a.m., fil-Kwartieri ta’ Din l-Art Helwa, f’133, Triq Melita, l-Belt (Valletta).

(Bil-permess gentili tal-Kunsill ta’ Din l-Art Helwa).

Fil-laqgha fuq avzata s-Sur René sejjer jiftah diskussjoni illustrata bis-slides fuq kif wiehed jibda’ u jzomm kollezzjoni tal-kaktus u/jew sukkulenti ohra.

Wara li tispicca din it-tahdita huwa mahsub li jkun hemm numru sabih ta’ kaktus u sukkulenti ohra, fini u rari ghal dawk il-membri li jkunu jixtiequ jzidu xi speci ohra mal-kollezzjoni taghhom u ma jkunux jistghu jsibuhom fil-hwienet lokali.

Wara li jispicca kollox il-membri li jattendu ghal-laqgha jippartecipa f’lotterija b’xejn ghal xitla tal-kaktus jew sukkulenti ohra.

KAKTI U SUKKULENTI OHRA MIZ-ZERRIEGHA

Hija haga zgura li malli wiehed jakkwista xi zerriegha jkollu mitt sena biex jizraghha u jara jekk timbitx. Minkejja dan wiehed irid jikkontrolla ruhu u jistenna sakemm il-kondizzjonijiet ikunu kemm jista’ jkun favorevoli biex jkollu l-ahjar rizultati. Dan huwa importanti biex dak li jkun ma jiddizappuntax ruhu.

Jekk ma jkollokx mezzi artificjali l-ahjar zmien biex iz-zerriegha timbet sewwa huwa minn nofs Marzu sa nofs Mejju. Jekk ikollok serra shuna, tista’ tibda tizrgha wara nofs Marzu, izda jekk il-post li ghandek huwa kiesah ikun ahjar jekk tistenna sa April jew Mejju.

F’Marzu dejjem ikollna tahdita dwar kif ghandna nizirghu u ghalhekk dawk li ghandhom qatt ma ghamlu dan ikunu jistghu jitghallmu x’ghandhom.

Il-lista taz-zerriegha

Bhalma naghmlu kull sena, din is-sena wkoll hadna hsieb biex gbarna xi zerriegha minnghand il-membri taghna.Hemm ukoll zerriegha ta’ speci li jistghu jitkabbru barra s-sena kollha, kif ukoll ohrajn li jridu jitkabbru f’serra. B’din l-offerta qeghdin nippruvaw inwasslu ghand il-membri li jixtiequ jkabbru l-kaktus miz-zerriegha, zerriegha friska ta’din is-sena stess, minghajr ma dak li jkun jirrikorri ghand ditti barra minn Malta u b’hekk jidhol f’hafna spejjez u nkwiet zejjed.

Huwa ppjanat li din il-lista tintbaghat lill-membri mac-cirkolari ta’ Jannar 2003. Matul Dicembru jibdew johorgu l-listi taz-zerriegha ta’ ditti barranin, izda nista naccertakom li jkun jaqblilkom hafna tistennew ftit u taraw x’tistghu takkwistaw minn hawn Malta stess, ghaliex jekk xejn iz-zerriegha taghna tkun orhos u b’hekk tghinu l-Ghaqda wkoll.

Il-Milied it-Tajjeb

Din hija l-ahhar cirkolari tas-sena u ghalhekk ikun xieraq li nawguraw lilkom u lill- familji taghkom il-Milied it-Tajjeb. Nisperaw li f’din is-sena li sejra tispicca l-Ghaqda taghna kienet ta’ ghajnuna ghalikom fid-delizzju favorit taghna.

Paci u sliem lil kulhadd


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004249 seconds
61