Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Ftit informazzjoni fuq l-Ghaqda taghna

Forsi ftit minnkom taghtu kas li fl-2001 l- Ghaqda taghna tkun ghalqet 50 sena minn mindu twaqqfet. Naccertakom li ma kinetx haga hafifa biex dak iz-zmien titwaqqaf ghaqda ta' xi haga hekk specjalizzata bhal ma hija l-kultivazzjoni tal-kaktus u s-sukkulenti l- ohra.

Kien is-Sur Andrew Bugeja li ha l-inizjattiva biex sejjah l-ewwel laqgha. Wara dik l-ewwel laqgha l-Ghaqda taghna ghamlet xi sentejn ma tiffunzjonax sewwa, izda bil-hidma tas-Sur Mike Cassar I-Ghaqda regghet bdiet tiffunzjona. Minn dak iz-zmien 'l hawn l- Ghaqda taghna baqghet dejjem tissahhah. Kien hemm hafna nies ohra li taw kontribut siewi ferm, izda mhux possibbli li nsemmuhom. Importanti huwa l-fatt li dawk kollha li xi darba kienu jew ghadhom membri, kollha b'xi mod jew iehor taw il-kontribut taghhom anke sempliciment jekk attendew ghal-laqghat.

Is-success tal-Ghaqda taghna forsi jinstab fil- fatt li I-Ghaqda dejjem ezistiet biex taghti servizz lil dawk li jinteressaw ruhhom fid-delizju taghna. Dan is-servizz dejjem inghata minghajr interessi ohra hlief li jghin u jghallem lid-dilettanti. L-Ghaqda serviet ukoll bhala pont ma' dilettanti barranin u ghalhekk isservi biex twassal ghand il-membri ahbarijiet fuq xi jkun hemm gdid fid-delizzju taghna.

Il-Librerija tal-Ghaqda li issa ilha zmien tiffunzjona regolarment fiha numru sabih ta' kotba fuq id-delizzju taghna. Infakkru lil- membri li minn laqgha ghal ohra jistghu jissellfu dawn il-kotba b'xein u dan huwa servizz iehor ghall-membri kollha.

Dawk li jattendu regolarment ghal laqghat taghna jafu tajjeb li dawn il-laqghat iservu biex insiru nafu lil xulxin u flimkien inkunu nistghu nibdlu ideat, biex b'hekk inzommu haj id-delizzju taghna, izda dejjem jiddependi minn dak li jkun biex jaghmel l-ewwel pass, mela tibqghux lura u hudu sehem attiv.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004336 seconds
61