Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Ghaqda Maltija tal-Kaktus u Sukkulenti ohra

Il-Kelmtejn ta' Kull Xahar - Awissu 2002

Il-Laqgha t’Awissu

Ghandha ssir il-Laqgha ghall-membri kollha ta’ l-Ghaqda u ghal dawk li jinteressaw ruhhom fil-kultivazzjoni u l-istudju tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra, nhar il-Hadd, 4 t’Awissu 2002, fid-9.45 a.m., fil-Kwartieri ta’ Din l-Art Helwa, f’133, Triq Melita, l-Belt (Valletta).
(Bil-permess gentili tal-Kunsill ta’ Din l-Art Helwa .)

Fil-laqgha fuq avzata s-Sur René Zahra sejjer jiftah diskussjoni fuq il-genus tal- Mammillaria. F’din il-laqgha dawk li jattendu jkunu jistghu jaraw xtieli hajjin ta’ din ir-razza interessanti hafna.

Wara li tispicca din id-diskussjoni huwa mahsub li jkun hemm numru sabih ta’ kaktus u sukkulenti ohra, fini u rari ghal dawk il-membri li jkunu jixtiequ jzidu xi speci ohra mal-kollezzjoni taghhom u ma jkunux jistghu jsibuhom fil-hwienet lokali

Fl-ahhar nett dawk il-membri li jattendu jkunu jistghu jippartecipaw f’lotterija b’xejn ghal xitla tal-kaktus jew sukkulenti ohra.

Speci ta' sukkulenti godda fil-botanika

Fit-tliet hargiet tal-magazine; Cactus and Succulent Journal ta’ l-Istati Uniti, dak ta’ Jannar-Frar, Marzu-April u Mejju-Gunju 2002, kienu ippubblikati validament numru ta’ sukkullenti godda.

F’dik ta’ Jannar-Frar, f’pagní 24-28, Tom A. McCoy u John J. Lavranos ippubblikaw l-Aloe praetermissa li tikber fl-Oman.

F’dik ta’ Marzu-April, f’pagni 65-66, John J. Lavranos ippubblika l--Aloe teissieri. -

F’dik ta’ Mejju-Gunju, f’pagni 122-115, Steven Hammer ippubblika l--Cheiridopsis umbrosa li tikber fin-Namaqualand, fis-Sud Afrika. Fl-istess harga, John J. Lavranos, f’pagni 116– 120 ippubblika zewg speci ta’ -Aloe- li nstabu fil Madagaskar; l--Aloe hoffmannii u l--Aloe rebmannii.

F’din l-istess harga, f’pagni 142-145, John J. Lavranos ippubblika validament speci gdida t’Othonna taht l-isem ta’ Othonna pavelkae. Din l-ispeci nstabet fit-tramuntana tan-Namaqualand mill-awtur fl-1973 meta kien haseb li din hija l-O. herrei. Materjal gdid ta’ din l-ispeci ngabar minn Mr. Petr Pavelka fl-1993 u minn dan il-materja nstab li din kienet speci gdida li kien ghad ma kelliex isem botaniku validu.

Dawn ix-xtieli li semmejna kollha ghadhom rari hafna fil-kultivazzjoni, izda minhabba li whud minnhom huma sbieh hafna nisperaw li ma ndumux hafna ma nibdew insibu z-zerriegha taghhom offruta ghal bejgh fil-listi taz-zerriegha.?

Kotba godda fuq id-delizzju taghna

Dan l-ahhar hargu numru kbir ta’ kotba li ghandhom x’jaqsmu mad- delizzju taghna. Zgur li huma impossibbli li nixtru l-kotba kollha li johorgu, izda ma naghmlux hazin jekk kull sena ninvestu f’xi ktieb tajjeb li jkun jinteressana..

A Cactus Odessy – Journeys in the Wilds of Bolivia, Peru and Argentina. Dan il-ktieb inkitem minn James D. Mauseth, Roberto Kiesling u Carlos Ostolanza, u kien stampat fit-Timber Press. Ghandu 320 pagna u 192 stampa bil-kulur. Dan il-ktieb jittratta fuq l-esperjenzi ta’ dawn it-tliet botanici.

Kakteen in Brasilien
Cacti in Brazil
Dan il-ktieb inkiteb minn Konrad Herm, Andreas Hofacker u Graham Charles., Fih 176 pagna, b’366 ritratt bil-kulur. Dan il-ktieb jittratta fuq il-kakti interessanti li huma stess raw meta diversi drabi marru fil-Brazil. Dan il-ktieb ghandu kitba kemm bl-Ingliz u kemm bil-Germaniz.?

René Zahra Segr.Onor.
Dar ix-Xewk,
44, Triq il-Gistakor,
Ghaxaq ZTN 11, MALTA
21898521 – E-mail rene@orbit.net.mt
club e-mail : cactusclubmalta@petngarden.com


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004361 seconds
61