Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Il-wirja tal-Kaktus u Sukkulenti ohra li naghmlu kull sena

Ghal dawn l-ahhar tnax-il sena l-Ghaqda taghna hadet hsieb torganizza Wirja tal-kaktus u sukkulenti ohra kull sena. Fil-bidu din kienet tkun wirja ckejkna, izda din kienet okkazzjoni tajba biex il-pubbliku jsir jaf xi haga aktar fuq ix-xtieli strambi, izda sbieh li ahna dilettanti taghhom u fuq is-servizz li l-Ghaqda taghna taghti lill-membri taghha.

Kien propju minhabba din il-pubblicità li taghtina il-wirja li zdiedu l-membri fl-Ghaqda u b'rizultat ta' dan kellna ghal darbtejn insibu post akbar fejn inkunu nistghu nesibixxu izjed xtieli.

Il-wirja li kellna fit-18, 19 u 20 t'Ottubru 2002, saret fil-Victoria Hall, in-Naxxar. Dan it-teatru ckejken kien kollu ghad-dispozizzjoni taghna u kien armat tassw sabih. Fin-nofs kien hemm numru kbir ta' xtieli mill-kollezzjonijiet ta' whud mill-membri u mad-dawra kien hemm ghall-bejgh numru kbir ta' xtieli mkabbrin mill-membri stess. Wahda mill-attivitajiet importanti li l-Ghaqda tinkoragixxi hafna, hija biex il-membri jkabbru l-kaktus u s-sukkulenti l-ohra miz-zerriegha, u allura dawk il-membri li jaghmlu dan dejjem ikollhom xi xtieli zejda li jkunu jistghu jiddisponu minnhom. B'hekk matul il-wirja l-pubbilku jkun jista' jakkwista xtieli li jkunu tkabbru sewwa fl-ambjent lokali. Din il-wirja sservi wkoll biex tkun ta' edukazzjoni, ghaliex matulha jkunu hafna dawk li minghand il-membri ta' l-Ghaqda li jkunu prezenti jakkwistaw informazzjoni rigward ix-xtieli li jkun hemm waqt din il-wirja. Kollox wara kollox l-Ghaqda Maltija tal-Kakus u s-Sukkulenti l-ohra twaqqfet biex kontinwament tkun t'ghajnuna ghad-dilettanti ta' dawn ix-xtieli.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004543 seconds
61