Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Ghaqda Maltija tal-Kaktus u Sukkulenti ohra

Il-Kelmtejn ta Kull Xahar - November 2003

Il-Laqgha ta’ Novembru

Ghandha ssir Laqgha ghall-membri kollha u ghal dawk kollha li jinteressaw ruhhom fl-istudju u l-kultivazzjoni tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra, nhar...

il-Hadd,
2 ta’ Novembru 2003,
fid-9.45 a.m.,

fil-Kwartieri ta’ Din l-Art Helwa, f’133, Triq Melita, l-Belt (Valletta). (Bil-permess gentili tal-Kunsill ta’ Din l-Art Helwa .) F’din il-laqgha s-Sur Amante Darmanin sejjer jaghmel tahdita llustrata bis-slides fuq; It-tielet mawra tieghu fil-Messiku. (It-Tieni Parti)Fid-il-laqgha sejrin ikollna c-cans li naqsmu mieghu l-esperjenza ta’ 6 gimghat fl-art minn fejn jigu 50% ta’ l-ispeci kollha tal-kaktus.

Wara li tispicca din it-tahdita huwa mahsub li jkun hemm numru sabih ta’ kaktus u sukkulenti ohra, fini u rari ghal dawk il-membri li jkunu jixtiequ jzidu xi speci ohra mal-kollezzjoni taghhom u ma jkunux jistghu jsibuhom fil-hwienet lokali.

Cephalium u Pseudocephalium

Wara it-tahdita interessanti tax-xahar l-iehor xi membri staqsewna fuq it-tifsira ta’ cephalium u pseudocephalium, zewg kelmiet li ntuzaw hafna f’dik l-okkazzjoni. Il-kelma Cephalium gejja minn kelma bil-Latin li tfisser ras, u dan l-isem intuza ghall-massa ta’ xaghar u lanzit li tikber fuq certi kakti qabel jibdew jaghmlu l-fjuri. Fil-fatt f’dawk il-kakti li jipproducu ic-cephalium, il-fjuri johorgu minnu. Ic-cephaliu jikber fit-tarf tal-frieghi u meta jigri dan ix-xitla ma tipproducix aktar materjal ahdar, izda jibqa’ jikber u jitwal ic-cephalium biss. Din il-haga nisbuha fid-Melocactus, il-Backebergia, u l-Mitrocereus. Insibu li fid-Discocactus ic-cephalium huwa fin-nofs tax-xitla wkoll, izda f’dawn il-kakti l-parti l-hadra tibqa’ tikber ukoll. Insibu li f’certi kakti x-xaghar u l-lanzit li jifforma c-cephalium ikun ta’ lwien differenti, generalment ahmar u/jew kannella, izda f’ohrajn ikun abjadani. Fid-Discocactus kollha jkun ta’lewn krema.

F’certi speci ohrajn ic-cephalium jikber mal-genb tal-frieghi u ghalekk dan jibqa’ jitwal ma dawn il-frieghi. Dan jissejjah cephalium laterali u nsibuh fl-Espostoa, fic-Cephalocereus, fil-Coleocephalocereus, u f’hafna cerei ohra li jikbru fil-Brazil.

Il-pseudocephalium superficjalment jixbah hafna lic-cephalium laterali, izda ix-xaghar li minnu johorgu l-fjuri ma johrogx minn gol-gisem tax-xitla imma jkunu l-areoli stess li jipproducuh u ghalhekk ikun superficjali biss u biz-zmien jaqa’ jew jitlef hafna mix-xaghar li jkollu. Dan it-tip ta’pseudocephalium insibuh fil-Pilosocereus.

Dan l-izvilupp f’dawn il-kakti sar biex il-blanzuni u l-frotta mhux matura jinhbew mill-insetti f’dan ix-xaghar sa kemm jimmaturaw.

L-Arrojadoa

L-Arrojadoa huwa genus ta’ kakti li jkbru fil-Brazil u li sfortunatament ma tantx huma popolari mad-dilettanti tal-kaktus. Huma cerei ckejknin u facilment nistghu insibulhom post fil-kollezzjonijiet taghna. Ghandhom ukoll konessjoni ma’ dak li ktibt izjed ’il fuq.

Dawn il-kakti jipproducu hafna frieghi rdaq u dawn generalment johorgu minn mal-hamrija. Interessanti hafna li meta dawn il-kakti jigu biex jipproducu l-fjuri johorgu speci ta’ cephalium terminali. Is-sorpriza hija li wara li johorgu l-fjuri, minn goc-cephalium jerga’ jibda’ hiereg kobor normali minghajr xaghar jew lanzit. Dan jibqa’ jsir sena wara l-ohra u b’hekk matul li fergha jista’jkun hemm numru ta’speci ta’ kullari iffurmati mic-cephalia li jkunu hargu fi snin differenti. Kurzita ohra hija li l-fjuri johorgu biss minn fejn hemm dawn il-kullari ta’ xaghar u lanzit. Minhabba dan kollu f’xitla matura jkollok saffi ta’ fjuri prodotti minn cephalia antiki.

René Zahra Segr.Onor.
Dar ix-Xewk,
44, Triq il-Gistakor,
Ghaxaq ZTN 11, MALTA
Tel: 21898521 – E-mail cactusclubmalta@petngarden.comDonated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004162 seconds
61