Articles
Bonsai Club
Cactus Club


Dogs Plants Cats Fish Birds Exotic PetNGarden

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Ghaqda Maltija tal-Kaktus u Sukkulenti ohra

Il-Kelmtejn ta Kull Xahar - December 2003

Il-Laqgha ta’ Dicembru

Ghandha ssir Laqgha ghall-membri kollha u ghal dawk kollha li jinteressaw ruhhom fl-istudju u l-kultivazzjoni tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra, nhar...

il-Hadd,
7 ta’ Dicembru 2003,
fid-9.45 a.m.,
fil-Kwartieri ta’ Din l-Art Helwa, f’133, Triq Melita, l-Belt (Valletta). (Bil-permess gentili tal-Kunsill ta’ Din l-Art Helwa .)

F’din il-laqgha s-Sur Amante Darmanin sejjer jaghmel tahdita llustrata bis-slides fuq; It-tielet mawra tieghu fil-Messiku. (It-Tielet u l-Ahhar Parti) Fid-il-laqgha sejrin ikollna c-cans li naqsmu mieghu l-esperjenza ta’ 6 gimghat fl-art minn fejn jigu 50% ta’ l-ispeci kollha tal-kaktus.

Wara li tispicca din it-tahdita huwa mahsub li jkun hemm numru sabih ta’ kaktus u sukkulenti ohra, fini u rari ghal dawk il-membri li jkunu jixtiequ jzidu xi speci ohra mal-kollezzjoni taghhom u ma jkunux jistghu jsibuhom fil-hwienet lokali

L-isbah xewqat ghal-dan il-Milied

Wasalna fit-tmiem ta' sena ohra u ghalhekk ikun xieraq li niehdu din l-opportunità biex nawguraw lilkom u lill-familji taghkom il-Milied it-Tajjeb. Nisperaw li f'din is sena li sejra tispicca l-Ghaqda taghna kienet ta' ghajnuna ghalikom fid-delizzju favorit taghna.

Il-Lista taz-zerriegha

Bhalma naghmlu kull sena, din is-sena wkoll hadna hsieb biex gbarna hafna zerriegha minghand il-membri taghna. Hemm zerriegha ta' speci li jistghu jitkabbru barra s-sena kollha, kif ukoll ohrajn ta' speci aktar fini li jridu jitkabbru f'serra. B'din l-offerta qeghdin nippruvaw inwasslu ghand il-membri li jixtiequ jkabbru l-kaktus u sukkulenti ohra miz-zerriegha, zerriegha friska ta' din is-sena stess minghajr ma dak li jkun jirrikorri ghand ditti barra minn Malta u b'hekk jidhol f'hafna spejjes u nkwiet zejjed.

Huwa ppjanat li din il-lista tintbaghat lill-membri mac-cirkolari ta' Jannar. Ma' Dicembru jibdew johorgu l-listi taz-zerriegha tad-ditti barranin, izda nista naccertakom li jkun jaqblilkom hafna tistennew ftit u taraw x'tistghu takkwistaw minn hawn Malta stess, ghaliex iz-zerriegha taghna tkun irhas u fl-istess hin tghinu l-Ghaqda taghna wkoll

Inkabbru x-xtieli miz-zerriegha

Huwa ta' sodisfazzjon kbir li wiehed ikabbar xtieli godda miz-zerriegha, izda biex dak li jkun ikollu success irid jiftakar li l-ewwelnett irid jizrgha zerriegha tajba, u t-tieni jrid jizrghha f'zmien tajjeb. Huwa propju ghalhekk li l-Ghaqda taghna tipprovdi lill-membri b'zerriegha tas-sena, ghaliex ic-cans li din taghti rizultati tajbin ikun ikbar. Hija haga regolari li fil-laqgha ta' Frar issir tahdita fuq kif wiehed jista' facilment ikabbar il-kaktus u s-sukkulenti miz-zerriegha. Dan isir biex anke dawk li ghadhom jibdew dan id-delizzju jkunu jistghu isiru jafu x'teknika ghandha tintuza.

It-tkabbir miz-zerriegha tal-kaktus u s-sukkulenti l-ohra huwa l-iktar mod efficenti biex id-dilettant malajr ikabbar il-kollezzjoni tieghu u jibda' jinvolvi ruhu aktar f'dan id-delizzju. Nisperaw li izjed u izjed membri jibdew jkabbru x-xtieli taghhom miz-zerriegha, ghaliex dawn x-xtieli jidraw izjed malajr il-kondizzjonijiet ta' dak li jkun, kif ukoll inkunu qeghdin nippropagaw xtieli li anke f'pajjizhom huma rari.


Donated by the Cactus & Succulent Society visit Cactus and Succulent club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005274 seconds
61