Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

It-tibdil tal-bajd tal-kanarini

by Marco Micallef

Il-kanarina selvatika fin-natura taghha tibda toqod fuq il-bajd wara l’ahhar bajda li tbid izda meta tkun imrobbija gewwa gagga, dan ma jsirx. Dan jista’ jkun minhabba hafna ragunijiet.. jista’ jkun illi l-kanala ma jkollix il-problema li trid issib l-ikel u ghalhekk toqghod fuq il bajd. Jista’ jkun ukoll illi tkun trid tahbi l-bajd mill-ghajn umana. Minhabba dawn ic-cirkostanzi il-kanarina tibda tpoggi fil-bejta wara t-tieni jew it-tielet bajda.

Ghalhekk huwa indispensabbli li jigu mnehhija l-bajd kuljum u jinbiddlu ma’ bajd tal-plastik. It-tibdil tal-bajda trid ssehh filghodu malli l-kanarina tbid il bajda. Huwa perikoluz li jinbidlu l-bajd wara hafna sighat jew sahansitra l-jum ta’ wara ghaliex il-kanarina tista’ tkun diga’ bdiet tpoggi fuqhom u b’hekk issahhanhom. F’dan l’ahhar kas jista’ jkun li l-embryo fl-ewwel fasi tieghu imut.

Il-bajd tal-plastik jinstabu facilment minghand petshops u jiswew ftit centezmi. M’ghandhom qatt jintuzaw bajd qodma li ma kinux ingallatii ghaliex dawn jistghu jinfaqghu u jharbtu l-bejta. Tajjeb li meta nnehhu l-bajd mill bejta nerfghuhom go kaxxa bit-tajjar f’post ‘il boghod mix-xemx. Tajjeb li darba jew tnejn kulljum jdawar il-bajda sabiex l-isfar ma jehilx man- naha t-isfel tal-bajda. L-umdita’ tal-post fejn ikunu l-bajd hija importanti li tkun mhux inqas minn 60%.

Il-bajd ta’vera mbaghad jergghu jigu mpoggija fil-bejta meta l-kanarina tbid il-bajda li tkun iktar celesti mill-ohrajn. Din tkun l-ahhar bajd li l-kanarina tbid. Jekk wiehed jimxi ma din il-procedura, ikollu certezza li z-zghar ser ifaqqsu kollha f’daqqa u ikollhom iktar cans li jghixu. Jekk dan ma jsirx dawk li jfaqqsu l-ahhar ser imutu ghaliex huthom li jkounu faqqsu l-ewwel ser ikunu kibru mhux hazin.

Importanti ukoll li wiehed joqghod attent kif jnehhi l-bajd mill-bejta. Wiehed li ghandu certa esperjenza kapaci jnehhi l-bajd b’idejh billi jaqbadhom mit-truf u qatt mill-genb ghax jistghu jinfaqghu. Xi hadd li m’ ghandux esperjenza jista’ juza’ kuccarina zghira jekk jista’ jkun tal-plastik. Tajjeb ukoll li dawk li jpejjpu ma jnehhux il-bajd mill-bejta meta jkollhom idejjhom bir-riha tat-tabakk ghaliex il-kanarina tista’ ma toqghodx fuq il-bajd.

Meta npoggu lura l-bajd ta’vera fil-bejta niehdu hsieb li npogguhom filghodu kmieni jew meta jkun se jidlam, ghaliex hemm iktar cans illi l-bajd ifaqqas matul il-jum, kif inhu l-ahjar, u mhux bil-lejl.

Reference: “ Enciclopedia dei Canarini” of Vittorio Menasse, De Vecchi Editore, Milano, 1988


Donated by Marco Micallefyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006239 seconds
61