Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Kif tiehu ritratti lill-ghasafar.

minn Marco Micallef

M’hemmx dubju li kull min irabbi l-kanarini dejjem xtaq jiehu xi ritratti ta’ l-ghasafar tieghu specjalment jekk dawn ikunu rebhu xi premjijiet. Biex jittiehdu ritratti mill-awqa hemm bzonn li wiehed ikun armat b’kamera professjonali. Pero’ tajjeb ukoll li naghmlu distinzjoni bejn dawk l-ghasafar gewwa guva u ohrajn gewwa gagga.

Meta trid tiehu ritratt lill-ghasafar li qeghdin gewwa guva ghandu jkollok il-pacenzja kollha li tistenna l-mument ezatt meta l-ghasfur jiehu l-qaghda mixtieqa, kif ukoll li ma jibqawx jibzaw minn oggett stamb bhal ma hija l-kamera.

Fejn jidhlu ritratti ta’ kanarini f’gagga wiehed jista’ jehlisha hafif billi jaqbad kamera u jiehu r-ritratt minn quddiem il-gagga. Izda tibqa l-problema tal-hadid tal-faccata tal-gagga li se jtellfu mill-estetica u s-sbuhija ta’ l-ghasfur. Biex nehilsu minn dan l-inkonvenjent huwa necessarju li jkollna gagga b’naha minnhom tal-hgieg, izda anke f’dan il-kas jista’ jaghti l-kas li fir-ritratt jigu jidhru riflessi tad-dawl li ma jkunux mixtieqa.

Biex jittiehdu ritratti pregevoli huwa ta’ bzonn li tinbena gagga apposta fejn il-kanarin, la darba jidhra, jkun lest biex jittihdulu r-ritratti kollha li hemm bzonn. Il-gagga, li tkun ta’ l-injam, jrid ikollha il-faccata u s-saqaf tal-hgieg. Fiha jrid ikun hemm passiggiera wahda (a). Faccata ezatt tal-passiggiera tittaqqab toqba fejn tidhol il-kamera (b). Il-hitan tal-gagga jridu jkunu ta’kulur car, preferibilment abjad sabiex il-gagga tkun mdawwla sewwa. Dawk l-ghasafar b’rix car tajjeb li jigi ntrodot fil-gagga sfond skur (c) sabiex il-kulur taghhom ma jitlifx l-intensita’.

Jekk wiehed jixtieq li mhux biss jiehu ritratti ta’ l-ghasfur tieghu izda mill-genb ukoll, irid li l-passiggiera tkun forma ta’ L (a) sabiex l-ghasfur jkun jista’ jghati genbu lejn il-kamera. Normalment ir-ritratt jigi mehud minn madwar 30 centimetru boghod.


Source: "Enciclopedia dei Canarini" of Vittorio Menasse, De Vecchi Editore, Milano, 1988, pg 183.

Donated by Marco Micallefyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006786 seconds
61