Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Il-Kanarin - Frak ta' Storja

minn Alfred Camilleri - P R. 0.

Kif jafu bosta dilettanti, il-kanarini li ghandna l-lum gejjin mill-kanarin selvagg (Serinus Canarius) li gej mill-Canary Islands (ghalhekk Canary"). Ghasfur li meta wiehed jarah isib li huwa ferm differenti mill-kanarini li ghandna l-lum, ghaliex ma tul iz-zminijiet gie domestikat. ll-process ta' domesitikazzjoni jaf il- bidu tieghu ghal habta tal-hmistax il-seklu meta l-Ispanjoli kienu jonsbu u jaqbdu dawn il-kanarini slavag, u jinghad li kienu jrabbuhom u jbieghu biss l-irgiel biex izommu monopolju tal-bejh taghhom.

X'uhud isostnu li konsinna li kienet gejja fuq xwieni Spagnoli, waqt maltempata harbu wara li dawn ix-xwieni nkaljaw fuq il-gzira ta' Elba. Peress li hemm sabu kondizzjonijiet favorevoli biex inisslu tkattru malajr. Hekk insibu li mas-sbatax il-seklu il-kanarini kienu jigu mrobbija fi Spanja, L- Itaija, Franza, Svizzera u l-Germanja ta' Isfel u l-kummerc taghhom sab postu sewwa fis-swieq ta' l-Ewropa.

Zvilupp

ll-kanarin selvagg ghandu kulur hadrani jghati kemmxejn fil-kannella. Hawnhekk irrid nibda nsostni stat ta'fatt li l-kulur ahdar fil-kanarin huwa semplidiment dak li jaraw l-ghajnejn, ghaliex fil-fatt il-kulur ahdar ma jezistix. Fil-fatt l-ahdar huwa iffurmat minn tlet kuluri li huma l-isfar, iswed u l-kannella. Jekk l-iswed u l-kannella jigu pogguti fuq sfond isfar, johrog, ghalmenu jidher, il-kulur ahdar.

Matul iz-zminijiet tad-domestikazzjoni, il-kulur iswed u kannella gew eliminati bi breeding silettivi. Allura thalla biss il-kulur isfar. Ghidt "gew eliminati" biex niftiehmu ahjar, mhux ghax fil-fatt gara hekk. Li gara kien li dawn iz- zewg kuluri ' (iswed u kannella) gew mohbija temporanjament (bl'ingliz - Recessed). Biex nghati prova ta' dan li qed nghid, inigibilkhom l-ezempju ta' meta minn par kanarini sofor, homor jew bojod, johorgu novelli vaigati jew ticked avolja it-tluq ikunu it-tnejn car minghajr tebgha. Dan tigri ghaliex ghalkemm l-ghasfur ikun car, genetikament huwa ahdar.

Kuluri

Biex nanalizzaw sew il-kuluri, minhabba li dawn principalment jinsabu fuq ir-rix, irridu nsiru nafu kif inhi komposta r-rixa. Hawnhekk niltaqu ma frakijiet li tajjeb wiehed ikun familjari maghhom. Hekk inisbu l-ismijiet ta' Eumelanin Black, Eumelanin Brown, Phaeomelanin Brown - Lipochrome colour, insibu ukoll fl-istess rixa l-kwalita' taghha, jigifieri jekk hiex intensive, frosted jew Dimorphic.

Eumelanin Black u Brown (Iswed u Kannella)

Jekk naraw rixa taht mikroskopju jew almenu lenti) insibu li din hija komposta mix-shaft (il-qasba tan-nofs) u hergin min max-shaft hemm hafna hjut li wkoll huma maqughdin b'hafna hjut ohra (barbs u barbules) biex jifformaw speci ta' xibka fina. Fuq dawn il-hjut ninnotaw il-kuluri kollha li jipposjedi l-kanarin. Sahansitra anke l-kwalita' tar-rixa. Mela ezatt max-shaft, meta l-kanal ikun "self' jigifieri bir-rixa skura, ghandna nsibu l-Eumelanin Black- l-iswed u mhallat jew separat insibu ukoll l-Eumelanin Brown kannella. Meta nimxu l-barra mar-rixa ninnotaw il-kulur principali tal-kanarin. Dan jissejja "Lipochrome Colour" jew "Background Colour" Fil-kaz tal-kanarin ahdar dan ikun isfar, kanarin ahmar ikun ahmar u kanarin abjad, griz jew blu ikun abjad.

L-ahhar kulur li niltaqu mieghu huwa l-Phaeomelanin Brown. Dan kulur kannella li jdawwar il-ponta tar-rixa. Fejn jidhlu kanali Kannella "Brown Series" insibu biss "Eumelanin Brown" u ma nsibux "Eumelanin Black" ghaliex l-iswed ikun inheba totalment.

Kwalita tar-rix

Fil-Kanarini tal-kuluri hemm tlett kwalitajiet ta' rixa li huma, Intensive, Frosted jew Dimorphic filwaqt li fil-kanarini Type inisbu tnejn biss dak imsejjah "Yellow" flok intensive u Buff flok Frosted.

Meta l-Lipochrome u l-Phaeomelanin Brown jestendu sat-tarf tar-rixa allura l-kanal

ikun Intensive jew Yellow filwaqt Ii meta fit-tarf tar-rixa, dawra tond minn nofs il-fuq, ikun hemm xifer abjad, il-kuluri ma jibqux hergin sat-tarf u ghalhekk dak il-kanal ikun Frosted jew Buff. Fil-kanarini tal-Kuluri sibu wkoll rixa Dimorphic" Din tixbah lir-rixa Frosted izda hija aktar wiesgha u l-abjad tat-tarf jinzel aktar l-isfel.

Biex naghlaq nghid li dawn huma biss ftit mill-punti dwar il-materja ghaliex ghad fadal hafna aktar xjinghad fuq dan is-sugett. Almenu wiehed ikollu nitfa tarif. Aktar il-quddiem inkomplu fuq is-sugett u nidhlu aktar fil-fond, specjalment dwar genetika.


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006221 seconds
61