Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Paul Camilleri Fava intervista lill-Tony Buttigieg.

Tony Buttigieg beda jrabbi l-ghasafar daqs tlett snin ilu u minn dak inhar il hawn qatt ma hares lura. Beda biex juri interess li jrabbi l-ghasafar, imma gie f’diffikulta liema speci jibda jrabbi. Wara li staqsa u ha pariri minghand xi membri, iddecieda li jibda jrabbi ghasafar ezotici. Malajr beda jitghallem il-varjeta u l-kuluri li ghandhom dawn l-ghasafar, u l-bzonnijiet differenti ta’ kul speci. Imma ghal-Tony dawn l-affariet ma kienux bizzejed. Beda jistharreg kif u ghaliex u liema bejta.

Fi ftit xhur, Tony beda jnissel, irabbi u jduq is-sbuhija li n-natura taf tofri u jesperjenza l-karattri differinti ta’ kul speci. Beda jinnota kif kull speci jaghzel il-post ghal-bejta tieghu, liema bejta tvarja kemm fil-qis kif ukol fil-ghamla u l-materjal. Kif hlieqa daqs tant zghira, tibni bi precizjoni din il-bejta.

Naturalment minn delizzju bhal dan sar jaf hafna nies u ghamel hafna hbieb. Parir minn ghand wiehed u esperjenza minn ghand l-iehor wasslu lill-Tony biex minn barra ghasfar ezotici, illum qieghed innisel kemm kanali kif ukol European finches. L-aktar haga li timpressjonak meta izzur il-garaxx fejn irabbi, hi d-dieta li jhejji ghall-ghasafar. Grazzi ghaz-zmien li jiddedika ta’ kuljum, ihejji ikel li l-ghasafar jkunu jistennew bil-hin. ll-kundizzjoni li jinstabu fijha l-ghasafar ta’ Tony, hi wahda li thallik b’ halqek miftuh.

Is-sabih ta’ kull delizzju, hu, li wiehed jitghallem mill-esperjenza tal-iehor. Dan ma jonqosx fil-kas ta’ Tony. Meta icempillek b’ xi mistaqsija, l-konverzazjoni tiehu fit-tul u tispicca titghallem int ukoll. Kif jghid Tony stess dan huwa delizzju ghal kull eta. Bih taghmel hbieb godda, titghallem u jzommok il-boghod minn xi vizzji hziena.your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005231 seconds
61