Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

IT-TROBBIJA TA' L-GHASAFAR

L-iskop ewlieni li ghalih twaqqfet l-ghaqda huwa t-trobbija ta' l-ghasafar. Bosta huma l-Maltin li ghandhom ghal qalbhom dan id-delizzju. B'hekk l- ghaqda intlaqghet tajjeb u f'hakka t'ghajn in-numru tal-membri zdied u ghandu jizdied sena wara l-ohra. Veru li jkun hemm min jitlef l-interess u ma jkomplix, izda ghal dawn ipattu ohrajn godda.

Biex id-dilettant jiehu d-delizzju aktar bis-serjeta' u jrabbi l-ghasafar tieghu fuq ideal, l-Ghaqda torganizza wirjiet minn zmien ghall-zmien. B'hekk l-esebituri jkunu jistghu jaraw jekk humiex miexja fit-triq it-tajba. Illum spicca dak iz-zmien li dilettant irabbi kif gie gie. Il-kompetizzjoni kibret grazzi ghad-dedikazzjoni u s-serjeta' li titlob in-namra.

Mhux ghalkemm tghid li trid trabbi l-ghasafar. Hemm bosta mistoqsijiet li trid taghmel lilek innifsek qabel ma tibda.

  • Ghandi post addattat?
  • Ghandi hin bizzejjed u ta' kuljum? L-ghasfur huwa oggett haj ghaldaqstant irid jiekol u jixrob kuljum, izda spiss.

Jekk dawn huma solvuti allura jibdew ohrajn.
  • X'razza jew razez ser nibda bihom?
  • Xi jkolli bzonn?
  • Min fejn nixtri u kemm jiswew?

Ghal dan il-ghan l-ghaqda ghanda l-obbligu li teduka lill-membri taghha f'dak kollu li jitlob id-delizzju tat-trobbija. Iservik zgur ta' gid jekk titkellem ma'nies li diga' jrabbu u forsi ilhom xi ftit. Tajjeb ukoll tissieheb f'xi ghaqda fejn issib membri ohra li ghaddew minn bosta esperjenzi kemm tajbin kif ukoll hziena. Ta' spiss jigu nies il-Klabb Tigne, nhar ta' hadd filghodu, jistaqsu u jitolbu pariri dwar affarijiet konnessi mad-delizzju. Bosta drabi jinghataw twegiba dak il-hin stess, izda xi waqtiet jigu referuti ghand dilettanti stabbiliti u li ghandhom bosta snin ta' esperjenza sabiex b'hekk jinghataw pariri ahjar ibbazati fuq esperjenzi li huma stess ikunu ghaddew minnhom. hafna delettanti jkunu lesti jaghtu l-ahjar ideat u pariri lil dak li jkun ser jibda.

Il-parir li taghti l-ghaqda lil dawk li ser jibdew mill-gdid ikun dejjem "Tibdiex bil-goff!" "Titlifx rasek!" Ixtri ftit pari ta' l-istess razza. Sib delettant tajjeb ghax b'hekk takkwista t-tajjeb. Ahjar thallas xi haga zghira aktar u jkollok is-sewwa ghaliex is-success ikun iggarantit.

Tharisx lejn il-kwantita' izda lejn il-kwalita'. Wara li tkun akkwistajt l-esperjenza, u ghandek il-hin u spazju bizzejjed, allura tista' tibda izzid bil-mod il-mod. Ressaq l-ghasafar ghall-wirjiet halli tara jekk intix fit-triq it-tajba. Jekk ghandek xi haga hazina itlob parir halli tirranga. Kollox huwa possibbli. Mhux ser tkun l-ewwel u l-ahhar wiehed li jirnexxilek fi ftit snin tistabbilixxi ruhek fost l-aqwa dilettanti. Tistenniex mirakli. Is-successi trid tahdem ghalihom. Kull min qabad triq hazina u baqa' jwebbes rasu, qata' qalbu u spicca fix-xejn.

Lesti ruhek ghad-dizappunti ghax hin jew iehor tiltaqa' maghhom zgur. Hawn trid turi l-kuragg. Gharbel is-sitwazzjoni u sib il-kawza. lzda ftakar, li s-successi zgur jeghlbu kull ostaklu li thabbat wiccek mieghu. Aktar ma tkun kbira l-isfida, aktar thajrek tistinka biex teghleb kull ostaklu u tohrog rebbieh.

Erbatax -il sena ilu din l-ghaqda kienet ghada titwieled u llum, Alla jbierek, thaddan mijiet ta' dilettanti minn kull belt u rahal ta' Malta kif ukoll Ghawdxin. Sahansitra Maltin li jghixu l-Awstralja u jigu fuq btala, jissiehbu membri huma wkoll. Dan kollu sar pass pass. Kibret hi u maghha kiber u zdied in-numru ta' delettanti li hadu bis-serjeta' din in-namra.

L-iskop li ghalih twaqqfet lahqitu, u hekk jirnexxielek tilhaq tieghek jekk verament ghandek xewqa. Veru li trid tkun dedikat, izda la darba ghamilt hsieb li tibda trabbi, ghamel il-kuragg, hu l-affarijiet bis-serjeta', itlob il-pariri u bi ftit volonta u rieda tajba tasal zgur. Jekk tidhol go fik din in-namra, zgur li tibqa' devot sakemm iddum f'sahhtek. Il-maggoranza ta'dawk id-delettanti li ghal xi raguni jew ohra waqfu milli jrabbu, fi zmien qasir hassew il-gibda li jibdew irabbu mill-gdid.

Tajjeb nispiccaw billi nirrepetu t-twissija li qabel taghmel il-hsieb li trabbi jiswielek ta' gid tizen sewwa kemm il-htigijiet kif ukoll is-sodisfazzjon li thoss appena tara l- ewwel novell imfaqqas u mrobbi minnek.


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004936 seconds
61