Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Il-Bghula ta’ l-Ekri

minn Angelo Demicoli

L-ekri, li gejjin mill-familja tal-kanarini u l-apparelli, huma ghasafar favoriti ma’ hafna dilettanti. Ghalkemm l-ekri ma’ ghandhomx xi kuluri specjali, l-karattru taghhom igeghlek tiggusthom. Huma malajr jidraw fidili u mansi. Ta’ spiss jidraw jieklu minn idejn sidhom. Id-dilettanti spiss issibilhom par jew tnejn fil-guvi taghhom. Ohrajn ihobbu jrabbu xi zewg ekri rgiel biex minhom jiehdu l-bghula. Mux difficli li ekru jaccetta kanarina bhala s-siehba tieghu. Jekk tixtieq tipprova tiehu xi bghula ta’ ekri, din l-informazzjoni tista tkunlek ta’ ghajnuna.

Iprova akkwista ekri frieh, li jkunu ghadhom qatt ma’ gew mitluqa ma’ ekri ohra biex minnhom jiehdu l-frieh. Meta tigi biex taghzel il-kanarina, din ghanda tkun tar-razza Norwich, b’rix intensiv, ta’kulur car u minghajr tbajja jew tbajja mill-anqas. Il-kanarina mhux ser izomm lill-ekru milli jberrk, basta tqarwez r-rix warrani tal-kanarina. Il-kwalita tar-rix tal-ekru wkoll ghandu jkun intensiv jekk trid li lkollok bghula sbih u primi.

Poggi l-ekru u l-kanarina flimkin hafna qabel ma jibda l-istagun. B’hekk jidraw sew lill-xulxin u inti tkun taf jekk jaqblux bejniethom. L-ekru, hafna drabi, jasal ghan-namra fl-istess zmien tal-kanarina, izda jekk tara li ghadu lura fin-namra, itlaq kanarin ragel maghhom. Ir-raguni hi, biex il-bajd jigi ngallat mill-kanarinu ma’ jkunx inhela. Meta l-kanarina tibda ssahhan il-bajd, nehhi l-kanarin minn maghhom. Hafna drabi, meta l-ekru jara l-kanarina zzoqq l-frieh, huwa malajr irrabbi n-namra u spiss jghinha zzoqq. Meta l-kanarina tasal biex terga tbid, tista’ sserrah mohhok li l-bajd se jkun ingallat, din id-darba mill-ekru. Barra minn hekk, inti tkun taf jekk tistax tafdha (il-kanarina) bit-trobbja tal-frieh, ghax tkun diga ghaddiet mill-prova.

Meta l-kanarina tkun waslet biex terga tibda tbid, taghmel tajjeb jekk filghaxija tifred l-ekru minn maghha. Huwa ghandu l-fama li jhobb immis il-bajd,billi spiss ittaqqbu, jkissru jew jieklu. Biex tkun zgur qatt ma’ ghandek tafdah. Meta l-kanarina tbid, nehi l-bajda u poggi floka wahda finta (tal-plastik). Filghodu wara li nkunu hadnielha nergu nitilquh maghha. Nibqghu naghmlu hekk sakemm il-kanarina tkun bidet il-boton kollu. Minn hawn il-quddiem irridu nzommu l-ekru mifrud mill-kanarina, biex din toqghod issahhan bil-kwiet. Izda l-ekru jrid ikun minn fejn jista’ jarha u kultant, izzoqqa minn bejn il-wire. Meta l-frieh ifaqqsu, l-ahajar li l-kanarina tithallha zzoqqhom wahida sakemm, ikollhom madwar gimgha. Minn hawn il-quddiem nistghu nhallu l-ekru jghinha zzoqq l-frieh.your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005257 seconds
61