Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-origini tal-Kanarini

minn Marko Micallef

Fid-dinja insibu madwar 8,600 speci ta’ ghasafar differenti. Wiehed minnhom, il-kanarin (serinus canarinus jew fringilla canaria). Fil-ktieb ‘Historia Animalum’ ta’ l-1555, Glessner jghid illi l-varjetajiet kolla li nafu bihom illum gejjien minn antenat wiehed; is-‘Serinus Serinus’. L-istess Gessner jxebbah lill-kanarin salvagg mal-Carduelis Chloris (il-verdun), ghaliex ghandu kulur ahdar zebbuga bi strixxi li jghatu fil-griz.

M’hemm l-ebda dubju li dan l-ghasfur gie mill-kosta fil-punent tal-Afrka, partikolarment mill-Canary Islands li jinsabu fl-Ocejan Atlantiku. Dawn jamghlu parti minn gzejjer ohra bhal; Hierra, Palma, Gomera, Teneriffe, Grand Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Graciosa, Alegranza, Sante Clara, Lobes u Roca. Fil-fatt kien hemm min kien isejhilhom sugar birds (ghasafar taz-zokkor). Fill-fatt ‘can(n)a’ tfisser sugar cane.

Hemm hafna stejjer dwar l-iskoperta tal-kanarin salvagg. Wahda hija li Jean de Bethancourt, bahri Franciz, izzeweg tfajla mill-Canary Islands u b’hekk skopra l-kanarin selvagg. Dan, fil-hin liberu tieghu kien jibni gaggeg li fihon kien jitfa dawn il-kanarini u jibghathom lejn Spanja fuq vapuri Spanjoli. Kemm hi veru din l-istorja ma nafux, izda nafu fic-cert, permezz ta’ Gessner, illi fis-seklu sittax u sbatx , il-kanarini kienu mrobbija f’hafna pajjizi. Dak iz-zmien, peress li dawn l-ghasafar kienu gejjin minn pajjizi l-boghod u jghannu hafna, kienu jiswew hafna flus u nies nobbli jew sinjuri biss setghu jixtruhom.

Storja ohra tghid, li peress li l-Ispanjoli kellhom il-kontroll tal-Canary Islands, huma kienu jibghatu ftit kanarini rgiel biss lejn l-Italja w l-Isvizzera. Izda darba bi zball, intbatet kanarina mara li spiccat f’idejn qassis li beda jiehu n-novelli minnha. Imma l-aktar storja magharufa hija dik li tghid li vapur Spanjol, fi triqtu lejn Livorno inqabad f’maltempata u l-bahrin harbu l-kwantita’ enormi ta’ kanarini li kellhom abbord. Dawn l-ghasafar taru lejn il-gzira ta’ Elba. Meta it-Taljani ndunaw b’dak li gara, marru fuq il-gzira w qabdu l-kanarini bl-iskop li jaghmlu kemxa flus mux hazin. Dawn il-kanarini ttiehdu fit-tramuntana ta’ l-Italja, lejn Tirol u sahansitra lejn il-Germanja. Lejn it-tmien tas-seklu 18, bdew jitwaqqfu l-ewwel klabbs tal-ghasafar.

Minn hemm il-quddiem , nies mill-Ingilterra w mir-Russja bdew jinteressaw ruhhom f’dan l-ghasfur. Fatt kurjuz kien illi fi Franza, certu Hervieux de Chanteloup, ipprova sahansitra jghallem lill-kanarini jimitaw il-vuci umana, ovvjament minghajr l-ebda succes.

It-trobbija tal-kanarini qalet daqqa ta’ harta kbira fil-1885 meta hafna mwiet ta’ novelli u nuqqas ta’ kwalita’ fil-ghana, laqtu r-regjun ta’ Harz, fil-Germanja, minn fejn kienu johorgu ghasafar ta’ kwalita.

Hafna mill-kanarini li nsibu llum, gew imsemmija ghall-postijiet fejn gew imrobbija ghall-ewwel darba. Ezempju ta’ dan huma l-Yorkshire, in-Norwich, il-Fife, il-Border il-Harz etc.your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006676 seconds
61