Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Genetika

minn Joseph Milanes

L-ghasafar kollha jafu l-origini taghhom lill-unjoni tal-isperma li jipproduci r-ragel mal-bajda tal-mara. Dawn ic-celloli riproduttivi jinghaqdu flimkien biex jiffurmaw cellola wahda. Din ic-cellola gdida jkollha go fiha l-fatturi kollha tal-ghasfur. Nofshom gejjin mir-ragel u n-nofs l-iehor mill-mara. Meta c-cellola tibda tizviluppa, din tinqasam fi tnejn, umbaghad f erba, fi tmienja, ecc. Din id-divisjoni w irduppjar ikomplu b tali mod li meta jifforma l-gisem tal-fellus ikun ha nofs l-eredita tieghu minn missieru u n-nofs l-iehor minn ommu. Gol-isperma tar-ragel u l-bajda tal-mara hemm igsma zghar u hajjin li jghidulhom kromozomi. Go l-isperma w il-bajda, hemm numru ndaqs minn dawn il-kromozomi. Meta l-isperma tar-ragel u l-bajda tal-mara jinghaqdu biex jghamlu cellola gdida, din ic-cellola jkollha numru doppju ta kromozomi minn daqk li normalment jeziztu fl-isperma tar-ragel jew fil-bajda tal-mara. Il-kromozomi go din Ic-cellola gdida insibuhom f pari. Kull par ikollu kromozoma minn tar-ragel u l-ohra minn tal-mara. Waqt li t-tkabbir ta din l-unjoni jkompli, dawn ic-celloli jibdew jinbidlu biex jiffurmaw ghadam, laham (muskoli) w organi interni.

Il-geni huma dik il-parti tal-kromozomi gewwa n-nukliju tac-cellola li jinfluwenza xi karatru jew karatri partikolari. Dawn il-geni jingarru f forma ta pari fuq il-kromozomi, wahda minn kull par ta kull genitur. L-assocjazjoni taz-zewg pari tal-geni goc-celloli tal-gisem ma jirrizulta f l-ebda tahliet ta dawn il-geni.

Il-geni, fi kwalunkwe wahda mic-celloli, jistghu jkunu l-istess jew differenti. Ghalhekk iz-zewg settijiet ta geni jistghu jkunu komplimentari jew opposti. B dan irrid infisser li dawn jistghu jirinforzaw il-xulxin rigward dawk il-karateristici li huma jinfluwenzaw. Inkella wiehed minhom jista jkun dominanti. F kas ta gene dominanti, dawk il-karateristici li dan jeffettewa jkunu visibli waqt li l-inflwenza tal-gene l-iehor fuq l-istess karateristici ma jkunux espressi.

Dawn il-geni (jigifieri dawk li ma jkollomx il-karateristici taghhom jidru) huwa maghrufa bhala l-geni recessivi. Dak l-aghsfur li juri l-effett ta gene dominanti xorta wahda jkun igorr il-gene ricessiv. Il-gene ghall-karatru partikolari, bhal per ezempju l-kulur, jista fi stadju wiehed ikun dominanti waqt li f iehor ikun ricessiv. Jikk niehdu bhala ezempju l-amorini, f dawn l-aghsafar il-kulur ikhal huwa dominanti ghall-abjad, f dan il-kas l-ikhal ikun il-kulur espress (dak li jider). Izda il-kulur ikhal issir ricessiv meta dan l-aghsfur jitlaqqa ma aghsfur iehor ahdar u l-frieh ta dan it-tluq johorgu hodor. Izda l-gene tal-abjad fl-ewwel tluq u dak tal-ikahal fit-tieni, ma jintilfux jew jithaltu bl-ebda mod. Dawn il-kuluri jkunu prezenti fil-frieh taht forma ricessiva. Dawk il-karateristici li dawn il-geni jinflwenzaw jergghu johorgu malli jitlaqghu ma ohrajn bhalhom go celloli ohra tal-gisem ta xi aggsfur iehor li jkunu risponsabli ghal istess karattru. Go aghsfur ikhal li jkun igor l-abajd, nofs in-nisel tac-celloli jkollhom fuqhom il-gene ikhal u in-nofs l-iehor dak abjad. Il-geni ma jithaltux. Meta wiehed illaqqa zewg ghasafar kohol li jgorru kulur abjad, parti mill-frieh johorgu bojod ghal kemm il-genituri jkunu t-tnejn kohol. Il-geni jistghu jahdmu indipendentement minn dawk li jkunu responsabli ghall-kulur principali. Dan huwwa il-kagun ewlieni tal-kulur varigat fil-ghasafar.your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004545 seconds
61