Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Ghasfur bhala pet.

Hemm bosta annimali li jistghu jinzammu bhala pet. Wiehed mill-izjed popolari huwa bla dubju, l-ghasfur. Fost l-ghasafar il-kanarini u l-amorin huma fost il-favoriti. Illum il-lovebird u l-cockatiel qed isibu posthom fid djar taghna wkoll.

Il-hajja tal-ghasafar hija qasira. L-aktar li tkun hija ta 8 snin ghalkhemm xi wiehed l' hawn u l' hinn jghix aktar. Hawn min jghid li sena ta bniedem hija 7 snin ta' ghasfur. Ir-raguni aktarx gejja ghaliex il-metabolizmu, jew ahjar it-tahbit tal-qalb, hu madwar 7 darbiet aktar minn tal-bniedem.

Mela jekk taghmel il-hsieb li tixtri li tixtri ghasfur ghall gosti tieghek, ara li jkun novell tal-ewwel sena. Jekk ma tifhimx itlob parir. Kull min ibiegh dejjem jghid li ghandu kollox tajjeb. Mela l-ahjar li titlob l-ghajnuna ta xi hadd tal-fiducja tieghek.

Tajjeb li jkollok kollox lest biex jilqgha l-ghasfur appena tasal id-dar. Gagga addattata kompluta bil-passiggieri, flixkun tal-ilma u recipjent fejn tpoggi iz-zrierghagh. Peress li dan l-ghasfur mhux ser ikollu il-liberta li toffrilu in-natura, ghall inqas ipprovdilu spazju fejn jittajjar u mhux cell zghira li lanqas ikun jista jitmattar. Malli tpoggih fil-gagga halli ftit hin sabiex jaddatta ruhu ghall ambjent gdid li sab ruhu fih minghajr ma toqghod iddejqu.

Jekk trid tgawdi l-ghasfur, allura ibza ghall sahhtu. Ghalkhemm l-ikel principali huwa zrierghagh ta' kwalita addattata, l-ghasafar jieklu wkoll il-frott bhat-tuffieh jew xi werqa hassa. Ahsel u nixxef sewwa qabel toffri xi hxejjex u frott. L-ilma ghandu jinbidel kuljum. Tghidx, baqalu, ibdlu. Int zgur li ma tihux pjacir tiekol minn oggetti mahmuga, lanqas l-ghasfur. Ahsel spiss kemmm jista jkun minn fejn jiekol u jixrob. naddaf il-gagga ghall anqas darba fil-gimgha.

Jekk tinnota li l-ghasfur mhux f'sikktu, tesperimentax bil-medicini mghamula ghall-bnedmin. Hafna drabi aktar taghmel hsara milli gid. Itlob il parir tal-veterinarju jew ta' xi dilettant espert fit-trobbijja tal-ghasafar. Bi ftit attenzjoni tkun tista tgawdi il-pet tieghek ghal-hafna zmien. Ghasfur, bhall kull pet iehor jaf ihobb lil sidu basta sidu juri li hu wkoll ihobbu.


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club website



your ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005061 seconds
61