Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-iSKALORA

minn Joe milanes

L-iskalora hija ikkultivata l-aktar fl- Ewropa, ghalkemm dan l-ahhar, volumi kbar qeghdin jigu esportati mill-Kanada, l-Amerika u anki mill- Awstralja. Ma nahsibx li ghadha tikber din ix-xitla fis-selvagg. Meta wiehed jiltaqa' maghha f'xi triq jew passagg, din x'aktarx tkun kibret minn xi zerriegha kultivata li tkun waqghet f' dan il-post. Ix-xitla ta' iskalora hija rqiqa, safja u wieqfa u tikber xi sittin centimetru gholi. Il-weraq taghha huma ta' kulur ikhal fil- griz u huma irqaq u tawwalin. Fit-tarf taz- zokk tikber ras forma ta' bajda li tkun mimlija biz-zerriegha. Kull wahda minn dawn l-irjus tikber fuq zokk separat. L- irjus, ghall-ewwel, jidhru mghamula minn skwami sofor cari u catti (qishom dawk tal-hut) b'rigi hodor u wesghin ma' tulhom, minn fuq s'isfel. Bix-xemx iz-zrieragh ta' go fihom malajr jinxfu u jisfaru kulur id-deheb. L-iskalora f dan l- istat trid tinxef sewwa ghaliex malajr timmoffa. Meta l-iskalora tkun kbira, uniformi fid-daqs, tleqq u kulur id-deheb car insejhula 'spanjola'. Dan ma jflssirx li din iz-zerriegha gejja minn Spanja, izda dan huwa l-isern tal-kwalita'. Il-kulur tal- qalba ta' l-iskalora huwa kannella skur. Meta l-qoxra ma tkunx tleqq u tidher qisha mahmuga,u l-qoxra ta' gewwa tkun skura hafna jew cara hafna, dan ifisser li l-iskalora ma tkunx saret bizzejjed fuq ix-xitla. Din tkun inqatet kmieni u giet imnixxfa artificjalment.

Hija idea zbaljata hafna min jahseb li l-iskalora l-kbira hija hafna ahjar minn dik iz-zghira. Sakemm l-iskalora tkun tleqq u nadifa din tkun kollha xorta, f'sens ta' nutriment. F'kas ta' dubju wiehed ghandu jipprova inibbitha, fejn allura jekk tinbed din tkun tajba, jekk le, din iz-zerriegha tkun mietet u ma ghandha qatt tinghalef lill-ghasafar. Hafna darbi l-iskalora l-kbira titradik ghaliex (bhal-laring) ikollha l-qoxra hoxna. Il-contenut ta' l-iskalora huwa kif gej:- ilma - 13.6%, albumini u proteini - 13.5%, xaham u zejt 4.9% lamtu u karbojdrati 51.6 %, minerali 2. 1 %. Minn dan jiffier li l- iskalora hija naqra nieqsa mix-xahmijiet u zjut. Ghalhekk importanti li jizdiedu maghha xi zrieragh ohra biex l-ghalf jigi bilancjat. Wiehed ghandu jiftakar li anki l- qoxra ta' l-iskalora flha valur nutrienti ukoll. Din tipprovdi ammont ta' fibra li jghin fill-maskolatura ta' l-imsaren. Il- qoxra ghandha ukoll persentagg kbir ta' minerali, bhal fosfru u hadid li huma ta' importanza kbira biex izommu l-gisem robust u b'sahhtu. Waqt li l-ghasfur ikun jiekol jibla persentagg zghir ta' qoxra, izda dan il-persentagg ghalkemm zghir huwa ta' valur kbir ghal sahhtu.

Il-bulk ta' l-ikel ta' l-ghasafar ghandu jkun skalora, ghaliex hija z-zerriegha li l-aktar fiha l- propretajiet mehtiega ghall-hajja u li huma migbura go zerriegha wahda. Xhieda ta' dan huwa n-numru kbir ta' ghasafar li jghixu ghal snin twal, f' sahhithorn u li wiehed isib li dawn ikunu mitmugha skalora biss.

lx-xitla ta' l-iskalora tird tinzera kull sena, ghaliex din, wara li tipproduci z-zerriegha tmut. Bla dubju ta' xejn l-iskalora hija l-aktar zerriegha li tintuza mid-dilettanti ta' l-ghana u tal-Kanali.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005213 seconds
61