Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-uzu tal-qanneb

minn Charles Pirotta

IL-HEMP (Qanneb) hija meqjusa bhala droga u ghalhekk hija projbita kemm Malta kif ukoll f'hafna pajjizi ohra. Kif jaf kulhadd il-qanneb hija zerriegha ferm tajba u ta' beneficcju ghall-ghasafar. Illum wiehed jista' isib il-'Hemp-seed oil' li propju huwa zejt tal-qanneb.

Il-pjanta tal-qanneb hija pjanta b' sabbitha li kapaci toghla aktar minn tliet metri bl-gheruq jinzlu l-istess fond fil-hamrija minn fejn tkun tista' tiehu il-minerali li jkollha bzonn. Il- hamrija tibbenefika minn dan li ma jkollhiex bzonn fertilizzant. Wiehed jinnota li ftit insetti jaghtuha fastidju. Min habba li din il-pjanta tikber hafna, kien issuggerit li din tista' tghin biex tnaqqas xi ftit il-global warming. ll-qanneb kapaci tassorbi l-'carbon dioxide' (li jigi mill- hruq taz-zjut tal-fosilli), u li tibdlu f ossignu u f'fiber izjed malajr mill-pjanti l-ohra. lz-zejt miz-zerriegha tal-qanneb huwa tant versili u eccezzjonali, li mhux biss fiha hafna nutrienti imma fiha ukoll il-fibra. Din il-fibra tintuza fil- produzzjoni ta' ghazel lijintuza biex isiru dvalji u hwejjeg, zraben, il-qlugh tal- jots u tined, karta, matejal ghall-bini u hafna affarijiet ohra incidentalment il- kelma 'canvas' gejja mill-kelma xjentifika 'cannabis'. Il-qanneb kien prodott agrikolu fl- Amerika ta' fuq sa l-1930, u li l-Presidenti Thomas Jefferson u George Washington kienu 'Hemp Farmers (bdiewa li jkabbru l-qanneb) qabel saru Presi- denti. Ghal mijiet ta' snin kien jintuza ghall-ikel. Fir-Russja per ezempju l- qanneb kien isir il-butir bnin hafna u li kien fih proteini, Zejt, vitamini u fibra. Kien hafna itjeb mill-Peanut Butter' ghall-kwalita' ta' nutrienti li fih, u li kellu inqas 'carcinogenic aflatoxins'

Bhal-'Linseed Oil' (zejt tal-kitten) iz-zejt tal-qanneb kien jintuza fiz-zebgha ghaliex fih hafna EFA (essential fatty acids). Dawn l-acids ghamlu reazzjoni ma' l-ossignu u joholqu speci ta' qoxra irqiqa meta tinxef. Fl-Amerika u pajjizi ohra, dan iz-zejt kien jintuza fil- lampi qabel ma dahal l-elettriku.

Storikament, dan iz-zejt kien jintuza ukoll fil-preparazzjoni ta' l-ikel qabel ma gew ivvintati l- proceduri li jintuzaw biex jippreservaw l-ikel, pero', kien irid ikun frisk u jintuza dik il-gimgha jew ta' wara.

Dan iz-zejt tant huwa perfett li huwa wiehed mill-aktar zjut naturali li huma bilancjati. Dan tant fih kombinazzjoni proporzjonali tajbin ta' I-EFA u GLA (gamma linolcic acids), li huwa tajjeb ghall-uzu fit-tul, u hu l-uniku vegetable oil (zejt naturali) li fih din il- kombinazzjoni.

Daz-zmien huwa difficli issib din iz-zerriegha (qanneb). Din l-izjed li tinstab huwa fic-Cina, l-India u l- Ewropa fejn titkabbar minghajr il-bzonn ta' xi pesticida.

Avolja fiha dawn l-affaiijiet kollha tajbin din il-pjanta hija iiegali li titkabbar f hafna pajjizi, imma l-Hemp Oil u l- Steamed Hemp Seed (ahna nsibuha bhala inkaljata) mghandhomx dawn ir- restrizzjonijiet fuqhom. L-iSproutable Hemp (dak li jista' jinbet) hija illegali ghaliex tista' titkabbar biex jipporducu minnha dik li tissejjah 'cannabis'.

Kuntrarju ghal dak generalment mahsub, iz-zerriegha u z-zejt (naturali) ma jipproducux dak li jghidulu 'High' fil- bniedem, f"annimali jew ghasafar ghax ma fihomx is-sustanza 'TFIC (tetra-hydro- cannabinol).

lz-zejt tal-qanneb huwa ta' kulur ahdar u t-toghma tieghu hija bhal dik tas-Sunflower (fjura tax-xemx). Dan jista' jintuza bhalma jintuzaw zjut ohra ta' ikel, pero' mhux tajjeb ghall-qali. Irid jitpogga fil-fiidge jew fil-freezer ghax jista' jittranga, u jitpogga go recipjenti skuri u protetti mid-dawl.

Kieku huwa aktar konvinjenti li ikollna tahlita ta' zrieragh li ikun fiha persentagg zghir ta' qanneb, imma nistghu nuzaw il-Hemp Oil minflok.

Id-ditta 'HERBA'tipproduci dan il-prodott u tista' issib minnu fic- Centru MCBA.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006452 seconds
61