Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Hxejjex Frott u Zrieragh

minn Joe Mallia Milanes

HXEJJEX FRISKI

Il-hxejjex friski huma rizors kbir ta' sustanzi utili, vitamini, enzemi u melh minerali. Huma xi haga indispensabbli ghas-sahha ta' l-ghasafar. Dawn ghandhom jinaghalfu nejjin u friski (ghaliex fit-tisjir il-haxix jitlef hafna, jekk mhux kollox mill-vitamini u melh minerali). Qatt ma ghandhom jinghataw imxarrba, jew dritt minn gol-fridge, u dan biex wiehed jevita li lill-ghasafar iqabbadhom xi dizinterija. Importanti li hxejjex ghandhom l-ewwel jinhaslu sewwa fl- ilma, jitqattru u jigu ixxuttati sewwa qabel ma jinghalfu. Dawn li gejjin huma l-propjetajiet ta' xi ftit mil-hxejjex, frott u zrieragh, kultivati u tajbin ghall-ghasafar.

IZ-ZUNNARIJA

fiha hafna minerali u l-aktar vitamina A. Billi l-karrotta fija hafna 'Cavotenoids' taghti aktar kulur skur lir-rix specjalment lil dawk l-ghasafar li ghandhom tendenza ghall-ahmar. Din tista' tigi mahkuka u mizjuda mas-soft food jew inkella wiehed jista' jqattaghha u joffrihom bicciet, izda b'dan il-mod mhux l-ghasafar kollha jieklu minnha.

IL-KABOCCA

Il-varjetajiet kollha ta' din ix-xitla ghandhom hafna miner- ali u vitamini. Effettiva hafna biex tippurifika l-intern u tajba hafna f' kazi ta' artrite. Izda wiehed ghandu joqghod attent meta jaghlef din il-haxixa lil xi razez ta' pappagalli bhal kokatin (Cockatiel), go dawn l-ghasafar ghandha tendenza li ma thallix lill- gisem jassorbi l-calcium mill-ikel.

IL-HJARA

Hija prezzjuza bhala dijuretika jigifieri tghin lill-gisem jehles mil-likwidi) waqt li tezercita azzjoni tonika fuq l-organizmu.

IC-CIKWEJRA

il-varjitajiet numeruzi kollha ta' din ix-xitla huma bzonjuzi u joghogbu lill-ghasafar, izda l-aktar wahda tajba hija bla dubju dik salvagga. Din hija l-aktar sinjura fil-melh, minerali u vitamini. ic-cikwejra ghandha propjeta dijuretika, purganti, tippurifika l-intern, tonika u tnizzel id- deni.

IL-HASSA

Hija sinjura fil-vitamini u minerali (ghalkemm jezistu xi studjuzi li ma jaqblux ma' dan li ghidt). Din ix-xitla hija kalmant ghas-sistema nervuza waqt li tghin l-ippurgar. Ix- xitla tal-hass ghandha 37% mill- kontenut taghha Potassium, 4% soda, 14% gir u 6% magnezja. Hemm ukoll ammonti konsiderevoli ta' hadid u fosfru gewwa fiha. Il-hass ikkabucjat fih l-aktar hadid u ghal-hekk huwa ta' valur kbir biex izzomm sistema ta' demm f'sahhita gewwa l-ghasfur.

Iz-zerriegha ta' din ix-xitla hija ta' valur kbir ghall-ghasafar tal-gageg. Barra milli tnaddaf l-intern, ghandha l- propjeta bhala xitla li tiffriska d-demm.

Wiehed irid joqghod attent li jkun cert li zerriegha tkun friska. Meta zerriegha titlef is-sahha li tinbet, tkun mietet, u ghal daqstant ma tkun tiswa ghal xejn. Din iz-zerriegha hija utili hafna ghal dawk l- ghasafar li jkunu ghabbew hafna xaham biex tghinhom jirqaqu. Tghin ukoll lill- ghasfur jehles minn dak it-tisfir ta' man- nifs. Ghandha effetti tajbin hafna ghal fuq il-kordi tal-vuci u effett toniku fuq is- sistema kollha.

IT-TADAMA

Hija frotta ohra kultivata tajba ghall-ghasafar. Din tipposedi hafna mill-kwalitajiet tax-xtieli l-ohra li ghadni kemm semmejt aktar 'il fuq. Fi ftit kliem hija sinjura hafna fil-vitamini u melh minerali.

ZRIERAGH

L-MINJU

hi bla dubju ta' xejn zerriegha ferm popolari fost id- dilettanti. Il-kelma minju huwa l- isem generali li jinghata lill-pjanti tal- gens 'Panicum'. Huwa mahsub li l-minju origina gewwa l-Asja. Din iz-zerriegha tigi ikkultivata fuq art kwazi m'hi tajba ghal xejn, fejn il-hamrija tkun xotta hafna, u jkun hemm ftit li xejn xita. Il- klima tajba biex tikber din il-pjanta, hija ezatt bhal dik ta' fejn jikber l-gheneb, pero, din tikber anki fin-nofs in-nhar tal- Germanja. Hafna minn dawn ix-xtieli huma rqaq u jilhqu gholi ta' xi tlett metri, u jipproducu zerriegha rqiqa. Il-Minju l-bajda hija l-ahjar kwalita' u l-pjanta tikber xi metru u nofs. Jezisti ukoll minju ahmar, iswed, griz, kanella car u abjad. Jezisti ukoll zewg kwalitajiet ta' minju safrani li jigu f'forma ta' 'sprays'. Wiehed biz- zerriegha li tkun qisa gheniqed ta' l-gheneb, u l-iehor tkun forma ta' petali tal-ward minsug fit-tond. Il-minju huwa sinjur hafna fil-lamtu u karboidrati tant li dawn jiffurmaw 61.5% taz-zerriegha. Ghandha ukoll 5% - xahmijiet u zjut, 15% proteini u albumini, 13% ilma u 1.6% minerali. Billi l- minju (bhall-iskalora) m'huwiex ikla kompluta, meta jinghalef lill-ghasafar, ghandu jizdied ma' xi zrieragh ohra biex dan jifforma ghalf ibbilancjat

L-AVENA (HAFUR)

Hija zerriegha rikka hafna fil-karboidrati u melh minerali. Din iz-zerriegha insibuha fit-tahlit ta' kwazi l-ghasafar kollha. Hija tajba hafna biex iggib 'l quddiem lil dawk l-ghasafar kollha li ma jkunux f'kundizzjoni tajba.

SUNFLOWER

(Iz-zerriegha tal-fjura tax-xemx) Dik l-irrigata fiha hafna zejt u sustanzi li huma ta' beneficcju ghall- ghasafar. Ghalkemm din tintuza hafna fit-tahlit ta' l-ikel tal-pappagalli, qatt ma ghandha tintuza fi kwantitajiet kbar wahedha. Miksura u fi kwantita- jiet zghar, tista' tintuza ghall-kanali u l- ghasafar ta' l-ghana. Izda hawn wiehed ghandu joqghod attent, sabiex meta jixtri is-Sunflower jara li ma tkunx imkissra ghax din tista' titranga.

L-ISKALORA

Nahseb li ma jezisti l-ebda dilettant li ma jafx kif inhi, jew x'inhi din iz-zerriegba. Din, bla dubju ta' xejn, hija aktar zerriegha popolari ta' l- ghasafar. Hija l-unika zerriegha li l-aktar taghmel hoss malli tiskarsa jew il-prezz taghha jghola anki bi ftit centezmi.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.006481 seconds
61