Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

In-Norwich

minn Joe Pace

Joe Pace, il-president tal- MCBA, mgharuf li jrabbi tal-kulur. Izda hu jrabbi wkoll in-norwich. Hawn jghatina ftit punti fuq kif wiehed jiehu hsieb dawn l-ghasafar u jtellaghhom ghall-wirja wkoll.

Ghalkemm jiena bhala dilettant tal-kanarni izjed mgharuf ghall-ghasafar tal-kulur specjalment New coloured canaries, jigifieri dawk l-ghasafar li fihom l-ahmar, illum hsibt li nikteb dwar in-Norwich, ghasfur li sirt inhobb hafna fis-snin li ili inrabbih. Dan l-ghasfur kalm u gentili gibed l-ammirazzjoni tieghi lejh sa mill-ewwel darba li dahal fil-kamra tal-ghasafar tieghi.

Hassejt li ghandi nikteb xi haga dwar dan it-tip ta' ghasfur, peress li hadd minn tant dilettanti tan-Norwich qatt ma kiteb xejn dwaru.

Nibda biex nghid li dan l-ghasfur, ghalkemm mhux facli, bi ftit izjed attenzjoni mhux difficli biex tnissel minnu. Jenhtieg izjed attenzjoni min ghasafar ohra, izda ma nistax nghid, fl-opinjoni tieghi, li huwa l-izjed difficli fost it-type, anzi kif diga ghedt, bi ftit aktar attenzjoni jista' imur ahjar minn razzez ohra kbar li t-type canaries ghogobhom jipprezentawlna.

Ma nistax nghid li in-norwich huma xi ommjiet tajbin hafna, izda li nnutajt jien huwa li huma ftit ghazzenin minhabba il-kobor taghhom. Ghalhekk wiehed ghandu jitma ta' spiss biex ihajjar lil kanarina tinzel min fuq il-frieh u b'hekk jista ikolok rizultati ahjar.

Jiena nissuggerixxi li ma dan it-tip ta kanarin, wiehed izomm kanarini ohra biex juzahom bhala 'foster parents'. Wiehed ghandu jitrasferixxi iz-zghar jew il-bajd (tan-Norwich) tahtom (foster parents) meta l-affarijiet ma jkunux sejrin tajjeb.

Wara id-diffikultajiet kollha li l-breeder jirnexxileu jgheleb, matul il-breeding season u wara it-tibdil tar-rix ta' dawn il-kanarini, l-ezebitur gdid dejjem jintaqa ma dawn id-diffikultajiet godda, peress li mhux facli li jgib dan it-tip t' ghasfur f' kundizzjoni tajba ghall-wirja.

Huwa tajjeb li wiehed jara l-ghasafar f'gagga tal-wirja u jezaminahom sewwa wiehed wiehed. Dawk b' l-ahjar potenzjal jigu impoggija f' gagga, kaxxa ta' madwar 15 jew 18 il-pulzier. Huwa ferm difficli li jkolok ghasafar tajbin ghal wirja jekk ma zzommhomx f'din il' kundizzjoni. Ghal da il-ghan id-dilettant jista juza gaggeg tat-tluq.

Importanti wkoll it-tahrig li wiehed ghandu jghati lil ghasfur sabiex dan igib ruhu tajjeb waqt il-wirja. B' hekk biss tista tkabbar ic-cans tar-rebh. Wiehed jista jghamel toqba fid-dahar ta show cage qadima u jdendila mal-gagga fejn ikun l-ghasfur sabiex dan jidra jidhol u johrog minnha minghajr biza.

Minghajr dubju meta taqbad l-ghasfur b'idejk, tehtieg ikollok kunfidenza fik innifsek. Wiehed jista' jghamel hekk ma kull okkazzjoni li jkollu, minghajr ghagla. Wara l-ewwel hasdiet, l-ghasfur jidra dejjem izjed. Jekk ikun trattat b' gentilezza, wara ftit l-ghasfur jibqa' fuq il-passiggiera bhal kieku biex taqbdu.

Meta tara gahsfur nervuz fil-gagga, poggi iehor aktar trankwil minnu hdejh u malajr tinduna li dak nervuz igib ruhu ahjar.

Meta tidhol fil-kamra tal-ghasafar biex tnaddaf jew biex taghmel xi haga ohra li tkun ser tohodlok il-hin, dejjem poggi dawk l-ghasafar li tkun ser tressaq ghall-wirja fil-gagga tal-wirja sabiex dawn jidraw il-moviment. Kultant ibdel il-pozizzjoni tal-gagga minn post ghall iehor. Zomm f'mohhok li l-ghasfur jiltaqgha ma hafna affarijiet li normalment mhux imdorri jarahom fuq il-bank tal-wirja, ghalhekk aktar ma tvarja ahjar.

Biex l-ghasafar jinzammu fi stat tajjeb, kemm ghal wirja kif ukoll ghat tluq, ghandhom jigu mitmugha ikel ta kwalita tajba. L-iskalora ghandha tkun id dieta bazika ikkumplimentata bi ftit bajd kuljum u kwantita zghira ta' zrieragh xi darbtejn jew tlieta fil-gimgha. Hija arti li wiehed izomm ghasfur f' sikktu ghall-wirja u kull ghasfor ghandu bzonn trattament differenti. Ic-caqliq, ghall-wirjiet, il-hasil bl-idejn, u l-ecitament tal-wirjiet ilkoll ghandhom effett fuq is-sistema nervuza tal-ghasfur. L-esperjenza biss tghallmek tiehu hsieb taghmel dan kollu minghajr konsegwenzi koroh.

Gurnata qabel kull show, l-ghasfur ghandu jigi mpoggi go gagga tal-wirja, nadifa u tkun zgur li jkollu bizejjed skalora sabiex isservih tul il-wirja, ghalkemm dan dejjem jigi iccekkjat mill-membri tal-kumitat tal-ghaqda. Huwa ferm importanti li wiehed jattendi ghall-wirjiet u jistaqsi u jiddiskuti ma dawk intizi f' din ir-razza li huma jispecjalizzaw fiha. Tajjeb ukoll jekk wiehed jiehu l-opinjoni tal-judges u jiddiskuti maghhom, minghajr hafna argumenti zejda li zgur ma jghamlu gid lil hadd.


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004407 seconds
61