Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Il-Mishutin -'Mites'

F' dan l-artiklu, li huwa l-ewwel minn sensiela fuq il-'Mites', sejrin naghtu harsa lejn ir-'Red Mites'. Aktar 'il quddiem f'hargiet ohra nitkellmu fuq in-Northern Fowl Mite, Scaly Leg Mite, Canary Lung Mite, Grain Mite u Flour Mite, li kollha ghandhom konnessjoni ma' l-ghasafar.

Il-'Mites'

ll-'Mites' huma parasiti li huma ta' teddida kemm ghall-hajja tal-bniedem kif ukoll ta' l-ghasafar.

Huwa kkalkulat li fid-dinja hawn izjed minn miljun speci differenti ta' 'Mites' u 45,000 speci minnhom huma maghrufa.

Dawn il-parasiti ilhom jezistu ma' 1-400 miljun sena u jinsabu kullimkien, kemm 15,000 pied taht il-bahar kif ukoll 20,000 pied fuq il-muntanji Himalayas.

Id-dilettanti tal-ghasafar l-izjed li huma midhla sewwa, huma tar-'Red Mites', ('Dermanyssus Gallina' li bl-Ingliz tfisser 'Chicken Mite') u n-Northern Fowl Mite' (Ornithonyssus sylviarum) jew kif l-izjed maghrufa 'Northern Mite'.

Red Mites

Ir-'Red Mites' jitkattru b'mod allarmanti, specjalment fis-shana. Ir-'Red Mite' (mara) wara li tkun xorbot id-demm minn fuq xi ghasfur, tbid mal-200 bajda fix- xquq u fit-truf tal-passiggieri, u li fi zmien 24 siegha dawn ifaqqsu. Wara 24 siegha ohra jkunu tant maturi li jkunu jistghu jitghammru huma ukoll. Dan ifisser li fi zmien qasir ikollok infestazzjoni kbira u tkun intlejt.

Dan kif jidher ir-Red Mite
imkabbar hafna drabi

Attenzjoni

Jekk ma' nindunawx bir-'Red Mites' u ma nikkontrollawhomx dawn jistghu jkunu l- qerda ta' stagun, tant li f'lejla wahda, ghasfura li tkun qieghda fuq il-bajd tista' kwazi titbattal mid-demm u tmut jew tidghajjef hafna. Jista'jkollok ghasfura li tkun qed izzoq u tabbanduna l-frieh u ma tkomplix izzoqqhom ghax ikollha l-mites fil-bejta. Infestazzjoni ta' dawn ir-'Red Mites' tista' taqbad l-anemia lill-ghasafar kbar, u tant jisirqu demm mill-frieh fil-bejta li dawn imutu.

Indikazzjoni

Wahda mill-indikazzjonijiet li turik li ghandek infestazzjoni, hija l-fatt li l-frieh imutu fl-ewwel ftit granet wara li jfaqqsu specjalment jekk tara li l-ferh ikollu kulur car dan ghaliex ikun minghajr demm. Hafna drabi nwahhlu fl-ghasfura li ghaffgithom, meta t- tort ikun tal-Mites.

Ir-raguni li d-dilettant ma jindunax li ghandu l-Mites huwa minhabba li dawn huma zghar hafna (imma jidhru specjalment meta jkunu homor ghax ikun mimlija demm). Jekk ghandek xi lenti, specjalment jekk bhalna, li ghajnejna m' ghadhomx daqshekk tajbin, tkun tista' tarhom ahjar.

Fejn Issibhomn

Matul il-gurnata dawn jistahbew fix- xquq, taht it-tilari, fit-truf tal-passiggieri ecc., biex imbaghad bil-lejl johorgu u jmorru fuq l-ghasafar fejn jixorbulhom demmhom.

Prekawzjoni

Ftakar li r-Red Mite kapaci jdum minghajr ikel ghall-5 xhur. Jigifieri oqghod attent meta tixtri xi affarijiet 'second hand' jew tissellef xi affarijiet minghand xi hadd (bhal gaggeg, gaggeg tax-shows, bejtiet, passiggieri, ecc.) ghax jistghu jkunu bil-mites. Fil-kaz, hudu bhal principju, li qatt ma ddahhal affarijiet fejn l-ghasafar tieghek qabel ma' l-ewwel tkun naddafthom sewwa. Ahsel sewwa b'xi disinfettant qawwi u persistenti bhal 'Malathion' u wara li jinxfu sewwa, sprejjahom sewwa b'xi sprej tajjeb li hawn fis-suq ghal kontra l-mites. Dawn il- prodotti, bhal 'Anti-Mite Spray', 'Rid-Mite' 'Blast-Off', u ohrajn. Huma kollha tajbin ghal kontra l-Mites.

Mites Ohra

Fil-harga li gejja naghtu taghrif fuq mites ohra li ghandhom konnessjoni ma' l- ghasafar bhan-Northern Fowl Mites (Ornithonyssus sylviarum), Scaly Leg Mite (Knemidocptes Gallinae), Canary Lung Mite (Sternostoma Tracheacolum), u l-Grain or Flour Mite (Acarus Siro).


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005194 seconds
61